חוזר זה בוטל


חינוך חברתי וחינוך בלתי-פורמאלי .7

חידונים

7.3

  חידון התנ"ך הארצי לנוער יהודי

7.3-5

1. מבוא

1.1 תמצית

חידון התנ"ך הארצי לנוער יהודי מתקיים בארבעה שלבים בכל אזורי הארץ. סעיף זה מנחה את המורים ואת המפקחים האחראים לקיים את החידונים באופן הוגן ואחיד.

החלפת החוזר הקודם נובעת משינוי השלב הארצי - חלק א' - משני חידונים פומביים נפרדים - לחינוך הממלכתי ולחינוך הממלכתי-דתי - למבחנים בכתב לחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי שיתקיימו במקום אחד.
1.2 מטרת הפרסום
  א. התוקף: החל מ-1 בנובמבר 2005.
  ב. התחולה: תלמידי כיתות ט'-י"ב.
  ג. הסטטוס: החלפה.
  ד. חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 7.3-4 בחוזר הוראות הקבע סה/1(א) - מבוטל.
1.3 התפוצה: המנהלים והמורים לתנ"ך בבתי הספר העל-יסודיים, המפקחים לתנ"ך ומנהלי מינהל החברה והנוער במחוזות ובמטה המינהל.
1.4 הגורם האחראי
  א. שם היחידה: מינהל החברה והנוער
  ב. בעל התפקיד: רכז חידון התנ"ך הארצי
  ג. מספר הטלפון: 02-5603190/3838
  ד. כתובת הדוא"ל: inbalba@education.gov.il.2. הנחיות כלליות

2.1 מטרות החידון
  א. לעודד את ההתעניינות, את הלימוד ואת העיון של בני הנוער היהודי בספר התנ"ך כבסיס התרבותי של עם ישראל
  ב. לחזק את ההזדהות של בני הנוער היהודי עם הערכים האנושיים, הלאומיים, החברתיים והדתיים של התנ"ך
  ג. לבסס ולהעמיק בקרב בני הנוער היהודי את הקשר לעם ישראל, לארץ ישראל ולמורשת ישראל
  ד. להעשיר את הלשון העברית של הדור הצעיר בדיבור ובכתיבה, במטבעות לשון, בדימויים ובביטויים תנ"כיים
  ה. ליצור מסגרת חינוכית-חברתית משותפת לבני נוער יהודי מכל החוגים, הגוונים והסוגים של האוכלוסייה היהודית בארץ ובתפוצות
  ו. בחינוך הדתי: לחזק את ההכרה הדתית של התלמידים ואת תפיסתם את התנ"ך כמקור לקיום מצוות ואורח חיים דתי.
2.2 ארגון

החידון הוא שיאו של תהליך חינוכי כמפורט להלן:
  א. החידון הארצי על כל שלביו הוא חלק בלתי נפרד מהחידון העולמי לנוער יהודי שמשרדנו שותף בהנהלתו.
  ב. מינהל החברה והנוער במשרדנו ממונה על ארגון החידון הארצי על כל שלביו.
  ג. מארגני החידון, בכל שלביו, יוכלו להיעזר בחברי הארגון "נוער חובב תנ"ך" (נח"ת) המורכב מבוגרי חידוני התנ"ך. ארגון נח"ת פועל בחסות מינהל החברה והנוער, וחבריו תורמים מניסיונם בהדרכת המתכוננים לחידונים ובארגון החידונים.
כתובת הארגון: ארגון נח"ת, בית התנ"ך, שד' רוטשילד 16, תל אביב,
מ' 66881, טל' 03-5177760.
2.3 המשתתפים
  א. רשאים להשתתף בחידון הארצי תלמידי בתי ספר על יסודיים מכיתות ט' עד י"ב.
  ב. אין רשאים להשתתף בחידון הארצי על כל שלביו מי שזכו בתואר חתן/כלה או סגן/סגנית בחידון הארצי המסכם. משתתפים שהגיעו לשלב החידון הארצי המסכם ולא זכו בתואר רשאים להשתתף בכל שלבי החידון פעם נוספת בלבד.
  ג. גורמים ציבוריים חינוכיים, כגון תנועות נוער, רשויות מקומיות, מתנ"סים וכד', שירצו לקיים במסגרתם חידוני תנ"ך פנימיים, מקבילים לחידונים הבית ספריים, ידאגו לקבל אישור מראש מאת המרכז הארצי של חידוני התנ"ך. הזוכים בחידונים יוכרו כחתני/כלות אותם גופים, ויהיו רשאים להשתתף בחידונים המחוזיים.

