חוזר זה מבוטל
למעבר לחוזר המעודכן לחצו כאן
דרכי הוראה .6

ספרי לימוד

6.3

 הוראות לאישור ספרי לימוד

6.3-8

1. מבוא

1.1 תמצית

הוראות אלה מיועדות למי שמגישים בקשה לאישור ספר כספר לימוד ומעוניינים שספרם ייבדק ויאושר לשימוש במערכת החינוך. החוזר מבהיר מה הם הקריטריונים והנהלים שעל פיהם יוערך הספר.

הוראות קבע חדשות אלה מחליפות את הוראות הקבע שפורסמו בחוזר הוראות הקבע סג/5(ב), סעיף 6.3-4, ובחוזר הוראות הקבע סג/7(ב), סעיף 6.3-5.

אלה עיקרי השינויים:
  א. אין להכין עוד חוברות עבודה לכל הכיתות (הוראה זו בתוקף החל מ-י"ג באייר התשס"ה, 22.5.05, בהתאם למסמך שפורסם על ידי הממונה על אישור ספרי לימוד).
  ב. מותר לכתוב בספרי הלימוד בכיתות א'-ב' בכל המקצועות.
  ג. מותר לכתוב בספרי הלימוד עד כיתה ד' במקצועות מתמטיקה, אנגלית, צרפתית וערבית.
  ד. מעתה לא יינתן אישור לספר לימוד טרם בדיקתו המלאה. שינוי זה יחול גם על המל"ם.
1.2 מטרת הפרסום
  א. התוקף: החל מ-1 בנובמבר 2005
  ב. התחולה: בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והחטיבות העליונות בחינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי הערבי והדרוזי.
  ג. הסטטוס: החלפה.
  ד. חוזרים קודמים באותו נושא
- סעיף 6.3-4 בחוזר הוראות הקבע סג/5(ב), "הוראות לאישור ספרי לימוד" - מבוטל
- סעיף 6.3-5 בחוזר הוראות הקבע סג/7(א), "הוראות לאישור ספרי לימוד - תיקון לסעיף 6.3-4 בחוזר הוראות הקבע סג/5(ב)" - מבוטל.
1.3 התפוצה: החוזר יופץ למו"לים, למחברי ספרי לימוד ולאנשי חינוך שיש להם נגיעה בפיתוח ספרי לימוד.
1.4 הגורם האחראי
  א. שם היחידה: הגף לאישור ספרי לימוד
  ב. בעל התפקיד: מנהל הגף
  ג. מספר הטלפון: 02-5603004
  ד. כתובת הדוא"ל: binyaminle@education.gov.il.
1.5 נספח: בקשה לאישור ספר כספר לימוד.


2. כללי

כדי להבטיח רמה נאותה לספרי הלימוד יש להקפיד על הוראות אלו:

2.1 כל מו"ל, לרבות יחידה במשרד ממשלתי, ירשום את ספרו בגף לאישור ספרי לימוד. הרישום וביצוע ההנחיות יקנו לספר מעמד של "ספר מאושר".
2.2 בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים וחטיבות עליונות חייבים ללמד מספרי לימוד מאושרים המופיעים בחוזר "הודעות ומידע" בנושא "רשימת ספרי הלימוד המאושרים" המופיע מדי שנה.
2.3 אכיפת ההוראות האלה תיעשה על ידי המינהל הפדגוגי, באמצעות המפקחים הכוללים ומנהלי המחוזות.
2.4 הכנת חוזר המנכ"ל של רשימת ספרי הלימוד המאושרים תיעשה על ידי הגף לאישור ספרי לימוד.


