חוזר זה מבוטל
סעיף זה הוא חלק מחוזר הוראות הקבע סו/3 (ב) המעודכן
בנושא " נוהלי ביטחון בבתי הספר". החוזר כולל מבוא בסעיף
5.3-34 ואת הסעיפים 5.3-35 עד 5.3-50.


בטיחות, ביטחון ושעת חירום .5

ביטחון

5.3

 נוהלי ביטחון בבתי הספר – קב"ט מוסדות החינוך

5.3-35

1. כללי

1.1 קב"ט מוסה"ח (קב"ט מוסדות החינוך) הוא בעל תפקיד ברשות המקומית האחראי לקיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך, להיערכותם למצבי חירום ולטיפול בנושאי הבטיחות באותם מוסדות.
1.2 בהחלטת הממשלה 912 בתאריך 25 במרס 1974 נקבע:
  א. בכל רשות מקומית יתמנה קצין ביטחון של מוסדות החינוך בתיאום עם משרד החינוך התרבות והספורט. הרשות המקומית אחראית לטיפול בביטחון של כל מוסדות החינוך שבתחומה (לרבות אלה שאינם בבעלותה), והיא תפעל בנושא זה באמצעות ועדת ביטחון שהוקמה בהתאם לתקנות שעת חירום ובהתאם להנחיות משרד החינוך.
  ב. מוסד חינוכי לנושא זה הוא גן ילדים, בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר על יסודי, מוסדות החינוך המשלים, מפעלי קיט, מרכזים קהילתיים (מתנ"סים) ופנימיות ומוסדות חינוך אחרים, בין אם הם באחריות משרד החינוך ובין אם הם באחריותם של משרדים אחרים (משרד הרווחה, משרד התעסוקה ועוד).
1.3 על הרשות לצייד את הקב"ט בטלפון נייד, בטלפון במשרד, במכשיר פקס', במחשב קבוע, באיתורית ובמכשיר קשר (מירס).2. מינוי קב"ט מוסדות חינוך

2.1 כללי
  א. קב"ט מוסה"ח מתמנה במכרז על פי המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה התשל"ז-1977 ו/או צו המועצות המקומיות (שירות העובדים), התשכ"ב-1962, לרבות תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), התש"ם-1979, בכפיפות להוראות פקודת העיריות (נוסח חדש) ו/או כל דין אחר, ובאחריות הרשות המקומית.
  ב. הרשות המקומית היא המעסיקה של הקב"ט, ובין קב"ט מוסה"ח לבין משרד החינוך אין יחסי עובד-מעביד, אולם הקב"ט מונחה מקצועית על ידי הקב"ט המחוזי של משרד החינוך.
  ג. משרתו של קב"ט מוסה"ח ממומנת על ידי משרד החינוך התרבות והספורט בהיקף של 75%.
  ד. משרותיהם של הקב"טים מוקצות לרשויות על ידי האגף הבכיר לביטחון, לשעת חירום ולבטיחות סביבתית במשרד החינוך התרבות והספורט, על פי מפתח של תקן אחד לכל 25 בתי ספר.
  ה. ברשויות מקומיות קטנות, שעל פי המפתח אינן זכאיות לתקן מלא, אפשר לשלב בתפקיד קב"ט מוסה"ח גם חצי משרה כקב"ט הרשות.
  ו. במועצות אזוריות תקן קב"ט מוסה"ח מושפע מהפריסה הגיאוגרפית של מוסדות החינוך באותה רשות.
  ז. ברשויות קטנות ישמש בתפקיד קב"ט מוסה"ח קב"ט הרשות, ואילו ברשויות של המגזר הערבי ישמש בתפקיד זה מנהל מחלקת החינוך, וזאת בכפיפות לכל דין.
  ח. קב"ט מוסה"ח לא ישובץ גם בתפקיד רכז ביטחון שוטף צבאי (רבש"ץ).
2.2 אישור להקצאת תקן
  א. קב"ט המחוז יפנה לאגף הבכיר לביטחון בבקשה מנומקת להקצאת תקן קב"ט מוסה"ח בהתבסס על המפתח שנקבע לעיל.
  ב. לאחר אישור התקן יישלח מכתב אישור לקב"ט המחוז ולממונה על התקציבים באגף הבכיר לביטחון במשרד החינוך התרבות והספורט.
2.3 פרסום המכרז
  א. עם קבלת האישור ברשות המקומית, ובכפיפות להוראות כל דין, כמפורט לעיל, יחל ההליך של פרסום המכרז למשרה פנויה על פי השלבים האלה:
1) פרסום "מילוי משרה פנויה" על ידי ראש מינהל שירות העובדים ברשות המקומית
2) הקמת ועדת בחינה בראשות ראש הרשות המקומית ובאחריות מנהל האגף למשאבי אנוש במשרד הפנים.
  ב. בכל מכרז לקב"ט מוס"ח ישתתף באופן קבוע קב"ט מחוזי או נציגו.
  ג. פרסום המכרז יהיה בהתאם להוראות כל דין, כמפורט לעיל.
  ד. רשויות מקומיות שברצונן כי תפקיד קב"ט מוסה"ח וקב"ט הרשות או ממונה שירותי החירום ברשות יתבצע על ידי עובד אחד במשרד מלאה, יודיעו על כך למנהל אגף שכר וכוח אדם במשרד הפנים לפני פרסום המכרז.
2.4 ביטול תקן

