בטיחות, ביטחון ושעת חירום .5

ביטחון

5.3

 נוהלי ביטחון בבתי הספר – מבוא

5.3-34

1. תמצית

1.1 חוזר זה מרכז את כל ההוראות וההנחיות המחייבות המתייחסות לתכנון, לארגון ולביצוע של הביטחון במערכת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי בתוך בית הספר ובהסעות שגרתיות של תלמידים מבית הספר וחזרה ממנו. החוזר מחליף את חוזר הוראות הקבע סא/5(ב) באותו נושא.
1.2 הצורך בפרסום חוזר חדש נבע מהסיבות האלה:
  - עדכון הנחיות הביטחון בעקבות התגברות מעשי הטרור בשנים האחרונות
  - הוספת נהלים חדשים
  - הוצאת סעיפים מתוך החוזר העוסקים בנושאי טיולים, קייטנות ומחנות קיץ ומשלחות לחו"ל ופרסומם בחוזרים עצמאיים.
1.3 על פי החלטת ממשלה 5719 מ- 25 יוני 1995 נקבע:
  - על משטרת ישראל, במסגרת אחריותה הכוללת לביטחון הפנים, חלה גם האחריות המלאה לאבטחת מוסדות החינוך.
  - אבטחת מוסדות החינוך תתבצע באחריות משטרת ישראל בהתאם לשיקוליה המקצועיים והמבצעיים של המשטרה ועל פי הקריטריונים שייקבעו על ידה תוך התבססות על אבטחה נקודתית וסביבתית.
1.4 משטרת ישראל היא הגורם המוסמך להנחות את מנהל המוסד החינוכי בכל הקשור לתכנון האבטחה על פרטיה וסדריה ולהוצאתה לפועל באמצעות קב"ט הרשות/קב"ט מוסה"ח (קב"ט מוסדות החינוך), ובהעדרו באמצעות מנכ"ל/מזכיר הרשות, או באמצעות מנהל שהוסמך לכך על ידי ראש הרשות, וברשויות הערביות באמצעות מנהל מחלקת החינוך.
1.5 מנהל בית הספר הוא האחראי הכולל לביטחון במוסד החינוכי, והוא הנושא באחריות לביצוען של כל הנחיות הביטחון כפי שהן תועברנה על ידי קב"ט הרשות המקומית, על פי משטרת ישראל ו/או הגופים המוסמכים מטעם האגף הבכיר לביטחון, לשעת חירום ולבטיחות סביבתית במשרד החינוך התרבות והספורט, באמצעות הקב"ט המחוזי.
1.6 העב"ט (העוזר לביטחון, לבטיחות ולהיערכות לחירום) הוא עוזרו של מנהל בית הספר בכל הקשור ליישום הנחיות הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום, לרבות בטיולים ובפעילות חוץ-בית-ספרית.2. מטרת הפרסום

2.1 התוקף: 1 בנובמבר 2005.
2.2 התחולה: כל בית ספר הנושא סמל מוסד מכיתה א' ועד כיתה י"ב בחינוך הרגיל ועד גיל 21 בחינוך המיוחד.
2.3 הסטטוס: החלפה.
2.4 חוזרים קודמים באותם נושאים
  א. סעיפים 5.3-15 עד 5.3-26 בחוזר הוראות הקבע סא/5 (ב), "נוהלי ביטחון בבתי הספר" - מבוטלים
  ב. סעיף 5.3-31 בחוזר הוראות הקבע סג/4(א), "נוהלי ביטחון בבתי הספר - אבטחת הסעות תלמידים" - מבוטל
  ג. סעיף 5.3-32 בחוזר הוראות הקבע סד/10(א), "דרישות כוחות הביטחון לליווי חמוש בטיולים" - מבוטל
  ד. סעיף 7.11-14 בחוזר הוראות הקבע סד/10(ב), "קייטנות ומחנות
קיץ" - בתוקף
  ה. סעיף 5.3-33 בחוזר הוראות הקבע סה/1(ב), "נוהלי ביטחון -נוהל אבטחת משלחות רשמיות היוצאות לחו"ל" - בתוקף
  ו. סעיף 6.2-26 בחוזר הוראות הקבע סה/9(ג), "טיולים - היבטים ביטחוניים" - בתוקף
  ז. סעיף 6.2-27 בחוזר הוראות הקבע סה/9(ג), הביטחון בפעילות חוץ בית ספרית - בתוקף.
2.5 חוזרים קודמים בנושאים קשורים
  א. סעיף 5.3-29 בחוזר הוראות הקבע סג/2 (ב), "נוהלי ביטחון בגני ילדים" - בתוקף.
  ב. סעיף 5.4-6 בחוזר הוראות הקבע סד/7(ב), "נוהלי שעת חירום במערכת החינוך" - בתוקף.3. המשנה החינוכית

