חוזר זה בוטל
בחינות .4

בחינות ארציות

4.1

 סיוע לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במבחני המיצ"ב
 ובמבחני תכנית החומש למגזרים הערבי והדרוזי

4.1-1

1. מבוא

1.1 תמצית

המיצ"ב הוא כלי ניהולי-תכנוני עבור מנהל בית-הספר וצוותו, וכן כלי דיאגנוסטי המספק לבית-הספר, פעם בשנתיים, תמונת מצב לצורך תכנון פעולותיו. המיצ"ב אינו יכול לשמש כלי למעקב אחר תלמיד, שכן כל תלמיד נבחן במסגרת המיצ"ב פעם אחת בלבד במשך כל שנות לימודיו בבית-הספר. מסגרת המיצ"ב צריכה לאפשר לכל תלמיד תנאי היבחנות נאותים והוגנים, וזאת בלי לפגוע באיכות הנתונים הניתנים לבית-הספר. חשוב לציין, שציוניהם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים (עולים חדשים, תלמידי שילוב ותלמידים מתקשים שאינם מקבלים שעות שילוב) מוצגים בנפרד לכל אחת משתי האוכלוסיות (אוכלוסייה רגילה ואוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים), באופן שהישגיהם של התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים אינם מעיבים על הישגי שאר התלמידים בבית-הספר. יחד עם זאת, תנאי ההיבחנות השווים יאפשרו לנתח את מצבם של התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים בהשוואה לשאר התלמידים ולהתייחס להישגיהם ולנקודות הדורשות שיפור באופן ענייני ומקצועי.
1.2 מטרת הפרסום
  א. התוקף: החל מ-1 בנובמבר 2005.
  ב. התחולה: כל בתי-הספר היסודיים וחטיבות הביניים בחינוך הרשמי והמוכר בכל המגזרים.
  ג. הסטטוס: חדש.
1.3 התפוצה: מפקחים, מנהלים, מורים, רכזי מקצוע (במקצועות הרלוונטיים), מדריכים, אגפי החינוך ברשויות המקומיות.
1.4 הגורם האחראי
  א. שם האגף: האגף להערכה ולמדידה
  ב. בעל התפקיד: ד"ר גילי שילד
  ג. מספר הטלפון: 02-5603229
  ד. כתובת הדוא"ל: gilisc@education.gov.il.
1.5 נספחים
  א. נספח 1: טופס 3: "תלמידים עולים הנמצאים 3-1 שנים בארץ ולומדים בכיתות ב', ד', ה', ח' ו-ט' (לא בכיתת קלט/אולפן ולא בכיתה מקדמת)"
  ב. נספח 2: טופס 4: "תלמידים בכיתות רגילות המקבלים שעות שילוב ולומדים בכיתות ב', ד', ה', ח' ו-ט' "
  ג. נספח 3: טופס 5: "תלמידים המתקשים בקריאה ומקבלים תגבור קבוע בביה"ס ברכישת מיומנויות הקריאה והכתיבה ואינם מקבלים שעות שילוב (אינם מופיעים בטופס 4) ולומדים בכיתות ב', ד', ה', ח' ו-ט' ".2. החלטות ועדת ההיגוי למיצ"ב

המנהלת הכללית החליטה על הקמת ועדת ההיגוי למיצ"ב שחבריה הם פרופ' ברוך נבו, פרופ' רמי בנבנישתי, יו"ר המזכירות הפדגוגית, מנהלת המינהל הפדגוגי, מנהלות אגפי הגיל, חמשת המפמ"רים של מקצועות הבחינה (עברית, ערבית, מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה ואנגלית), נציגת הגף ללקויות למידה, נציג המינהל לחינוך הדתי, נציגת המחוזות, מר מוטי אסולין, נציגי הגוף המחבר את הבחינות, נציג "טלדור" וד"ר גילי שילד - יו"ר. הוועדה, בשיתוף עם היחידה ללקויות למידה בשפ"י, הגיעה להחלטות כדלקמן:
2.1 אין להחיל על תלמידים הנבחנים בבחינות המיצ"ב את ההתאמות הניתנות לתלמידים בבחינות הבגרות, שכן מדובר בבני גילים שונים ובמטרות שונות לחלוטין של שתי מערכות אלה.
2.2 תלמידים שהוגדרו כלקויי קריאה (על-פני רצף הלקויות והדיסלקציה) - אשר מתקשים ברכישת מיומנויות של פענוח מילים, ומיומנויות אלה לא הפכו אצלם לנוהל אוטומטי - יקבלו, במבחני המיצ"ב, סיוע בפענוח טקסטים.
2.3 החלטות נוספות
  א. אין הארכת זמן. 90 דקות הן זמן רב לתלמידים צעירים, ואי אפשר לדרוש מהם ריכוז למשך זמן ארוך יותר, לא כל שכן מתלמידים לקויי למידה המתקשים להתרכז.
  ב. אין שימוש במילון. המבחן בודק ידע לקסיקלי, ולכן השימוש במילון אסור הן בבחינה בשפת-אם והן בבחינה באנגלית.
  ג. השימוש במחשבון

