חוזר זה מבוטל
בטיחות, ביטחון ושעת חירום .5

בטיחות

5.1

  הוראות בטיחות בניווט תחרותי

5.1-41

1. מבוא

1.1 תמצית

סעיף זה מכיל את הוראות הבטיחות בניווט תחרותי. הסעיף מחליף את סעיף 5.1-39 בחוזר הוראות הקבע סד/6(א) בגלל הנחיות נוספות בעקבות הניסיון שהצטבר מתחרויות שהתקיימו (השינויים הם בסעיפים 8.8, 8.9 ו-10.2).
1.2 מטרת הפרסום
  א. התוקף: החל מ-1 בנובמבר 2005.
  ב. התחולה: החינוך היסודי, חטיבות הביניים והחינוך העל-יסודי.
  ג. הסטטוס: החלפה.
  ד. חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 5.1-39 בחוזר הוראות הקבע סד/6(א), "הוראות בטיחות בניווט ספורטיבי" - מבוטל.
  ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים: סעיף 5.1-26 בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב), "הבטחת הבטיחות בטיולים, בסיורים ובפעילויות שדה ושטח - בתוקף.
1.3 התפוצה: המורים לחינוך גופני, מורים/מדריכים לשל"ח, מנהלי בתי הספר, מבצעי תחרויות הספורט של בתי הספר.
1.4 הגורם האחראי
  א. שם היחידה: המזכירות הפדגוגית
  ב. בעל התפקיד: המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני
  ג. מספר הטלפון: 03-6896136
  ד. כתובת הדוא"ל: avrahamzu@education.gov.il.2. כללי

2.1 את הניווט אפשר לבצע בכל שטח: במוסדות החינוך, בגנים ציבוריים, בשטח בנוי ומיושב ובטבע.
2.2 אורך מסלול הניווט ודרגת קושיו נקבעים על ידי המארגנים בהתייחס למשתתפים ולאופי השטח.
2.3 בביצוע פעולות הניווט יש להקפיד על ביצוע הוראות הבטיחות המפורטות להלן.3. מסירת הודעה לקצין הביטחון הרשותי

3.1 כל גורם המבצע פעילות ניווט מחוץ לתחום יישוב (בטבע) חייב ליידע, לפחות חודש מראש, את קצין הביטחון של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה מתבצעת הפעילות על פרטי הפעילות (המועד, המקום, השעות וכו') ולפעול בהתאם להוראות, ובכלל זה קביעת סדרנים ומאבטחים.
3.2 כמו-כן יש לפעול על-פי הוראות הבטיחות לפעילות חוץ-בית-ספרית המובאות בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב), סעיף 5.1-26.4. הדרכה

רשאים לארגן פעולות ניווט ולהדריך בהן רק מורים לחינוך גופני, מורים לשל"ח ומי שבידם תעודת "מדריך"/"מאמן" לתחום זה.5. אתרי הניווט ורמת המשתתפים

להלן פירוט האזורים או האתרים לביצוע פעילות ניווט, עזרי הניווט הדרושים ורמת הכיתות בזיקה לכל אתר ניווט:
5.1 בניווט בשטח מוסד החינוך יש להיעזר בדף המשימות ובתרשימים, והוא מתאים לכיתה ג' ומעלה.
5.2 בניווט בשטח בנוי (בקרבת מוסד החינוך או במרחב הרשות המקומית) יש להיעזר במפה עירונית, והוא מתאים לכיתה ה' ומעלה.
5.3 בניווט בחיק הטבע יש להיעזר בתרשים או במפה, והוא מתאים לכיתה ז' ומעלה.6. זמן הפעילות

פעילות הניווט תתבצע רק בשעות היום, ותסתיים שעתיים לפני רדת החשכה לכל המאוחר.7. המלווים

7.1 בכל פעולת ניווט מחוץ לתחום מוסד החינוך יהיה מורה אחד לפחות.
7.2 תפקיד המורה המלווה הוא להיות אחראי על הגעת התלמידים לאזור הזינוק, לשלח את התלמידים לניווט ולוודא שכל התלמידים חזרו לנקודת הסיום.
7.3 על המורה המלווה להודיע לאחראי במקום על הגעתם של התלמידים ועל עזיבתם את שטח התחרות בסיומה.
7.4 המורה המלווה אחראי לסדר, למשמעת ולהתנהגות של תלמידיו במקום.8. הכנות מקדימות