המעוניינים בכך יפנו לאחראים המחוזיים לחידוני התנ"ך במינהל החברה והנוער.
2.4 תהליך החידונים

החידון ייערך בחמישה שלבים:

שלב א': חידונים בית ספריים

שלב ב': חידונים מחוזיים לבתי הספר הכלליים ולבתי הספר הדתיים

שלב ג': חידונים ארציים - מבחנים בכתב

שלב ד': חידון ארצי מסכם

שלב ה': חידון עולמי.
2.5 החומר לחידון

החומר לחידון נקבע מדי שלוש שנים על ידי ההנהלה העולמית. בהתאם לכך קובע מינהל החברה והנוער את חלוקת החומר לכל שלב בחידונים במדינת ישראל ומפרסם זאת מדי שנה בחוזר "הודעות ומידע".
2.6 הפסוק המוביל

חידון התנ"ך עומד בכל שנה בסימן הנושאים המרכזיים הנקבעים על ידי משרד החינוך התרבות והספורט, ונבחר פסוק מוביל בהתאם המתפרסם בחוזר "הודעות ומידע".3. תקנון החידון וסדריו

3.1 החידון הבית ספרי
התהליך
  א. בכל בית ספר ימונה אחראי לארגון חידון התנ"ך.
  ב. החידונים בבתי הספר יתקיימו במועד אחד בכל בתי הספר, על פי שאלון אחיד שיומצא להם על ידי האחראי במחוז מטעם מינהל החברה והנוער.
  ג. האחראי המחוזי על חידון התנ"ך והמורה האחראי על חידון התנ"ך בכל בית ספר ידאגו לשמירה על סודיות שאלוני החידון ולעריכתו על פי כל כללי התקנון.
  ד. בכל בית ספר ימונה על ידי המנהל מורה מבין מורי בית הספר שיבדוק את טופסי הבחינות.
  ה. השלושה שיצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר בכל בית ספר יוכתרו כחתן/כלת התנ"ך של בית הספר וסגניו/ה. שלושת אלה יעלו לחידון המחוזי.
3.2 החידון המחוזי
התהליך
  א. לצורך החידון יכונו ששת המחוזות שבפיקוח משרדנו בשמות. אלה השמות, בצירוף שמות מנהלי המחוזות ומספרי הטלפון והפקס':
המחוז מנהל המחוז מס' הטלפון מס' הפקס'
צפון: "הגליל" אפרים נוימן 04-6500110
04-6500364
050-6282321
04-6500188
חיפה: "הכרמל" אהרן הלוי 04-8632641
04-8632639
050-6282832
04-8632562
מרכז: "השפלה" יצחק דוידוביץ 03-6896428
050-6282985
03-6896758
תל-אביב: "השרון" משה רובוביץ 03-6896183
050-6282390
03-6896631
דרום: "הנגב" אלי שטרית 08-6263138
050-6282439
08-6263139
ירושלים: "ירושלים" זאב אלון 02-5601515
050-6282024
02-5601510
  ב. לכל אחד מהחידונים ימנה המנהל המחוזי של מינהל החברה והנוער, על פי המלצת האחראי המחוזי על חידון התנ"ך, מנחה וחבר שופטים. המנחה וחבר השופטים חייבים להיות אנשים ניטרליים, משוחררים מכל פנייה אישית לגבי בתי הספר והתלמידים המשתתפים בחידון (בחמ"ד ימונה חבר שופטים מתאים לרוח החמ"ד).
  ג. האחראי המחוזי על חידון התנ"ך ידאג לשמירה על הסודיות של שאלוני החידונים ולעריכתם על פי כל כללי התקנון.
  ד. בכל מחוז ייערכו באותו יום שני חידונים מחוזיים, אחד לבתי הספר הכלליים ואחד לבתי הספר הדתיים.
  ה. החידונים ייערכו בנפרד, תחילה החידון לבתי הספר הכלליים ואחר כך החידון לבתי הספר הדתיים.
  ו. המבחנים והחידונים המחוזיים לכל בתי הספר הכלליים יתקיימו בכל הארץ באותו מועד ובאותה שעה.
  ז. גם המבחנים והחידונים המחוזיים לכל בתי הספר הדתיים יתקיימו בכל הארץ באותו מועד ובאותה שעה.
  חלקי החידון