3. הגדרות

בחוזר זה תהיה למונחים הבאים המשמעות שלהלן:

3.1 ספר לימוד: ספר המיועד לשימוש של תלמידים ומורים במוסד חינוך מוכר במסגרת תכנית הלימודים.
3.2 ספר לימוד מאושר: ספר לימוד שניתן בעבורו אישור על-ידי הממונה לפי ההוראות שלהלן ובכפיפות לתנאים ולתקופת התוקף שנקבעו באישור
3.3 ספר העשרה: ספר המיועד להרחבת הידע במסגרת תכנית הלימודים.
3.4 ספר יען: אנציקלופדיה, לקסיקון, מילון ודומיהם.
3.5 ספר כללי: ספר יען, ספר מדע, כתב-עת מדעי, ספר עזר, ספר מקורות או יצירת מקור הכלולה בתכנית הלימודים, לרבות ספר העשרה.
3.6 חוברת עבודה: חוברת הנלווית לספר לימוד לפי תכנית הלימודים.
3.7 הדפסה חוזרת: הדפסה מחודשת של ספר לימוד קיים בלי שינויים, להוציא שינויים טכניים.
3.8 מהדורה מחודשת: הדפסה מחודשת של ספר לימוד קיים המעדכנת את תוכנו ומכניסה בו שינויים מהותיים.
3.9 הממונה: מי שמכהן בתפקיד הממונה על אישור ספרי לימוד במשרד החינוך התרבות והספורט.
3.10 השתתפות (לעניין ספר לימוד): כל אחד מאלה: חיבור, עריכה, הוצאה לאור, ייעוץ או הבאה לדפוס.
3.11 נושא משרה: מנהל בית ספר, מדריך, מפקח ופקיד בכיר במשרד החינוך התרבות והספורט ומנהל מחלקה לחינוך או מנהל אגף לחינוך ברשות מקומית.
3.12 מדען או בר-סמכא: כל אחד מאלה:
  א. בעל תואר אקדמי בתחום שהוא עוסק בו ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל תואר מקביל המוכר על ידי הגף להערכת תארים במשרד החינוך
  ב. חבר האקדמיה ללשון העברית - בתחום הלשון העברית.
3.13 תכנית בחירה: חלק מתכנית הלימודים שניתנת בו למוסד החינוכי בחירה בין נושאים חלופיים.
3.14 תכנית חובה: חלק מתכנית הלימודים שהוא בגדר חובה החלה על מוסד החינוך.
3.15 תכנית ייחודית: חלק מתכנית הלימודים בחטיבה העליונה המיועד למסגרת תכנית חובה או למסגרת לימודי רשות והמאושר על-ידי משרד החינוך התרבות והספורט.
3.16 תכנית לימודים תקפה: תכנית חובה, תכנית בחירה, תכנית רשות ותכנית ייחודית שהן בתוקף באותה העת.
3.17 תכנית רשות: חלק מתכנית הלימודים במוסדות חינוך יסודיים ובחטיבות הביניים המיועד למסגרת לימודי הרשות ואשר אושר על-ידי משרד החינוך התרבות והספורט.