3.1 פעילותו של בית הספר על פי ההנחיות הביטחוניות המוכתבות על ידי גורמי הביטחון השונים (המשטרה, צה"ל והשב"ך) באמצעות האגף הבכיר לביטחון במשרד החינוך, הקב"טים המחוזיים, קב"טי מוסדות החינוך ברשויות המקומיות והעב"טים בבתי הספר היא נדבך חשוב ומרכזי בהבטחת ביטחונם של תלמידי מערכת החינוך בכלל ובתוך בית הספר בפרט.
3.2 יש לבצע את ההנחיות כפי שהן מוכתבות במלואן, ואין סמכות לשום גורם בבית הספר או ברשות המקומית לשנותן או להקל בהן ללא אישור בכתב של הממונה הארצי על ביטחון מוסדות החינוך במשרד החינוך.4. התפוצה

החוזר יופץ לכל העוסקים באבטחה ובביטחון של תלמידי מערכת החינוך: למנהלים, לבעלי התפקידים הרלוונטיים בבתי הספר, לקב"טי מוסדות החינוך ברשויות המקומיות, לקב"טים המחוזיים, למנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, למנהלי האגפים ולמנהלי המינהלים במטה משרד החינוך.5. יישום ומעקב

להלן פירוט הגופים האחראים על יישום הוראות החוזר:
5.1 מנהלי בתי הספר
5.2 העב"טים בבתי הספר
5.3 קב"טי הרשויות וקב"טי מוסדות החינוך ברשויות המקומיות
5.4 הקב"טים המחוזיים
5.5 המפקחים הכוללים על בתי הספר.6. הגורם האחראי

6.1 שם היחידה: האגף הבכיר לביטחון, לשעת לחירום ולבטיחות סביבתית במשרד החינוך התרבות והספורט
6.2 בעל התפקיד: הממונה הארצי על ביטחון מוסדות החינוך
6.3 מס' הטלפון: 02-5602234
6.4 מס' הפקס: 02-5602636
6.5 כתובת הדוא"ל: Shaulya@education.gov.il.7. נספחים

7.1 נספח לסעיף 5.3-35 - כתב מינוי לקב"ט מוסדות חינוך
7.2 נספח א' לסעיף 5.3-36 - אישור למינוי עב"ט
7.3 נספח ב' לסעיף 5.3-36 - כתב מינוי לעב"ט
7.4 נספח א' לסעיף 5.3-37 - מפרט 120 - גדר ביטחון, רשת רגילה
7.5 נספח ב' לסעיף 5.3-37 - מפרט 124 - גדר ביטחון, רשת מולחמת
7.6 נספח א' לסעיף 5.3-38 - דוח סריקות
7.7 נספח ב' לסעיף 5.3-38 - דוח נכנסים ויוצאים
7.8 נספח לסעיף 5.3-39 - התחייבות עובדי הוראה המחזיקים בנשק
7.9 נספח לסעיף 5.3-43 - טופס בדיקה ביטחונית לאוטובוס המסיע תלמידים
7.10 נספח לסעיף 5.3-48 - דוח על אירוע חירום חריג
7.11 נספח לסעיף 5.3-50 - פרטי התלמיד הנעדר.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(ב), כ