בכל חידון מחוזי יהיו שני חלקים, האחד מבחן מיון בכתב והשני חידון פומבי, כדלקמן:
  א. מבחן המיון בכתב
1) המבחן יתקיים לפני החידון הפומבי, במועד שייקבע מראש.
2) ישתתפו בו חתני/כלות בתי הספר וסגניהם.
3) במבחן יהיה אפשר לצבור נקודות שתיזקפנה לזכות הנבחן בהמשך שלבי החידון.
  ב. החידון הפומבי
1) ישתתפו בו 18-16 הנבחנים שצברו את מספר הנקודות הגדול ביותר במבחן המיון.
2) לזכות הנבחנים תעמודנה הנקודות שצברו במבחן המיון.
3) בחידון הפומבי יהיו שלושה מחזורי שאלות, והמחזור השלישי יהיה של השאלה הזהה בכתב.
4) בסיום כל מחזור שאלות ירדו כל הנבחנים מהבמה. השופטים ימסרו למנחה את שמות הנבחנים שצברו את מספר הנקודות הגדול ביותר ועלו למחזור הבא, ויזמינו אותם לבמה.
5) הניקוד לכל שאלה ומספר העולים ממחזור שאלות אחד למשנהו יירשמו בגוף השאלון.
6) בעקבות כל הפרת משמעת והתנהגות לא נאותה של המעודדים, או אם הם יישלחו שלא בליווי מורה אחראי, תישקל השתתפות בית הספר בחידון בשנה הבאה.
  זוכים, תעודות ופרסים
  א. בתום שלושת המחזורים יוזמנו כל המשתתפים לשבת במקומותיהם על הבמה, ותוענקנה להם תעודות השתתפות בחידון.
  ב. שלושת הנבחנים בעלי הניקוד הגבוה ביותר יוכתרו כחתן/כלת התנ"ך המחוזי וסגניו/ה. סדר ההכתרה יהיה מן הסגן השני לסגן הראשון וממנו לחתן/לכלה.
  ג. לכל אחד מהזוכים יוענקו התעודה המתאימה ופרסים.
  ד. שלושת הזוכים במקומות הראשונים בכל אחד מהחידונים המחוזיים ייצגו את המחוז בחידון הארצי של אותה מגמה. בכל מקרה לא יעלו לחידון הארצי יותר משלושה זוכים. במקרה של ניקוד זהה למקום השלישי והרביעי יישאלו שני הנבחנים שאלות נוספות, עד להכרעה ביניהם.
3.3 החידונים הארציים

התהליך
  א. בעת ובעונה אחת ייערכו שני חידונים ארציים, אחד לבתי הספר הכלליים ואחד לבתי הספר הדתיים. החידונים הארציים יהיו במתכונת של מבחן בכתב, וישתתפו בהם חתני/כלות המחוזות וסגניהם.
  ב. מרכז חידון התנ"ך הארצי של מינהל החברה והנוער ימנה לכל אחד מהחידונים, על פי המלצת האחראי המחוזי על חידון התנ"ך, מנחה וחבר שופטים. המנחה וחבר השופטים חייבים להיות אנשים ניטרליים, משוחררים מכל פנייה אישית לגבי בתי הספר והתלמידים המשתתפים בחידון (בחמ"ד ימונה חבר שופטים מתאים לרוח החמ"ד).
  ג. האחראי המחוזי על חידון התנ"ך ידאג לשמירה על הסודיות של שאלוני החידונים ולעריכתם על פי כללי התקנון.
  ד. שני החידונים הארציים יתקיימו באותו מועד ובאותה שעה.
  זוכים, תעודות ופרסים
  א. בתום המבחן יוזמנו כל המשתתפים לשבת במקומותיהם, ותוענקנה להם תעודות השתתפות בחידון.
  ב. ששת הנבחנים בעלי הניקוד הגבוה ביותר יוכתרו כחתן/כלת התנ"ך הארצי וסגניו/ה. סדר ההכתרה יהיה מן הסגן החמישי לסגן הראשון וממנו לחתן/לכלה. לא יוכרז על יותר מחתן/כלה אחד/אחת. במקרה של ניקוד זהה יישאלו בעלי הניקוד הזה שאלות נוספות, עד להכרעה ביניהם.
  ג. לכל אחד מהזוכים יוענקו התעודה המתאימה ופרסים.
  ד. שני חתני/כלות החידונים הארציים הנפרדים לבתי הספר הדתיים ולבתי הספר הממלכתיים (אחד בלבד מכל חידון) יעפילו ישירות לשלב הגמר (שלב השאלה הזהה) של חידון התנ"ך הארצי המסכם.
  ה. לחידון הארצי המסכם יעלו חמשת הסגנים (מקומות 6-2) מכל אחד משני החידונים הארציים הנפרדים לבתי הספר הדתיים ולבתי הספר הכלליים - בסך הכול עשרה משתתפים.
3.4 החידון הארצי המסכם