ההוראות שלהלן מתייחסות רובן ככולן להכנות הנדרשות לקראת פעולות ניווט המתקיימות מחוץ למוסד החינוך:
8.1 יש לקבוע מראש את שטח הכינוס ואת מקום חניית כלי הרכב, השירותים, נקודת המים בשטח הכינוס, רכב הפינוי והעזרה הראשונה, וכן את מקום הצוות המארגן.
8.2 באירוע ניווט שמשתתפים בו למעלה מ-200 תלמידים יש להיערך בשטח הכינוס עם מערכת הגברה וכריזה ולהצטייד באמצעי קול ניידים למקרה הצורך.
8.3 המסלול: יש לקבוע את מסלול הניווט הרחק ככל האפשר מאתרים ומאזורים מסוכנים, כגון כבישים ראשיים, מסילות ברזל, בורות, מחצבות, מצוקים וכו'.
8.4 רישום ומפקד: יש לרשום במדויק את היוצאים לניווט, את סדר יציאתם ואת שעת סיום הפעולה.
8.5 ציוד אישי: המשתתפים ילבשו בגדים מתאימים לפעילות המתבצעת ובזיקה למזג האוויר שישרור באותה עת. בניווט בטבע יצויד כל משתתף במשרוקית ובמצפן.
8.6 שתייה: יש לדאוג שהמשתתפים ישתו לפני תחילתה של הפעילות, במהלכה ובסיומה.
8.7 עזרה ראשונה: יש לקבוע מראש את סדרי הגשת העזרה הראשונה למשתתפים, וכן את הסדרים ואת האמצעים לפינוי במקרה שיהיה צורך בכך.
8.8 תדרוך: לפני כל פעילות ניווט יתדרך האחראי על התחרות את המשתתפים ישירות. את התדרוך יעביר האחראי על התחרות מטעם משרד החינוך.
8.9 תלמידים שלא קיבלו תדרוך לא ישתתפו בתחרות. להלן הדגשים העיקריים בתדרוך:
  א. אזור הניווט, גבולות הגזרה, אתרי הזיהוי העיקריים ואתרים מסוכנים
  ב. נוהל היציאה והסיום, מקום היציאה ומקום הסיום, חובת המשתתפים ברישום פרטיהם לפני היציאה ולאחר הסיום, חובת המשתתפים להגיע לנקודת הסיום עד לשעה שנקבעה לכך
  ג. נוהל ההתנהגות במצבים שונים של היפגעות ומצוקה
  ד. סדרי הגשת עזרה ראשונה בשעת הצורך
  ה. חובתו של כל משתתף להגיש עזרה לחברו הנמצא במצוקה
  ו. ציון הנקודות או האזורים שבהם יימצאו ממלאי התפקידים וצוותי החילוץ והפינוי.
  נוסף לאמור לעיל יש לתדרך בנפרד את המבוגרים ממלאי התפקידים השונים בכל הנוגע למשימתם.9. ביצוע הניווט בתחומי מוסד החינוך, בשטחים בנויים ובגנים ציבוריים עירוניים

9.1 ניווט בתחום מוסד החינוך

הניווט המתבצע בתחום מוסד החינוך מחייב את המורה לתדרך את תלמידיו על מפגעים, אם הם קיימים.
9.2 ניווט בשטח בנוי (בקרבת מוסד החינוך ובמרחב הרשות המקומית)