במבחני המיצ"ב במתמטיקה התלמידים נדרשים לתהליכי חשיבה מתמטית הכוללים גם אלגוריתמים חישוביים. יש חשיבות רבה ליכולת לבצע פעולות חשבון בסיסיות, ובכלל זה חשבונות אומד, ללא עזרת המחשבון. פעולות אלה - חיבור,חיסור, כפל וחילוק של גדלים - נדרשות בחיי היום-יום מכלל האוכלוסייה, ובתוכם גם התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים.

לאור האמור לעיל יש חשיבות רבה להיבחנות ללא מחשבון של כל התלמידים, ובכלל זה תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. אי-לזאת:
א) בכיתות ד', ה' ו-ז': רוב המבחן בודק מיומנויות חישוב ותובנה מספרית, וגם בפרק הבעיות המילוליות לא יידרשו חישובים ארוכים, ולכן השימוש במחשבון אסור.
ב) בכיתה ח': בחלק הבודק מיומנויות חישוב ותובנה מספרית השימוש במחשבון אסור; בשאר המבחן השימוש במחשבון מותר.


3. אופן הסיוע - כיתת הקראה

3.1 כדי למנוע הפרעה לתלמידים אחרים, יינתן הסיוע לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בפענוח טקסטים בכיתה נפרדת - "כיתת הקראה" - ובה יהיו משגיח חיצוני ומורה אחד לכל 5 תלמידים. המורה יהיה קורא תיאטרלי שאינו מורה המקצוע, ותפקידו יהיה לקרוא את הכתוב בשאלון ללא תוספות או פרשנויות. התלמיד יכתוב את התשובות בעצמו וללא התערבות.
3.2 כיתת הקראה לא תכלול יותר מ-20 תלמידים. אם יש בבית-הספר יותר מ-20 תלמידים הזקוקים לכיתת הקראה תיפתחנה 2 כיתות כאלה ובית-הספר יוודא שיהיה מורה לכל 5 תלמידים.
3.3 בבחינה באנגלית יהיה תפקיד המורה להקריא לקבוצת התלמידים את המבחן, כל קטע לחוד, כדי שיוכלו להשלים את המטלה לפני הקראת המטלה הבאה. במטלות המכילות קריאת טקסט (ולא רק קריאת מילים) יש לקרוא את הטקסט פעמיים.
3.4 בבחינה במתמטיקה יהיה תפקיד המורה להקריא לתלמידים את הטקסט המילולי בלבד, ללא הסברים. המורה לא יקריא לתלמידים טקסט מתמטי הכתוב בשפה פורמאלית-מתמטית, כגון תרגילים, סימני אי-שוויון, משוואות וכד'.
3.5 בבחינה בשפת-אם - על-פי ההוראות בחוזר הוראות הקבע סד/4(ב), סעיף 4.3-25, ניתן סיוע ללקויי למידה בכל התחומים, ובלבד שאינו פוגע במהות המקצוע. קריאה וכתיבה הן ממהות הוראת שפת-אם באשר היא, ומטרת הבחינה היא לבדוק את שליטתם של התלמידים בהפקת משמעות מטקסט כתוב. הקראה, במקרה זה, תפגע במהות הבחינה, ולכן לא תהיינה בבחינה בשפת-אם כיתות הקראה. תלמידים לקויי למידה יתמודדו עם פענוח הטקסטים כמיטב יכולתם בעזרת הכלים שרכשו.