4. תהליך קבלת האישור

4.1 התנאים להגשת בקשה
  א. אישור יינתן אך ורק לספרים הבאים, על ידי הממונה:
1) ספר לימוד שנכתב בהתאם לתכנית הלימודים התקפה
2) מדריך למורה.
יודגש שלא יינתן אישור לחוברת עזר, העשרה וכו' הנושאת את שם הספר המוגש לבדיקה, והמערכת תונחה לא לרכוש חוברת כזו.
  ב. את הספרים הבאים אין להגיש לאישור: ספרי העשרה, ספרי יען, ספרים כלליים וספרי עזר. אפשר ללמד מספר עזר בתנאי שהוא יילמד בנוסף לספר הלימוד המאושר ולא במקומו.
  ג. בקשה למתן אישור לספר לימוד תוגש לממונה לפי הטופס שבנספח לחוזר זה. הבקשה תיחתם בידי המבקש לאחר מילוי הפרטים הנדרשים בטופס, ויצורפו אליה -
1) שלושה עותקים מודפסים של כתבי-היד של ספר הלימוד ושל המדריך למורה (ספר שיצא במהדורה מסחרית לא יטופל);
2) אישורים בחתימת העורך המדעי, העורך הלשוני, העורך הדידקטי-פדגוגי, העורך המגדרי והעורך הגראפי של ספר הלימוד ושל המדריך למורה (אסור שמחברי הספר ישמשו עורכים);
3) המחאה לתשלום בעבור השירות הניתן על-ידי הממונה, לפי קביעת הממונה, שתהיה על פי התעריפים שאושרו על-ידי חשב המשרד;
4) כל העזרים הנלווים: מפות, תמונות, איורים, כרזות וכו'.
  ד. ספר לימוד יכול להופיע בכרך אחד או בכמה כרכים, בתנאים האלה:
1) הספר או חלקיו יכסו את כל תכנית הלימודים באותו מקצוע לשנת לימודים אחת ויוגשו ביחד לגף לאישור ספרי לימוד. למרות האמור לעיל אפשר יהיה להגיש לאישור חומר לימוד העוסק באחד מנושאי החובה או באחד מנושאי הרשות שבתכנית ושהיקפו 45 שעות שנתיות במקרים הבאים בלבד: בחומרי לימוד במדע ובטכנולוגיה לבית הספר היסודי ולחטיבת הביניים ובחומרי לימוד לחטיבה העליונה.
2) מחיר הספר או חלקיו לא יעלה על המחיר המרבי שיפורסם בחוזר המנכ"ל.
3) תלמידים יוכלו לרכוש כל חלק בנפרד, ומחירו יהיה יחסית לחומר השלם.
4) ספר לכיתות א'-ג' לא יכלול מעל 200 עמ' בטרם יפוצל, ולכיתות ד', ה' ו-ו' הספר לא יכלול מעל 300 עמ' בטרם יפוצל.
4.2 תבחינים למתן אישור

לא ייתן הממונה אישור לספר אלא אם כן הוא סבור כי תובטח רמה נאותה, המתאימה לתכנית הלימודים התקפה בסוג ספר הלימוד שהבקשה מתייחסת אליו, וזאת בעניינים המפורטים להלן:
  א. תוכנו מתאים לתכנית הלימודים התקפה וכולל את כל תכנית החובה, וכן לפחות מחצית מחומר הבחירה והרשות הכלולים בנושא.
  ב. הספר מדויק, מעודכן וערוך בידי מדען או בר-סמכא בנושא.
  ג. יש בו ייצוג נאות ולא סטריאוטיפי של שני המינים.
  ד. אין בו פגיעה במיעוטים או בקבוצה, בעדה או בתרבות כלשהי.
  ה. הוא אינו כולל, בכל צורה שהיא, פרסומת מפלגתית, פוליטית או מסחרית של מותגים סחירים.
  ו. הוא מלווה במדריך נפרד למורה.
  ז. צורתו נאה והולמת את דרכי החינוך וההוראה.
4.3 אישור קבלת הבקשה
  א. הממונה יאשר בכתב את קבלת הבקשה.
  ב. הוגשה בקשה, וראה הממונה כי לא התמלא לגביה תנאי מהתנאים שפורטו לעיל, יודיע על כך למבקש.
4.4 הערכת הבקשה
  א. כל ספר לימוד ומדריך למורה (להלן "הספר") שניתן לגביו אישור קבלה על-ידי הממונה יימסר למעריך אחד לפחות שהוא מדען או בר-סמכא, בתחום הדעת שבו הספר עוסק.
  ב. עותק נוסף של הספר יימסר לחוות דעתו של המפקח-המרכז או מי מטעמו הממונה על הוראת המקצוע.
  ג. במקרים שבהם הספר מיועד לחינוך הדתי או לחינוך הערבי או לחינוך הדרוזי יהיה לפחות אחד מן המעריכים מן המגזר הרלוונטי.
  ד. הממונה, או מי שהוא הסמיך לכך, יבדוק בדיקה מדגמית את עריכת הלשון של הספר.
  ה. כל מעריך, לרבות המפקח-המרכז הממונה על הוראת המקצוע, יגיש לממונה חוות דעת כתובה על הספר בתוך 30 יום מיום קבלת העותק של הספר מן הממונה.
4.5 החלטת הממונה
  א. הממונה יודיע למבקש בתוך 90 יום מיום הגשת הבקשה על אחת מהאפשרויות האלה:
1) אישור הספר על פי הבקשה
2) פסילת הספר ודחיית הבקשה
3) הצורך בתיקונים, שיפורטו בהודעה, כדי שיהיה אפשר לאשר את הספר או את המדריך למורה.
להודעה תצורפנה הערותיהם של מעריכי הספר. המו"ל/המחבר מנועים מלהשתמש בדברי המעריכים בעת פרסום ספרם.
  ב. תוקפו של האישור יהיה ל-5 שנים לפחות, אלא אם כן תוארך תכנית הלימודים שהספר מותאם אליה בשנים נוספות; במקרה זה יהיה האישור תקף לכל אורך שנות תקפותה של תכנית הלימודים.
  ג. לאחר 5 שנים או פקיעת תוקפה של תכנית הלימודים יהיה על המו"ל/המחבר לפנות אל הגף בבקשה לאישור מחדש של הספר.
  ד. האמור ב-ב' וב-ג' לעיל מותנה בהיותה של תכנית הלימודים בתוקף. אם התכנית משתנה באמצע התקופה, יפקע האישור תוך שנה מיום פרסום התכנית החדשה.
  ה. מנהל בית ספר אשר בחר בספר לימוד מתוך רשימת ספרי הלימוד המאושרים בחוזרי המנכ"ל יהיה מחויב להוסיף וללמד באותו הספר במהלך 5 השנים שלאחר מכן, לפחות, אלא-אם-כן הספר יצא מרשימת הספרים המאושרים, או אם קיימות נסיבות חריגות ומיוחדות המצדיקות את הוצאת הספר מתכנית הלימודים. זאת בהסכמת המפקח הכולל ולאחר קבלת אישור רשמי ממנהל הגף לאישור ספרי לימוד במטה המשרד.
4.6 תיקונים