אלה הדגשים והפעולות הנדרשות:
  א. יש להיערך מבחינת הבטיחות בדרכים באופן שהתנועה תהיה על המדרכות. יש לחצות כבישים במעברי חצייה. במקום שאין בו מדרכה יש לנוע בשולי הכביש, בצד המנוגד לכיוון התנועה.
  ב. היציאה לניווט תהיה על פי ההנחיות של קב"ט הרשות המקומית.
  ג. יש לקבוע מספר טלפון שאפשר להתקשר אליו בעת מצוקה וצורך.
9.3 מלווים
  א. בכל פעולת ניווט תחרותי בשטח בנוי יש צורך במורה מלווה אחד, לפחות, לכל קבוצה המונה עד עשרים משתתפים ובמלווה נוסף לכל עשרים משתתפים נוספים או פחות מעשרים נוספים.
  ב. יש לקבוע למלווים את משימותיהם ואת הגזרה שבאחריותם.
  ג. אם יש יותר ממלווה אחד, ימונה אחד המלווים לאחראי.
9.4 איחור בהגעה לנקודת הסיום

להלן הפעילות הנדרשת כאשר משתתף או משתתפים לא הגיעו לנקודת הסיום 30 דקות לאחר המועד האחרון שנקבע לכך:
  א. יש לאתר את שם הנעדר ואת המוסד שהוא לומד בו ולזהות את ציר הניווט שלו.
  ב. יש לבדוק עם משתתפים אחרים אם ראו את הנעדר, היכן ומתי.
  ג. יש להוציא לחיפוש חוליות בנות 3-4 איש, בציר הניווט של הנעדר ובצירים הקרובים אליו. כל חוליה תצויד בטלפון נייד זמין ותקבע שעת סיום לחיפוש.
  ד. יש לקבוע נוהל להתקשרות עם החוליות המחפשות לשם הודעה על מציאת הנעדר.
  ה. אם לאחר זמן סביר לא נמצא הנעדר, יש להודיע על כך לתחנת המשטרה ולכל הרשויות הנוגעות בדבר.
9.5 מלווים רפואיים והגשת עזרה ראשונה
  א. לכל יציאה לניווט מחוץ למוסד החינוכי של קבוצה המונה עד 50 משתתפים יצורף מגיש עזרה ראשונה שיצויד בתרמיל עזרה ראשונה.
  ב. לקבוצה המונה בין 50 ל-200 משתתפים יצורף מגיש עזרה ראשונה ונוסף.
  ג. לקבוצה המונה מעל 200 משתתפים יצורף חובש.
  ד. על אירוע שמשתתפים בו מעל ל-200 משתתפים יש להודיע למוקד מד"א הקרוב.10. ניווט תחרותי בטבע

10.1 תלמיד רשאי להשתתף כבודד בתחרות ניווט תחרותי בטבע רק לאחר שהתנסה בשלוש תחרויות קודמות במסגרת ליגת בתי הספר בריצה עם בן זוג (תלמיד שהשתתף בשלוש תחרויות עם בן זוג יצויד באישור המעיד על כך).
10.2 יש לקבוע גבולות גזרה ברורים על ידי כתיבתם או סימונם על גבי המפה ולהבהיר למשתתפים את משמעותם.
10.3 יש לערוך בדיקה מוקדמת של מסלולי הניווט. הבדיקה תהיה רגלית, ותבוצע על ידי מדריך אחד או יותר.
10.4 התחנות במסלולי הניווט תמוקמנה בנקודות שהגישה אליהן בטוחה וברורה.
10.5 אמצעי הזיהוי של התחנה ימוקם בגובה של 50 ס"מ לפחות מעל פני הקרקע.
10.6 יש לוודא שלכל רץ יש שעון.
10.7 יש למקם בשטח, בכל מסלול ואחרי כל 5 תחנות, נקודת מים לשתייה הכוללת בקבוקי מים או ג'ריקנים (נקודות השתייה תסומנה במפה).
10.8 מלווים וממלאי תפקידים
  א. לקבוצה של עד 20 משתתפים יהיה מורה מלווה אחד לפחות.
  ב. על כל 20 משתתפים נוספים או פחות מעשרים נוספים יהיה מלווה מבוגר אחד נוסף.
  ג. אם יש יותר ממלווה אחד, ימונה אחד המלווים לאחראי.
  ד. תפקיד המורה המלווה הוא להיות אחראי על הגעת התלמידים לאזור הזינוק, לשלח את התלמידים לניווט ולבדוק את חזרתם של כל התלמידים לנקודת הסיום.
  ה. יש לקבוע למלווים ולממלאי התפקידים את משימותיהם, את מקומם בשטח ואת גזרת אחריותם.
10.9 מלווים רפואיים והגשת עזרה ראשונה
  א. לכל יציאה לניווט בטבע של קבוצה המונה עד 50 משתתפים יצורף מגיש עזרה ראשונה שיצויד בתרמיל עזרה ראשונה.
  ב. לקבוצה המונה בין 50 ל-100 משתתפים יצורף מגיש עזרה ראשונה נוסף.
  ג. לקבוצה המונה בין 100 ל-400 משתתפים יצורפו חובש ושני מגישי עזרה ראשונה.
  ד. לקבוצה המונה מעל 400 משתתפים יצורפו אמבולנס ורופא.
  ה. בכל ניווט בשטח יהיה מוקד שליטה רכוב (בהתאם לשטח). למוקד השליטה יהיה קשר (טלפוני או אלחוטי) כל הזמן.
  ו. בכל יציאה לניווט בטבע יימצא רכב פינוי.
10.10 הציוד