4. הזכאים להיבחן בכיתת הקראה

כיתות הקראה מיועדות רק לתלמידים המתקשים בפענוח טקסטים, במקצועות מתמטיקה, מדעים, אנגלית ו-"100 המושגים". הן אינן מיועדות לתלמידים הסובלים מקשיי ריכוז, קשב, התנהגות וכד'. יודגש כי תלמידים שאינם מתקשים בפענוח קוד ה-א"ב, אך קריאתם איטית והם מתקשים בהפקת משמעות מן הכתוב, ייבחנו בכיתה הרגילה. כאמור, בשפת-אם אין כיתת הקראה.


5. אופן ההיערכות של בית הספר

5.1 בית-הספר ידווח למינהלת המיצ"ב כדלקמן:
  א. על עולים חדשים - בטופס 3, לפי ההנחיות האלה:
1) עולים הנמצאים בארץ פחות משנה או לומדים בכיתות קלט/אולפן אינם נבחנים כלל.
2) עולים הנמצאים בארץ בין שנה אחת ל-3 שנים יכולים להיבחן בכיתת הקראה במקרה הצורך.
3) עולים הנמצאים בארץ יותר מ-3 שנים ייבחנו בכיתה הרגילה, יחד עם יתר התלמידים.
  ב. על תלמידים הזכאים לשעות שילוב-מתי"א - בטופס 4: תלמידים שוועדת השילוב המוסדית החליטה שהם זכאים לשעות שילוב (בין אם הם עברו אבחון על-ידי גורם חיצוני ובין אם לאו) משום קושי ברכישת מיומנויות הקריאה והכתיבה ייבחנו בכיתת הקראה. אם סיבת הזכאות לשעות שילוב היא אחרת (קשיי קשב וריכוז, קשיים רגשיים והתנהגותיים וכד'), הם ייבחנו בכיתה הרגילה, עם יתר התלמידים, שכן סוג הסיוע הניתן בכיתת הקראה אינו עונה על קשייהם. אם ועדות השילוב המוסדיות לא השלימו את עבודתן עד מועד הבחינה, ידווח הסטטוס של התלמיד בשנת הלימודים הקודמת.
  ג. על תלמידים שאינם זכאים לשעות שילוב - בטופס 5, כדלקמן: תלמידים שאינם זכאים לשעות שילוב (בין אם הם עברו אבחון על-ידי גורם חיצוני ובין אם לאו) אך מתקשים ברכישת מיומנויות הקריאה והכתיבה ומקבלים בבית-הספר תגבור קבוע ברכישת מיומנויות אלה, או נבחנים דרך קבע בבית-הספר בכיתה נפרדת - תלמידים אלה ייבחנו בכיתת הקראה. תלמידים שאינם זכאים לשעות שילוב ואינם מקבלים תגבור קבוע בבית-הספר ייבחנו בכיתה רגילה.
5.2 תלמידים בכיתות מקדמות אינם נבחנים כלל.
5.3 חשוב להדגיש כי דיווח בית-הספר משמש בסיס לתכנון המבחנים (הכנת מארזי בחינות, הזמנת משגיחים וכיו"ב), ולכן יש להקפיד על מילוי מדויק ומהימן של הטפסים ולקרוא בתשומת לב את ההנחיות למסירת המידע. תלמידים ששמם לא יופיע בדיווח לא יורשו להיבחן בכיתת הקראה.
5.4 מחברות של תלמידים שכתב ידם בלתי קריא תטופלנה בשלב הבדיקה. אם הבודק, שהוא מורה מנוסה ומיומן, לא יצליח להתמודד עם כתב היד, הוא ייצור קשר עם בית-הספר כדי לקבל סיוע בפענוח כתב היד של התלמיד.
5.5 בנספחים שלהלן מובאים הטפסים שבתי-הספר יתבקשו למלא בתחילת השנה במסגרת ההיערכות הכללית למיצ"ב.6. נספחים

נספח 1 טופס 3: "תלמידים עולים הנמצאים 3-1 שנים בארץ ולומדים בכיתות ב', ד', ה', ח' ו-ט' (לא בכיתת קלט/אולפן ולא בכיתה מקדמת)"
נספח 2 טופס 4: "תלמידים בכיתות רגילות המקבלים שעות שילוב ולומדים בכיתות ב', ד', ה', ח' ו-ט'"
נספח 3 טופס 5: "תלמידים המתקשים בקריאה ומקבלים תגבור קבוע בביה"ס ברכישת מיומנויות הקריאה והכתיבה ואינם מקבלים שעות שילוב (אינם מופיעים בטופס 4) ולומדים בכיתות ב', ד', ה', ח' ו-ט'"

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(א), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005