על המחבר/המו"ל לשלוח לגף לאישור ספרי לימוד את התיקונים הנדרשים בתוך המועד שקבע הממונה על אישור ספרי לימוד. פג המועד שנקבע כאמור על-ידי הממונה, והמחבר או המו"ל לא תיקנו את המתבקש, ייסגר התיק.
4.7 דיון נוסף
  א. המבקש רשאי לבקש דיון על החלטת הממונה בתוך 6 חודשים מתאריך שליחת החומר ממשרדנו.
  ב. הבקשה לדיון נוסף תוגש בכתב או בעל-פה.
  ג. הממונה יקיים דיון נוסף בנושא בתוך 90 יום, ועל החלטתו תחולנה ההוראות ב-4.5 בשינויים המחויבים.
4.8 ערעור
  א. המבקש רשאי לערער על ההחלטה הסופית של הממונה בפני יושב ראש המזכירות הפדגוגית שבמשרד החינוך התרבות והספורט בתוך 21 יום מיום קבלתה.
  ב. יושב ראש המזכירות הפדגוגית יודיע לממונה בכתב על החלטתו בתוך 60 יום.
4.9 סמכויות
  א. הממונה הוא בעל הסמכות להנפקת אישור לספר לימוד לפי הוראות חוזר זה.
  ב. הממונה ייוועץ בגורמי המקצוע הרלוונטים מן המינהל לחינוך הדתי ולחלופין עם האגף לחינוך הערבי או הדרוזי, לפי העניין.
4.10 התנאים לאישור
  א. הממונה רשאי לקבוע בטופס האישור של ספר הלימוד תנאים שיש לקיימם אחרי נתינתו, לרבות -
1) התחייבות להימנע מפרסום מהדורה מחודשת או הדפסה חוזרת של ספר הלימוד בתקופת תוקפו של האישור;
2) הדפסת "לוגו האישור" של הספר על הכריכה הקדמית, על כל פרטיו, כפי שהונפק על ידי הממונה;
3) ציון שם היועץ/העורך המדעי, העורך הלשוני, העורך הדידקטי, העורך המגדיר והמעצב הגראפי בדף הקרדיט של הספר ושל המדריך למורה;
4) ביצוע התיקונים כפי שנדרשו במהלך הבדיקה, בתוכן או בנוסח של הספר.
  ב. הכנת תכנית לימודים חדשה מגבילה את האישור שניתן לספר לפי תכנית הלימודים הישנה לשנה אחת מתאריך הפרסום של תכנית הלימודים החדשה.
  ג.
1) אם הממונה נוכח לדעת כי חדל להתקיים תנאי מן התנאים שבמילוים הותנה האישור, הוא רשאי להתרות בבעל האישור, ואם התנאי לא קוים תוך שלושה חודשים מיום ההתראה, הממונה רשאי לבטל את האישור.
2) מי שרישיונו בוטל רשאי לערער על החלטת הממונה כאמור ב-4.7 - 4.8 לעיל.
4.11 פרסום ספרי הלימוד המאושרים
  א. הממונה יפרסם בחוזר המנהל הכללי של משרד החינוך התרבות והספורט את רשימת ספרי הלימוד והמדריכים למורים שיש בעבורם אישור תקף לפי הוראות אלה.
  ב. תוקפו של אישור לפי הוראות אלה יחל מיום מתן האישור בגף ויהיה בתוקף כל זמן שתכנית הלימודים שעל פיה הוא נכתב מתקיימת ובהתאם ל- 4.5(ב) ו-(ג) ול-4.10(ג) לעיל.
4.12 ספרי לימוד מאושרים נוספים שאינם נזקקים לאישור