רשות מקומית שאושר לה תקן מלא או חלקי, והתקן לא אויש במהלך 6 חודשים מיום קבלת האישור ממשרד החינוך, יבוטל התקן שלה ויוחזר למשרד החינוך.
2.5 מימון התקן

מימוש המימון של התקן על ידי משרד החינוך יבוצע רק לאחר קבלת כתב מינוי חתום על ידי הרשות המקומית (ראה בנספח לסעיף זה).
2.6 החלפת בעל תפקיד

כל החלפת בעל תפקיד מחייבת פרסום מכרז חדש והוצאת כתב מינוי חדש.
2.7 תיאור התפקיד במכרז
  א. קב"ט מוסה"ח אחראי לקיום ולתרגול של נוהלי הביטחון והבטיחות במוסדות החינוך ולמוכנותה של מערכת החינוך למצבי חירום בהתאם לחוזרי המנכ"ל ובכפיפות להנחיות הקב"ט המחוזי.
  ב. הקב"ט אחראי להקצאת מרכיבי ביטחון במוסדות החינוך.
  ג. הקב"ט אחראי להפעלת מערך ההדרכה וההשתלמויות לעובדי ההוראה בנושאי ביטחון, בטיחות והיערכות למצבי חירום.
  ד. הקב"ט אחראי לביצוע תרגילים במוסדות החינוך.
  ה. הקב"ט אחראי להפעלת מערך ביקורות וביקורים במוסדות החינוך.
2.8 הדרישות למילוי התפקיד במכרז
  א. בעל תעודת בגרות
  ב. בוגר קורס קציני צה"ל או משטרה
  ג. בעל כושר ארגון, הפעלה, פיקוח, הדרכה וייעוץ
  ד. בעל יכולת שיקול ושיפוט
  ה. בעל יכולת לנהל משא ומתן
  ו. בעל כושר הבעה בעל פה ובכתב בעברית
  ז. בעל רישיון נהיגה
  ח. ללא רישום פלילי
  ט. בעל נתונים מתאימים לשאת נשק בהתאם לחוק כלי הירייה.3. הכשרת הקב"ט

3.1 הקב"ט חייב לעבור, במהלך השנה הראשונה לשיבוצו כקב"ט מוס"ח, קורס הכשרה בסיסי שמשכו ותכניו ייקבעו על ידי האגף הבכיר לביטחון, לשעת חירום ולבטיחות סביבתית במשרד החינוך התרבות והספורט. הקורס מתקיים פעם בשנה בתנאי פנימייה, ונמשך ברצף, והוא ממומן במלואו על ידי האגף הבכיר לביטחון, לשעת חירום ולבטיחות סביבתית במשרד החינוך.