כל משתתף יצטייד בשעון, במשרוקית ובמצפן.
10.11 מצב מצוקה וטיפול רפואי

משתתף שנקלע למצב מצוקה, ואינו יכול להמשיך בתנועה, ישמיע אותות מצוקה על ידי שריקות קצרות. כל משתתף השומע אותות מצוקה יעצור ויגיש עזרה.
10.12 איחור בהגעה לנקודת הסיום

להלן הפעילות הנדרשת כאשר משתתף או משתתפים לא הגיעו לנקודת הסיום 30 דקות לאחר המועד האחרון שנקבע לכך:
  א. יש להודיע על כך לכלל הגורמים המשתתפים באבטחת האירוע.
  ב. יש לאתר את שם הנעדר ואת המוסד שהוא לומד בו ולזהות את ציר הניווט שלו.
  ג. יש לבדוק עם משתתפים אחרים אם ראו את הנעדר, היכן ומתי.
  ד. יש לשלוח כלי רכב לצירים הראשיים סביב אזור הניווט.
  ה. יש להוציא חוליות סריקה בנות 4-3 איש, בכיוונים שונים לאורך המסלול, תוך איתור מקומות מסוכנים. כל חוליה תצויד בטלפון נייד זמין, ותקבע שעת סיום לחיפוש.
  ו. מגיש עזרה ראשונה/חובש יימצא במקום מוגדר וידוע לצוותי החיפוש, מצויד בטלפון, בערכת עזרה ראשונה ובמים.
  ז. בהתקרב חוליית חיפוש למקום מסוכן (כמו מצוק, מדרון תלול וכו') יש לקרוא לנעדר בשמו ולנסות לאתר קולות אדם או משרוקית.
  ח. אם הנעדר נמצא פצוע, ללא יכולת תנועה, אין להזיזו ללא אישור הצוות הרפואי.
  ט. אם הנעדר לא נמצא לאחר זמן סביר, יש לדווח לגורמי הביטחון באזור ולבקש סיוע מיידי לחיפוש הנעדר.
10.13 בטיחות באימוני ניווט תחרותי בטבע

יציאה לאימון בטבע מחייבת לנהוג על-פי הנהלים דלעיל ובנוסף לפי ההוראות האלה:
  א. באימוני ניווט ביער או במקום שאינו סגור יש לנווט אך ורק בזוגות.
  ב. כל אחד מבני הזוג יצויד במשרוקית.
  ג. כל חוליה (זוג) תצויד במצפן.
  ד. אם אחד מבני הזוג אינו יכול להמשיך בתנועה, ישמיעו הוא ובן זוגו אותות מצוקה על ידי שריקות קצרות. כל משתתף השומע אותות מצוקה יעצור ויגיש עזרה.
  ה. אם לא תגיע עזרה תוך 30 דקות, או אם יש צורך בפינוי, יזמן בן הזוג את מקומם על המפה ויצא להזעיק עזרה מנקודת הסיום בדרך הקצרה ביותר.
  ו. אם יש איחור בהגעה לנקודת הסיום יש לנהוג בהתאם להנחיות ב-10.12 דלעיל.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(א), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005