חוץ מן הספרים שפורסמו בחוזר המנכ"ל רואים את הספרים דלקמן כספרי לימוד בלי שיהיה צורך בתהליך אישורם לפי נוהל זה:
  א. תנ"ך (בתוספת הפירושים המסורתיים המקובלים או בלעדיהם), סידורי תפילה, ש"ס וכו'
  ב. קוראן
  ג. הברית החדשה
  ד. ספרי לימוד שחוברו בידי מורים או צוותי מורים בעבור בית ספרם בלבד, על-פי תכנית רשות או על-פי תכנית ייחודית, ובתנאי שאושרו על ידי המועצה הפדגוגית של בית-ספרם.


5. הוראות כלליות

5.1 איסור הכתיבה בתוך ספר
  א. אסור בהחלט לכתוב בתוך ספר לימוד. לפיכך אין לכלול בספר לימוד משימות המחייבות כתיבה בתוכו.
  ב. מן האמור ב-א' לעיל פטורים -
1) ספרי לימוד המיועדים לכיתות א' או ב';
2) ספרי לימוד המיועדים לחינוך המיוחד;
3) ספרי לימוד המיועדים לתלמידים שהם עולים חדשים;
4) ספרי לימוד ללימוד שפה זרה ומתמטיקה בכיתות א'-ד'.
  ג.
1) החל מתאריך 1.4.05 אין אישור להפקת חוברות עבודה חדשות.
2) תוקף חוברות העבודה הישנות יפוג 5 שנים מהתאריך שבו הן אושרו, ואין להפיקן לאחר תאריך זה.
5.2 מהדורת ניסוי
  א. ספר לימוד במהדורת ניסוי י?תר בתנאים האלה:
1) הניסוי יכול להתבצע בכל תחום דעת ובכל עת, בהנחה שיש לו רציונל.
2) הבקשה לניסוי יכולה להתקבל עד ט"ו בשבט שלפני פתיחת שנת הלימודים שהניסוי מיועד להתקיים בה.
3) המפמ"ר ואגפי הגיל הרלוונטיים לתחום הניסוי חייבים לתת את הסכמתם בכתב לביצוע הניסוי, ולאחר מכן על יו"ר המזכירות הפדגוגית לאשר את ביצוע הניסוי.
4) בקרת הניסוי תיעשה על ידי המפמ"ר ועל ידי אגף הגיל הרלוונטי.
5) המפמ"ר ואגף הגיל יאשרו את רשימת בתי הספר שבהם יתקיים הניסוי.
6) מספר בתי הספר בניסוי יהיה לא פחות מ-10 ולא יותר מ-25 כפול 2 כיתות בכל בית ספר.
7) הניסוי יימשך שנתיים לכל היותר.
8) הספרים במסגרת הניסוי יחולקו לתלמידים המשתתפים בו חינם אין כסף.
9) מבצע הניסוי יספק הצהרה בכתב שאין מוכרים את הספר עד גמר הניסוי.
  ב. עם השלמת תהליך הניסוי יש להגיש את הספר לבדיקה מלאה בגף לאישור ספרי לימוד.