ייעוד הקורס הוא הכשרת קב"ט מוס"ח למלא את תפקידו כממונה על נושאי הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום של המוסד החינוכי.
3.2 נוסף לקורס הבסיסי תבוצענה במהלך השנה השתלמויות נוספות שהקב"ט יחויב להשתתף בהן, בהתאם להחלטת האגף הבכיר לביטחון, לשעת חירום ולבטיחות סביבתית במשרד החינוך.4. תחומי אחריותו של הקב"ט

4.1 אחראי לארגון הביטחון והבטיחות השוטפים ולקיום סדרי אבטחה ובטיחות נאותים במוסדות החינוך, בפעילות החוץ-בית-ספרית, בקייטנות, במחנות ובאירועים המתקיימים בתוך המוסד החינוכי ומחוצה לו.
4.2 אחראי להקצאת מרכיבי ביטחון במוסד החינוכי.
4.3 אחראי להפעלת מערך הדרכה והשתלמויות לעובדי ההוראה (מנהלים, גננות ומורים) בנושאי ביטחון, בטיחות והיערכות למצבי חירום.
4.4 אחראי לקיום תרגילים במהלך השנה על פי ההוראות בחוזר המנכ"ל ועל פי הנחיות נוספות המוכתבות על ידי הקב"ט המחוזי.
4.5 אחראי לביצוע ביקורים וביקורות במוסדות החינוך בתחומים שהוא אחראי עליהם.
4.6 אחראי לארגון, להכנה ולתרגול של המוסד החינוכי למצבי החירום השונים ולהתמודדות בעת אסון פתע רב נפגעים.
4.7 אחראי להכשרה של צוותי החירום הבית ספריים.
4.8 אחראי לביצוע מטווחים לעובדי הוראה שקיבלו נשק מהרשות המקומית או ממשרד החינוך.
4.9 מארגן השתתפות מורים, גננות ותלמידים בהשתלמויות של פיקוד העורף המתבצעות על ידי מאלש"חים (מדריכי אוכלוסייה לשעת חירום).
4.10 מסייע בהדרכת מורי השל"ח ורכזי הטיולים בהשתלמויות שתתבצענה באחריות של ועדות טיולים מחוזיות.5. תפקידי הקב"ט

5.1 בתחום הביטחון השוטף
  א. אבטחה חמושה
1) לקבל הקצאה של מאבטחים ממשטרת ישראל
2) לבצע התקשרויות עם חברות האבטחה שזכו במכרז של משטרת ישראל
3) לראיין אישית כל מועמד לתפקיד מאבטח מוס"ח (סיכומי הראיונות יתויקו במשרד הקב"ט)
4) לוודא את ביצוע ההכשרות של המאבטחים בחברות ההכשרה שזכו במכרז של משטרת ישראל
5) לתדרך את המאבטחים לפני כניסתם לעבודה
6) לבצע ביקורות למאבטחים, ובכלל זה תרגיל עירנות
7) לוודא שחברת האבטחה מעסיקה רק מאבטחים העומדים בכל הדרישות/הקריטריונים שנקבעו על ידי משטרת ישראל.
  ב. תיק ביטחון מוסדי/תיק שטח מוסדי
1) להנחות את הנהלת המוסד החינוכי בהכנת תיק הביטחון המוסדי ולבדקו בתחילת כל שנת לימודים
2) להכין את תיק השטח המוסדי בתיאום עם הנהלת המוסד החינוכי, עם משטרת ישראל ועם מהנדס הרשות המקומית.
  ג. אבטחה ניידת
1) להעביר את נתוני מוסדות החינוך לניידת אבטחת מוסדות החינוך של משטרת ישראל ושל חברת האבטחה
2) לבדוק את נוהלי התקשורת בין ניידת האבטחה למוסד החינוכי ולגורמי החירום השונים
3) לקבוע את הנהלים לביצוע סיורים בין מוסדות החינוך
4) לבצע תרגילים משולבים עם ניידת מוסדות החינוך, עם המוסד החינוכי ועם גורמי החירום השונים.
  ד. הנחיות למנהלי מוסדות החינוך ולעב"טים
1) לבצע הכשרה בסיסית לעב"טים חדשים בנושאי ביטחון, בטיחות והיערכות לחירום, ובכלל זה פעילות חוץ-בית-ספרית, לא יאוחר מסוף חודש ספטמבר, ולבצע רענון לעב"טים ותיקים פעם בשנה
2) לפרט את סדר הפעולות לכל אחד מהתרחישים/האירועים במצבי החירום השונים
3) לפרט את הנהלים האלה:
  א) נוהלי התקשורת בין המוסד החינוכי ליחידת הביטחון ברשות המקומית ולגורמי החירום השונים
  ב) נוהלי קבלת נשק לעובדי הוראה ותפקידם
  ג) נוהלי הוצאת בית הספר לפעילות חוץ-בית-ספרית/לטיולים
  ד) נוהל קיום אירועים בתוך המוסד החינוכי ומחוצה לו
  ה) אופן הכנת תיק הביטחון המוסדי
  ו) אופן הכנת תיק השטח המוסדי
  ז) נוהל הפעלת המאבטח במוסד החינוכי
4) לדאוג להבהרת כל הנהלים המפורטים בחוזרי המנכ"ל בנושאי ביטחון, בטיחות ושעת חירום
5) להנחות את מנהל בית הספר/את העב"ט למנות צוותי חירום בית ספריים ולפקח על ביצוע ההנחיות.
  ה. ארגון מרכיבי הביטחון במוסד החינוכי
1) לפעול להקצאת מרכיבי הביטחון על פי המפורט בחוזר זה ולדאוג לתקינותם
2) לבדוק את הימצאות ציוד החירום המפורט בחוזר המנכ"ל העוסק בנוהלי שעת חירום
3) לפעול לביצוע סקר קיום מרכיבי ביטחון ותקינותם פעם בשנה, בחודש יוני, ולדווח לקב"ט המחוזי על ליקויים/פערים.
  ו. נושאי נשק במוסד החינוכי
1) לעודד אנשי הוראה לשאת נשק ולהקצות נשק למי שקיבלו אישור ממשרד הפנים ועברו את האימון בהצלחה
2) לתת הנחיות לגבי אופן נשיאת הנשק והפעלתו
3) לבצע אימון לכל נושאי הנשק עם קבלת הרישיון ממשרד הפנים
4) לבצע אימון רענון פעם בשנה
5) לבדוק אם הנשק נמצא בידי המורים ולוודא שהוא תקין
6) לתדרך את נושאי הנשק בהנחיות הביטחון והבטיחות ובהוראות הפתיחה באש כפי שפורסמו על ידי משטרת ישראל.
  ז. ריכוז נתוני מוסדות החינוך ומרכיבי הביטחון