התהליך
  א. ייערך חידון ארצי מסכם משותף לבתי הספר הכלליים והדתיים. החידון ישודר בטלוויזיה החינוכית.
  ב. מרכז חידון התנ"ך הארצי של מינהל החברה והנוער ימנה מנחה וחבר שופטים. המנחה וחבר השופטים חייבים להיות אנשים ניטרליים, משוחררים מכל פנייה אישית לגבי בתי הספר והתלמידים המשתתפים בחידון.
  ג. מרכז החידון הארצי ידאג לשמירה על הסודיות של שאלוני החידונים ולעריכתם על פי כל כללי התקנון.
  שלבי החידון

בחידון הארצי המסכם יהיו שני חלקים: האחד מבחן מוקדם בכתב והשני חידון פומבי, כדלקמן:
  א. המבחן המוקדם בכתב
1) המבחן יתקיים לפני החידון הפומבי, במועד שייקבע מראש.
2) ישתתפו בו עשרת הנבחנים שעלו מחידון התנ"ך הארצי, שלב א'.
3) קבוצת עשרת הנבחנים תכלול את חמשת הסגנים לחתן התנ"ך הארצי שזכו בחידון התנ"ך הארצי, שלב א', לבתי הספר הכלליים ואת חמשת הסגנים לחתן התנ"ך הארצי שזכו בחידון התנ"ך הארצי, שלב א', לבתי הספר הדתיים.
4) שני חתני התנ"ך הארציים מבית הספר הכללי ומבית הספר הדתי יהיו פטורים מבחינה זו ויעלו ישירות לשלב ג'.
  ב. החידון הפומבי
1) ישתתפו בו עשרת הנבחנים שנזכרו לעיל ושני חתני התנ"ך הארציים שיצטרפו בשלב ג'.
2) לזכות הנבחנים תעמודנה הנקודות שצברו במבחן המוקדם.
3) בחידון הפומבי יהיו שלושה מחזורי שאלות, והמחזור השלישי יהיה של השאלה הזהה בכתב.
4) בסיום כל מחזור שאלות ירדו כל הנבחנים מהבמה. השופטים ימסרו למנחה את שמות הנבחנים שצברו את מספר הנקודות הגדול ביותר ועלו למחזור הבא, והמנחה יזמין אותם לבמה.
5) הניקוד לכל שאלה ומספר העולים ממחזור שאלות אחד למשנהו יירשמו בגוף השאלון.
6) לשלב הגמר (שלב השאלה הזהה) בחידון הארצי המסכם יעלו מתוך העשרה אך ורק שני המתמודדים שצברו את מספר הנקודות הגדול ביותר עד לשלב הגמר. שני מתמודדים אלה יצטרפו לשני חתני/כלות החידונים הארציים הנפרדים, וארבעתם בלבד יתמודדו בשלב הגמר של החידון הארצי המסכם, הוא שלב השאלה הזהה.
7) אם שני נבחנים או יותר האמורים לעלות משלב ב' לשלב ג' זכו בניקוד זהה, יקבע שלב השאלה הזהה מי הם השניים הזכאים להשתתף בשלב הגמר. הניקוד של שני הנבחנים האלו יקבע את דירוגם בין הארבעה העולים לחידון העולמי (שני החתנים הארציים והשניים שצברו את מספר הנקודות הגדול ביותר).
8) בשלב הגמר (שלב השאלה הזהה) יתמודדו ארבעת המשתתפים בלי שיעמדו לזכותם הנקודות שצברו בשלבים הקודמים. המתמודד/ת שיצבור/תצבור את מספר הנקודות הגדול ביותר בשלב זה יוכרז/תוכרז כחתן/כלת חידון התנ"ך הארצי המסכם. שלושת המתמודדים הנותרים יוכרזו כסגנים לחתן/כלת החידון הארצי המסכם.
  זוכים, תעודות ופרסים
  א. בתום החידון יוזמנו כל המשתתפים לשבת במקומותיהם על הבמה, ותוענקנה להם תעודות השתתפות בחידון.
  ב. ארבעת הנבחנים בעלי הניקוד הגבוה ביותר יוכתרו כחתן/כלת התנ"ך הארצי וסגניו/ה. סדר ההכתרה יהיה מן הסגן השלישי לסגן הראשון וממנו לחתן/לכלה.
  ג. לכל אחד מהזוכים יוענקו התעודה המתאימה ופרסים.
  ד. ארבעת הזוכים יעלו לשלב חידון התנ"ך העולמי שישודר בטלוויזיה בשידור ישיר ביום העצמאות. בכל מקרה לא יעלו לחידון העולמי יותר מארבעה זוכים.4. סדר הצגת השאלות לנבחנים בחידונים הפומביים

