שימו לב: לחוזר זה פורסם עדכון. לחצו כאן כדי להגיע לקטע המעודכן.

עובדי הוראה .8

רישוי

8.6

 רישיונות הוראה

8.6-6

בחוזר הוראות קבע סה/9(א) פרסמנו את סעיף 8.6-5 בנושא "רישיונות הוראה". בגלל טעות דפוס שנפלה בסעיף זה אנו מפרסמים אותו שוב, בצורתו המתוקנת.

1. מבוא

1.1 תמצית

בחוזר זה מתפרסמים תיקונים לתנאים ולנהלים לקבלת רישיונות הוראה שפורסמו בחוזר מיוחד ה' (התשנ"ז) - "תקנון למתן רישיונות הוראה בחינוך העל יסודי, במקצועות חינוך גופני, ימאות לחטיבת הביניים ושל"ח". המקצוע ימאות ייקרא מעתה חינוך וספורט ימי, והמקצוע של"ח ייקרא מעתה של"ח וידיעת הארץ.

מקצוע החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים הוא חדש, ועד כה לא פורסמו כל הוראות לגביו ולא הונפקו רישיונות הוראה, ולכן אנו מפרסמים אותן כאן.
1.2 מטרת הפרסום
  א.  התוקף:
- ההוראות לרישיון הוראה במקצוע חינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים בתוקף החל מיום 1.5.05.
- ההוראות לרישיון הוראה במקצוע חינוך גופני בתוקף החל מיום 1.9.04.
- ההוראות לרישיון הוראה במקצוע חינוך וספורט ימי לחטיבת הביניים בתוקף החל מיום 1.9.04.
- ההוראות לרישיון הוראה במקצוע של"ח וידיעת הארץ בתוקף החל מיום 1.9.04.
  ב. התחולה: עובדי הוראה במערכת החינוך העל-יסודית (חטיבת הביניים והחטיבה העליונה).
  ג. הסטטוס
- המקצוע חינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים - חדש
- המקצוע חינוך גופני - החלפה
- המקצוע חינוך וספורט ימי לחטיבת הביניים - החלפה
- המקצוע של"ח וידיעת הארץ - החלפה.
  ד. חוזרים קודמים באותו נושא
- סעיף 8.6-5 בחוזר הוראות הקבע סה/9(א), "רישיונות הוראה" מבוטל.
- במקצוע חינוך גופני: סעיף 5 (לא) בפרק ב' בחוזר המיוחד ה' (התשנ"ז) - "תקנון למתן רישיונות הוראה בחינוך העל יסודי" - מבוטל
- במקצוע ימאות לחטיבת ביניים: סעיף 5 (כ"ז) בפרק ב' בחוזר הנ"ל - מבוטל.
- במקצוע של"ח וידיעת הארץ: סעיף 5 (כ"ד) בפרק ב' בחוזר הנ"ל - מבוטל.

יתר סעיפי החוזר הנ"ל הם בתוקף, בכפיפות לשינויים שנעשו בעבר.
  ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים
- חוזר מיוחד ט' (התשנ"ו), "תקנון למתן רישיונות הוראה קבועים למקצועות הטכנולוגיים בבתי הספר העל יסודיים" - בתוקף
- חוזר מיוחד ה' (התשנ"ז), "תקנון למתן רישיונות הוראה בחינוך העל יסודי" - בתוקף
- חוזר הוראות הקבע סב/7(א), סעיף 8.3-3, "תקנון למתן רשיונות לייעוץ" - בתוקף
- חוזר הוראות הקבע תשס/5(א), סעיף 8.6-1, "הבהרה לחוזר מיוחד' ה', התשנ"ז" - בתוקף
- חוזר הוראות הקבע סד/2 (א), סעיף 8.6-3, "רישיונות להוראה ולייעוץ חינוכי" - בתוקף
- חוזר הוראות הקבע סה/1 (א), סעיף 8.6-4, "רישיונות להוראה ולייעוץ חינוכי" - בתוקף.
1.3 המשנה החינוכית
  א. חינוך לזהירות בדרכים

בשנים האחרונות התמקצעה הוראת נושא החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים כמקצוע הוראה בפני עצמו הדורש מיומנויות מקצועיות ופדגוגיות. הנהלת המשרד קבעה כי יש ללמד את החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים כמקצוע חובה בשילוב עם מקצועות הלימוד האחרים. במקביל גבר הצורך בהכשרת מורים מקצועיים להוראת החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים שישלבו את הידע המקצועי וההתנסותי בנושאים תעבורתיים עם ידע פדגוגי כללי ועם מיומנויות הוראה ייחודיות לתחום זה. בהתאם לכך נקבעו גם התנאים לקבלת רישיון הוראה קבוע למורים לחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים כפי שהם מתפרסמים להלן.
  ב. חינוך גופני וספורט ימי