לוודא שתיק הנתונים על כל מוסדות החינוך שבאחריותו יהיה מעודכן לאותו חודש, ויכלול את הפרטים האלה:
- שם המוסד, סמלו, כתובתו, מספר התלמידים הלומדים בו וסוגו.
- מרכיבי הביטחון ותקינותם
- ציוד החירום ותקינותו
- שמות המע"רים ותוקף הכשרתם
- התרגילים שבוצעו.
  ח. מערך ההדרכה וההשתלמויות לסגל ההוראה במוסדות החינוך
1) כללי

הקב"ט, בתוקף תפקידו, אחראי לארגון ולביצוע פעולות הדרכה והשתלמויות בתחומים השונים במוסדות החינוך, הן בהדרכה ישירה המבוצעת על ידו והן בייזום ובארגון של השתלמויות שונות.
2) ארגון מטווחים והדרכה בשימוש בנשק לעובדי מוסדות החינוך
  א) על הקב"ט לוודא את תקינות המטווח ואת אישורו על ידי הגורמים המוסמכים לכך, וכן לוודא כי מתקיימים במטווח כל סידורי הבטיחות המתחייבים.
  ב) עליו להיעזר - במידת הצורך, באמצעות הקב"ט המחוזי - במדריך ירי או במדריכים נוספים.
  ג) הקב"ט אחראי לזימון בכתב של נושאי הנשק במטווחים.
  ד) הקב"ט אחראי על פעולות הרישום והמעקב במגמה להבטיח שכל נושא נשק יתאמן לפחות פעם בשנה.
  ה) עליו למלא דוח השתתפות של עובדי החינוך במטווח ולהעבירו לקב"ט המחוזי.
  ו) עליו לקבל מקב"ט המחוז תחמושת ואמצעים לביצוע המטווחים.
3) הדרכות ב"חפץ חשוד"
  א) על הקב"ט לקיים מערך הדרכות בנושא "חפץ חשוד" לאוכלוסיות התלמידים במוסדות החינוך על פי הפירוט הזה:

- לילדי הגן, על ידי הגננות

- לכיתות א'-ד', על ידי המורים

- לכיתות ה'-ו', על ידי הקב"ט

- לכיתות ז'-ט', על ידי מדריכי משטרת ישראל

- לכיתות י'-י"ב, על ידי חבלני משטרת ישראל.
  ב) הקב"ט אחראי לארגון ולביצוע של הדרכות אוכלוסיות המדריכים, קרי הגננות והמורים. כמו כן הוא אחראי לביצוע הדרכות לאוכלוסיית התלמידים (כיתות ה' ו-ו') ולתיאום הביצוע של הדרכות התלמידים על ידי משטרת ישראל.
  ג) הקב"ט אחראי לקיום השתלמות בנושא "חפץ חשוד" לסגל ההוראה ולציוד הסגל בעזרי הדרכה כנדרש (ערכת הדרכה לתלמידי כיתות א'-ד' הופקה על ידי אגף הביטחון של משרד החינוך).
  ד) הקב"ט אחראי להצבת שלטי אזהרה מחפץ חשוד במוסדות החינוך בתיאום עם הנהלת המוסד החינוכי.
4) השתלמויות עב"טים
  א) על הקב"ט לדאוג לקיום הכשרה בסיסית לעב"טים חדשים, לקראת פתיחת שנת הלימודים ולא יאוחר מסוף ספטמבר, בתחומי הביטחון השוטף, ההיערכות לשעת חירום והבטיחות הסביבתית והפעילות החוץ-בית-ספרית.
  ב) עליו לדאוג להנחיה של העב"טים באופן שוטף במהלך שנת הלימודים בנושאים הקשורים למילוי תפקידם.
  ג) עליו לדאוג לקיום השתלמות רענון לעב"טים לקראת יום התרגיל הארצי במוסדות החינוך.
5) השתלמות עזרה ראשונה

על הקב"ט ליזום ולארגן השתתפות של מורים וגננות בקורסים ובהשתלמויות של עזרה ראשונה הנערכים על ידי האגף הבכיר לביטחון, לשעת חירום ולבטיחות סביבתית במשרד החינוך התרבות והספורט.
6) השתלמות כיבוי אש

על הקב"ט ליזום ולארגן השתתפות מורים, אנשי אחזקה ותלמידים בהשתלמויות כיבוי האש (השתלמויות המבוצעות ע"י שירותי הכבאות).
7) השתלמות עורף

על הקב"ט לסייע ולארגן השתתפות מורים, גננות ותלמידים בהשתלמויות של פיקוד העורף המבוצעות על ידי מאלש"חים.
8) השתלמות ביטחון

עליו ליזום ולארגן השתלמויות לסגל ההוראה של בית הספר בנושא ביטחון ושעת חירום, בעיקר לקראת פתיחת שנת הלימודים ולקראת תרגיל המוסדות החינוך הארצי.
9) השתלמות חומ"ס

עליו ליזום ולארגן השתלמויות לסגל ההוראה של בית הספר בנושא חומרים מסוכנים ואופן ההתנהגות באירוע מסוג זה.
10) השתלמות רכזי טיולים

על הקב"ט לסייע בהדרכת מורי של"ח ורכזי טיולים ממוסדות החינוך בהשתלמויות שתתבצענה באחריות ועדת טיולים מחוזית.
11) תדרוכים