4.1 הנבחנים ישבו על הבמה לפי סדר ה-א"ב של שמות משפחותיהם. על השולחן, ליד כל נבחן, יוצג שלט המציין את שמו (שם פרטי ואחריו שם משפחה) ואת שם בית הספר שהוא לומד בו.
4.2 סדר הצגת השאלות לנבחנים יהיה לפי סדר ישיבתם.
4.3 כל נבחן יקבל את שאלתו בכתב לפני הצגתה הפומבית בקול, ויענה מיד עם הצגתה. השאלות תימסרנה לנבחנים על ידי מזכירות החידון.
4.4 ענה הנבחן תשובה מלאה על שאלתו, יכריז יושב ראש חבר השופטים על מספר הנקודות שהנבחן קיבל, ואלו תירשמנה בטופס השיפוט, ליד שמו.
4.5 ענה הנבחן תשובה חלקית, ייוועץ היושב ראש בחבריו השופטים, ויכריז על מספר הנקודות שהנבחן קיבל, ואלו תירשמנה בטופס השיפוט, ליד שמו.
4.6 לא ענה הנבחן על השאלה, יכריז היושב ראש שאין מענה, ובטופס השיפוט יירשם 0 ליד שם הנבחן.5. חבר השופטים בחידונים הפומביים

5.1 חבר השופטים יורכב מהיושב ראש, ולצדו שניים או ארבעה שופטים.
5.2 היושב ראש יהיה אחראי לשיפוט, והוא יכריז על מספר הנקודות שכל נבחן קיבל.
5.3 היושב ראש יפקח על רישום הניקוד ועל סיכומו.
5.4 היושב ראש יורה למנחה להכריז על שמות העולים ממחזור שאלות אחד למשנהו.
5.5 בעת הצורך, אם הנבחן לא ישיב תשובה מלאה, יציג היו"ר את התשובה המלאה. הוא רשאי לכבד בהצגת חלק מהתשובות את חבריו השופטים ואת המנחה.
5.6 היושב ראש יורה למנחה להכריז בסוף כל חידון על שמות החתן/הכלה והסגנים.
5.7 השופטים ידונו בערעורים, אם יהיו כאלה, במהלך החידון בלבד. לאחר החידון לא יקבלו השופטים כל ערעורים.
5.8 ועדת ההיגוי הארצית לחידון התנ"ך במינהל החברה והנוער תשמש סמכות עליונה לפסיקות סופיות לגבי ערעורים על החלטות השופטים בחידון הארצי המסכם, אם יהיו כאלה.6. תפקיד המנחה בחידונים הפומביים

6.1 עליו לנהל את החידון על פי הסדרים שנקבעו מראש.
6.2 עליו להזמין את המברכים ולדאוג לסדר ההופעות האמנותיות.
6.3 עליו להכריז על שמו של כל נבחן לפני שמוצגת לו השאלה ועל שמות המשתתפים בכל מחזור שאלות.
6.4 עליו לקרוא את השאלות.
6.5 עליו להכריז על שמות העולים משלב לשלב על פי הוראת יו"ר חבר השופטים.
6.6 עליו להכריז על שמות החתן/הכלה הארציים והסגנים על פי הוראת יו"ר חבר השופטים.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(א), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005