הוראת החינוך הגופני בבתי הספר דורשת ידע מקצועי עיוני, מיומנויות מעשיות ברמה גבוהה ויכולת מתודית כדי להבטיח את בריאותם של כל התלמידים ואת קידומם המקצועי. לפיכך נדרש מהמורה לחינוך גופני לעבור השתלמויות במקצועות הנלמדים ובדרכי ההוראה העדכניות ולהקפיד על שינון הוראות הבטיחות ועל קיומן ועל מעקב אחר ההוראות החדשות המתווספות מעת לעת.
  ג. של"ח וידיעת הארץ

מטרת העל של תחום השל"ח וידיעת הארץ היא לחזק בקרב בני הנוער את האהבה ואת תחושת השייכות לארץ ולמדינה, לסייע ביצירת רקמת יחסים בין היחיד לזולת ולעודד נכונות למילוי חובות חברתיות. תפקידו של המורה לשל"ח ולידיעת הארץ הוא להשיג מטרה זו עם תלמידיו בפעילויות חינוכיות ערכיות המשלבות שדה וכיתה. בפעילויות כאלה נוצרים מצבים רבים הדורשים מיומנויות מקצועיות ייחודיות ומיומנויות ארגוניות. כיוון שהשדה הוא זירת הפעולה העיקרית, המורה נדרש לידע רב ועדכני בכל מה שקשור לבטיחות ולביטחון בטיולים ולמילוין הקפדני של ההוראות הקשורות בנושאים אלה.
1.4 התפוצה: עובדי ההוראה במערכת החינוך העל-יסודית (חטיבת הביניים והחטיבה עליונה).
1.5 יישום ומעקב: לקבלת רישיון הוראה קבוע יש לפנות לאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה על גבי הטפסים שהפיץ האגף.
1.6 הגורם האחראי

שם האגף: האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, גף דירוג והסמכה, ענף רישיונות הוראה

מס' הטלפון: 5604743/4/5-02.2. התנאים לקבלת רישיון הוראה קבוע במקצוע "חינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים" לכיתות ז'-י"ב

2.1 רישיון הוראה קבוע במקצוע חינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים יוענק למי שיעמוד בכל התנאים המפורטים להלן:
  2.1.1 מורה המועסק בפועל בהוראת מקצוע כלשהו בבית ספר על-יסודי כולל חטיבת ביניים בארץ במשך שנתיים לפחות (וזוכה בשתי שנות ותק) והמועסק נוסף לכך בהוראת זהירות בדרכים.
  2.1.2 בעל תואר אקדמי במקצוע כלשהו.
  2.1.3 בעל תעודת הוראה לחינוך היסודי או העל-יסודי או רישיון הוראה קבוע במקצוע כלשהו או רישיון לעיסוק בהוראה במקצוע כלשהו.
  2.1.4 עמד בהצלחה בקורסים מובנים בהיקף של 224 שעות לפחות, שאושרו על ידי הנהלת התחום של זהירות בדרכים. הקורסים יכללו גם מתודיקה מיוחדת של הוראת זהירות בדרכים.
  2.1.5 התקבלה הערכה חיובית על עבודתו מהפיקוח הכולל וכן מהפיקוח על הזהירות בדרכים.
2.2 עובד הוראה בעל תעודת הוראה לחינוך היסודי יחויב להשלים קורס בחינה בפסיכולוגיה של גיל הנעורים (נוסף למצוין ב-2.1 לעיל).
2.3 עובד הוראה שאין ברשותו תעודת בגרות ישראלית או תעודת הוראה ישראלית או תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ יחויב להיבחן בבחינות השלמה במקצועות העבריים על פי כתב היתר הניתן על ידי גף דירוג והסמכה באגף הבכיר לכוח אדם בהוראה במשרדנו.3. התנאים לקבלת רישיון הוראה קבוע במקצוע של"ח וידיעת הארץ

רישיון להוראת של"ח וידיעת הארץ לכיתות ז'-י"ב יוענק בכפיפות לעמידה בכל הדרישות המצוינות ב-3.5-3.1 ובאחת מהדרישות 3.9-3.6 שתפורטנה להלן:
3.1 עבר בהצלחה קורס משלים בשל"ח ובידיעת הארץ בהיקף של 200 שעות. (תכנית הקורס תאושר על ידי הנהלת תחום של"ח וידיעת הארץ במשרדנו).