על הקב"ט לתדרך ולהנחות באופן שוטף בנושאי ביטחון, שעת חירום ובטיחות ממלאי תפקידים שונים במערכת החינוך: מאבטחים, מורים, מנהלים, שרתים ועובדי תחזוקה, עב"טים, גננות ועוזרות.
5.2 בהיערכות למצבי חירום
  א. על הקב"ט לקיים את סדרי הביטחון וההתכוננות למצבי חירום של מוסדות החינוך בהתאם להנחיות הגף לשעת חירום במשרד החינוך, צה"ל - פיקוד העורף, מל"ח, כב"א, מד"א ומשטרת ישראל.
  ב. עליו לקיים השתלמויות/הדרכות בנושאי חירום למנהלים, לעב"טים, לגננות, לצוותי החירום הבית ספריים, למע"רים ולתלמידים.
  ג. עליו לקיים תרגילים אלו:
1) תרגילי פינוי
2) תרגילי כניסה למרחב מוגן
3) תרגילי חומ"ס
4) תרגילי שרפה
5) תרגילי רעידת אדמה
6) תרגילי חלוקת תרופות כסיוע לצה"ל - פיקוד העורף
7) שילוב תלמידים בתרגילי מל"ח/פס"ח
8) שילוב תלמידים בתרגילים של יחידות צה"ל.
כל שילוב של תלמידים/עובדי הוראה בתרגיל עם גורם חוץ מחייב אישור של קב"ט מחוזי ותיאום של הקב"ט המחוזי עם גורמי הפדגוגיה במחוז.
5.3 בתחום של תרגילים במערכת החינוך
  א. ייזום וקיום תרגילים בתחום הביטחון השוטף
1) על הקב"ט ליזום ולקיים תרגיל עירנות הנערך בעת סריקת הבוקר ולפני כניסת התלמידים כדי לבחון את עירנות הסורקים ואת בקיאותם בנהלים.
2) עליו ליזום ולקיים תרגיל עירנות למאבטח במוסד החינוך בתיאום עם משטרת ישראל.
3) עליו ליזום ולקיים תרגיל פינוי של אוכלוסיית המוסד החינוכי על בסיס של תכנון מוקדם לפחות פעם אחת בשנה.
4) עליו ליזום, בשיתוף עם קב"ט המחוז, קיום תרגיל פח"ע אזורי בשיתוף עם כוחות הביטחון (משטרת ישראל, מג"ב, שלטונות הצבא וכו').
  ב. ייזום וקיום תרגילים בתחום של שעת חירום (העברת אוכלוסיית התלמידים והמחנכים מהכיתות למקלטים/למרחבים המוגנים)
1) על הקב"ט ליזום ולקיים תרגול של פינוי אוכלוסיית התלמידים מהכיתות למקלטים/למרחבים המוגנים (תרגיל פנימי של ביה"ס במועד שייקבע ע"י הקב"ט).
2) על הקב"ט לקיים תרגיל ארצי ביום ההתגוננות הארצית בכל מוסדות החינוך בשיתוף פעולה עם צה"ל/משטרת ישראל ועם ארגוני החירום וההצלה (מד"א, כיבוי אש).
3) עליו ליזום ולקיים תרגיל הדגמה למנהלים ולעב"טים בתחום ההתנהגות של בית הספר בחירום או באירוע חירום.
5.4 בתחום של ביקורות במוסדות החינוך
  א. על הקב"ט ליזום ולתכנן ביקורים שוטפים במוסדות החינוך לצורך תדרוך והעברת הנחיות לסגל ההוראה במוסד החינוכי (מנהל ביה"ס, העב"ט) בתחומי הביטחון ושעת החירום.
  ב. במהלך הביקור עליו לבדוק את תיקי הביטחון, את תיקי השטח ואת ציוד החירום, וכן עליו לוודא שתוקנו הליקויים שעלו בביקורים הקודמים.
  ג. הקב"ט ימסור דוח ביקור למנהל המוסד, לקב"ט המחוז ולמנהל מחלקת החינוך ולגורמים נוספים ברשות.
  ד. על הקב"ט לבקר במוסד החינוכי במקרים שבהם נדרשת התערבותו לפתרון בעיות בתחום הביטחון, הבטיחות ושעת החירום (ביקורים אלה אינם מתוכננים על ידו, ונעשים בהזמנתה של הנהלת המוסד החינוכי).
  ה. עליו ליזום ביקורי פתע לבדיקת סדרי הביטחון ופעילות המאבטח (במהלך היום, בסריקות הבוקר, בתהליך בדיקת האנשים וכלי הרכב הנכנסים ועוד), וזאת בתדירות של פעם בחודש לפחות בכל מוסד חינוכי.
5.5 בתחום האבטחה בפעילות בלתי שגרתית במוסד ומחוצה לו
  א. אירועים ופעילות בלתי שגרתית במוסד ומחוצה לו