6. אישור ספרי לימוד המפותחים במסגרת האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

ספרי לימוד ומדריכים למורה ו/או עזרים הנלווים לספר לתלמיד המפותחים במימונו ובפיקוחו המקצועי של האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים שבמשרד החינוך התרבות והספורט יעמדו בכל הדרישות בחוזר זה לצורך קבלת האישור של הגף לאישור ספרי לימוד.


7. מפרט טכני לספרי לימוד

7.1 מחיר נייר הפנים לא יעלה על מחיר נייר "כרומו" שמשקלו 90 גרם או נייר נטול עץ שמשקלו 90 גרם או נייר שווה ערך לניירות אלה.
7.2 משקל נייר העטיפה בספרי לימוד לא יעלה על 220 גרם לספר שבו עד 220 עמודים ולא על 250 גרם לספר שבו מעל 220 עמודים.
7.3 ככלל תותר הדפסת ספר בצבעים בהיקף שלא יעלה על 32% מכלל העמודים. המו"ל/המחבר יהיה רשאי להוציא ספר בצבעים ובהיקף שיעלה על 32%. יש להקפיד על עימוד יעיל ועל ניצול מרבי של הנייר המודפס.
7.4 יש להקפיד על תכנון העימוד, על גודל האות, על רוחב השורה, על רווחים, על שוליים ועל פורמט שינצל את השטח המרבי של לוח הדפוס.
7.5 הכריכה תהיה רכה בלבד, על פי התקן הישראלי 1374 מחודש פברואר 1990.
7.6 המשרד ממליץ לחלק את החזר ההשקעה החד-פעמית לתשתית הספר (עריכה, הגהות, סידור, עיצוב גראפי, צילום) על פני חמש שנים.
7.7 במסגרת התהליך של אישור ספרי הלימוד ימציאו המחבר או המו"ל למשרד גם מפרט טכני (סוגי נייר, הפרדת צבעים, כריכה) ותחשיב מפורט למחיר לצרכן. המשרד יהיה רשאי לא לאשר ספר לימוד או חוברת עבודה אם ישתכנע שמחירם לצרכן גבוה מן המקובל.
7.8 ימשיך לחול הפיקוח על המחירים של ספרי הלימוד כפי שהיה נהוג עד כה.


8. לוח זמנים

חוזר רשימת ספרי הלימוד המאושרים יפורסם בחודש אפריל בכל שנה על ידי הגף לאישור ספרי לימוד.


9. השתתפות של נושא משרה בחיבור ספר לימוד

נושא משרה המבקש להשתתף בכתיבת ספר לימוד חייב לפנות בבקשה מיוחדת לקבלת היתר אל הממונה על אישור ספרי לימוד לפני הגשת הספר לבדיקה, וכן עליו לקבל היתר לעבודה נוספת/פרטית מאגף משאבי אנוש, בהתאם להוראות התקשי"ר.


10. נספח

טופס בקשה לאישור ספר כספר לימוד


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(א), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005