משוחררים מהחובה לעמוד בקורס של"ח וידיעת הארץ בהיקף של 200 שעות מי שעונים על אחד מהתנאים האלה:
  - בעל תעודת מדריך של"ח מטעם משרדנו
  - בעל תעודת הוראה בתחום של"ח וידיעת הארץ ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ
  - בעל תואר .B.Ed ותעודת הוראה בתחום של"ח וידיעת הארץ.
3.2 הועסק כמורה לשל"ח ולידיעת הארץ במשרד שנתיים לפחות. בשנת העבודה הראשונה יוצמד לעובד ההוראה חונך, בתיאום עם ראש תחום של"ח במחוז.
3.3 סיים בהצלחה שתי השתלמויות הכשרה לפחות להכרת אזורי הארץ במסגרת תחום של"ח וידיעת הארץ והשתלם בקורסים להיכרות עם עוד שלושה אזורים במסגרת התחום או במסגרות ההכשרה המוכרות למתן היתר לטיולים במערכת החינוך (סה"כ חמש השתלמויות).
3.4 התקבלה הערכה חיובית על עבודתו ממנהל בית-הספר.
3.5 התקבלה הערכה חיובית על עבודתו מהפיקוח על השל"ח ועל ידיעת הארץ.
3.6 בעל תואר B.Ed. ותעודת הוראה בהתמחות בשל"ח ובידיעת הארץ ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ.
3.7 בעל תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ באחד מהחוגים לימודי הסביבה, לימודי ארץ-ישראל, גיאוגרפיה, היסטוריה של ארץ-ישראל, ארכיאולוגיה ומקרא. נוסף לכך עליו להיות בעל השכלה פדגוגית מלאה, דהיינו בעל תעודת הוראה מהארץ להוראת אותו מקצוע בחינוך העל-יסודי (ובכלל זה חטיבת-הביניים) או בעל הסמכה להוראה בעל-יסודי (ובכלל זה חטיבת-הביניים) מחו"ל, שהוכרה על-ידי משרדנו, או שעליו לעמוד בבחינות השלמה במקצועות הפדגוגיים על פי קביעת גף דירוג והסמכה באגף הבכיר לכוח אדם בהוראה.

לעתים יידרש העובד להשלים בחינות גם אם הוא בעל תעודת הוראה מחו"ל - לפי החלטת גף דירוג והסמכה.
3.8 בעל תעודת "מדריך של"ח מוסמך" מטעם משרדנו ואישור מתחום של"ח וידיעת הארץ על סיום קורס הכשרה בהיקף של 1200 שעות בלימודי של"ח וידיעת הארץ, בתנאי שהחל את עבודתו כמורה לשל"ח ולידיעת הארץ לפני שנת הלימודים התשנ"ב.
3.9 בעל תעודת מדריך של"ח מוסמך מטעם משרדנו ותעודת מורה מוסמך בכיר לחטיבת הביניים באחד המקצועות של"ח וידיעת הארץ, לימודי הסביבה, לימודי ארץ ישראל, גיאוגרפיה, היסטוריה, ארכיאולוגיה ומקרא, בתנאי שהחל את עבודתו כמורה לשל"ח ולידיעת הארץ לפני שנת הלימודים התשנ"ב.4. התנאים לקבלת רישיון הוראה קבוע בחינוך גופני ובחינוך וספורט ימי לחטיבת הביניים

4.1 רישיון הוראה קבוע במקצוע חינוך גופני לכיתות ז'-י"ב יינתן:
  4.1.1 בעל תואר אקדמי ראשון לפחות בחינוך גופני והסמכה להוראת חינוך גופני בחינוך העל יסודי, שניהם ממוסד להשכלה גבוהה בארץ.
  4.1.2 לבעל תואר אקדמי ראשון לפחות בהוראת חינוך גופני ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בחו"ל, שהוכר על ידי משרדנו, ו/או לבעל תואר אקדמי ראשון לפחות מחו"ל בחינוך גופני ממוסד מוכר להשכלה גבוהה שהוכר על ידי משרדנו, ובנוסף לכך תעודת הוראה לחינוך גופני מחו"ל, והוא בעל השכלה עברית כנדרש בתקנון, וכן עמד בקורסים בתחום המקצוע חינוך גופני, בהתאם לדרישות המפמ"ר, והתקבלה חוות דעת חיובית על עבודתו המעשית בהוראת המקצוע מהשנה שבה הבקשה מוגשת.
  4.1.3 לבעל תואר B.Ed לחינוך גופני ותעודת הוראה בתחום ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה בארץ המסמיכה אותו להוראת חינוך גופני בחינוך העל יסודי.
  4.1.4 לבעל תעודת הוראה ממוסד מוכר בארץ להכשרת עובדי הוראה, המסמיכה אותו להוראת חינוך גופני בחינוך העל- יסודי.
  הערות
  א. לא יוענקו רישיונות הוראה זמניים למקצוע חינוך גופני.
  ב. לא יוענקו כתבי היתר במקצועות הפדגוגיים לקראת קבלת רישיון הוראה קבוע לבעלי תואר אקדמי בחינוך גופני שאין להם תעודת הוראה.
4.2 רישיון הוראה קבוע במקצוע חינוך וספורט ימי לחטיבת הביניים יינתן:

לבעל תעודת הוראה לחינוך גופני לחטיבת הביניים או לחינוך העל-יסודי שהוצאה על ידי מוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה בישראל, בתנאי שסיים את המגמה הימית.

הערה: רישיון הוראה במגמה חינוך ימי בחטיבה העליונה יינתן על פי ההוראות שפורסמו בחוזר מיוחד ט', התשנ"ו, תקנון למתן רישיונות הוראה למקצועות הטכנולוגיים בבתי הספר העל יסודיים.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(א), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005 <