הקב"ט אחראי להנחיית מוסדות החינוך בנוגע להסדרי הביטחון הננקטים על ידם בעת קיום אירועים ופעילות בלתי שגרתית במוסד ומחוצה לו, ועליו להכין תכנית אבטחה לאירועים של מוסדות חינוך (שמשתתפים בהם מעל 100 תלמידים) המבוצעים בתוך שטח בית הספר או מחוץ לו באישור משטרת ישראל ולהנחות את המוסד החינוכי בהתאם.
  ב. טיולים
1) הקב"ט יסייע לרכזי הטיולים בבית הספר בכל הקשור לארגון הטיולים ולתיאומם ולהבנת הנהלים והנחיות הביטחון והבטיחות בנושא הטיולים
2) הקב"ט יקבל תכנית טיולים ממוסדות החינוך לצורך מעקב ובקרה.
3) הקב"ט יערוך ביקורות מדגמיות ביום היציאה לטיול במגמה להבטיח שבית הספר פועל בהתאם להוראות המפורטות בחוזר הטיולים ובזיקה לאישור מהלשכה לתיאום טיולים.
  ג. קייטנות ומחנות
1) הקב"ט אחראי לסדרי הביטחון בקייטנות ובמחנות בתחום האחריות של הרשות המקומית ולפיקוח עליהם.
2) הקב"ט יתדרך את מנהלי הקייטנות ברשות בכל הנחיות הביטחון והבטיחות בקייטנות, כמפורט בחוזרי המנכ"ל העוסקים בנושא.
3) הקב"ט אחראי לאשר את הקייטנות בתחום הרשות מההיבט הביטחוני, וזאת לאחר מינוי אחראי ביטחון ותדרוכו, אישור תכנית האבטחה ובדיקת אמצעי הביטחון הנדרשים.
4) הקב"ט יערוך ביקורות מדגמיות בקייטנות כדי להבטיח שהן פועלות בהתאם להוראות המפורטות בחוזרי המנכ"ל ובאישורים שניתנו להפעלת הקייטנה.
5) הקב"ט אחראי לוודא תיאום מוקדם של סדרי ההתקשרות והאזעקה בין גורמי הביטחון המקומיים לבין קייטנות הנמצאות בתחום הרשות.
6) הקב"ט יהיה מעורב ומעורה בתהליך ההדרכה והאישור של מחנות לילה המתקיימים בשטחים פתוחים והמתודרכים ומאושרים על ידי קב"ט המחוז, ויסייע לקב"ט המחוז בפיקוח על סדרי הביטחון במחנות אשר בגזרתו.
  ד. מוסדות חינוך בלתי פורמאליים

בכל רשות יש מוסדות חינוך בלתי פורמאליים הכוללים מתנ"סים, מועדוני נוער ומוסדות ציבור המקיימים פעולות חינוכיות עם תלמידים. הקב"ט יסייע להדרכת מוסדות אלה בנושאי הביטחון השוטף וההיערכות לשעת חירום ולפיקוח על סדרי הביטחון הננקטים על ידם.
5.6 בתחום הבטיחות
  א. הקב"ט יהיה בקיא בנהלים של משרד החינוך בכל נושאי הבטיחות; בין היתר:
1) נוהלי הבטיחות במערכת החינוך
2) נוהלי הבטיחות בגני הילדים
3) הוראות הבטיחות בטיולים
4) הוראות הבטיחות בפעילויות-חוץ-בית-ספריות
5) הוראות הבטיחות בקייטנות ובמחנות קיץ
6) הוראות הבטיחות בהסעות
7) הוראות בטיחות נוספות המתפרסמות מעת לעת.
  ב. הקב"ט ישמש כתובת לתיאום בין משרד החינוך לרשות/לבעלות בנושאי הבטיחות הסביבתית.
  ג. הקב"ט יידע את מנהל מוסד החינוכי ואת הרשות המקומית/את הבעלות על כל מפגע בטיחותי שיגלה במסגרת הסיור שהוא מבצע במוסד החינוך.
  ד. אם יגיעו לידיעת הקב"ט מפגעי בטיחות במוסד החינוכי, הוא יעביר את המידע למנהל המוסד החינוכי ולממונה על הבטיחות ברשות המקומית/בבעלות.6. נספח

נספח לסעיף 5.3-35  כתב מינוי לקב"ט מוסדות חינוך

לכבוד
האגף בכיר לביטחון, שע"ח ובטיחות סביבתית
משרד החינוך התרבות והספורט


שם הרשות: _______________
שם המשפחה: _______________
השם הפרטי: _______________
מס' תעודת הזהות: _______________
הדרגה: __________
הוותק: __________
רמת ניידות הרכב: _______________
היקף המשרה המתוקננת ע"י משרד החינוך: __________
היקף המשרה ברשות המקומית: __________
עבר מכרז: כן/לא
התחיל לעבוד בתאריך: _______________
בחופשה מ- __________ עד __________
הכתובת הפרטית: ____________________ מס' הטלפון בבית: ____________ מס' הטלפון הסלולרי: _______________
הכתובת בעבודה: ______________________________________________
מס' הטלפון בעבודה: _____________ מס' הפקס' בעבודה: ______________
הערות:___________________________________________________________________   _____________   ___________________   _____________
שם גזבר הרשות   חתימה   שם הקב"ט המחוזי   חתימה

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(ב), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005