חוזר זה מבוטל
סעיף זה הוא חלק מחוזר הוראות הקבע סו/3 (ב) המעודכן
בנושא " נוהלי ביטחון בבתי הספר". החוזר כולל מבוא בסעיף
5.3-34 ואת הסעיפים 5.3-35 עד 5.3-50.


בטיחות, ביטחון ושעת חירום .5

ביטחון

5.3

 נוהלי ביטחון בבתי הספר – המנהל והעב"ט

5.3-36

1. מנהל המוסד החינוכי

1.1 מנהל המוסד החינוכי נושא באחריות הכוללת לביצוע הוראות הקב"ט הרשותי/קב"ט מוסה"ח, הקב"ט המחוזי והמשטרה.

במסגרת אחריות זו יהיה המנהל אחראי על תחומים אלו:
  1) כלל הפעילות המתרחשת בבית הספר ובפעילות החוץ-בית ספרית בשגרה ובמצבי חירום
  2) סדרי התורנות של המורים והעובדים בנושאי הביטחון, הבטיחות ושעת החירום
  3) מתן הוראות בשעת אירוע בשגרה ובחירום
  4) מתן הוראות בעת אסון פתע רב נפגעים (אפר"ן).
1.2 מנהל בית הספר ימנה עוזר לביטחון, לבטיחות ולשעת חירום (להלן עב"ט), שישמש לו עוזר, וירכז את נושאי הביטחון, הבטיחות ושעת החירום במוסד.2. העב"ט

2.1 כללי
  א. בכל בית ספר ימונה לתפקיד העב"ט אחד מסגני מנהל בית הספר או מורה בעל כושר ארגון הנמצא רוב ימי השבוע במוסד (מ-3 ימים ומעלה).
  ב. עב"ט חדש ימונה לקראת תחילת שנת הלימודים ולא יאוחר משבוע לפני פתיחתה. העב"ט יקבל כתב מינוי שדוגמתו מצורפת בנספח לסעיף זה. מנהל בית הספר ימלא 4 עותקים של הטופס, ויעבירם לאישורו של קב"ט הרשות/קב"ט מוסה"ח, וברשויות הערביות למנהל מחלקת החינוך הרשותי או לממונה על המגזר הערבי במחוז הרלוונטי, והוא יפיצם אל:
1) הקב"ט מחוזי - להסדרת התשלום;
2) הבעלות על המוסד;
3) העב"ט.
העותק הרביעי יישאר בידי קב"ט מוסה"ח הרשותי.
  ג. עב"טים חדשים חייבים להשתתף בהכשרה אשר תאורגן על ידי הרשות/ המחוז, שמשכה 40 שעות (28 שעות לבטיחות ו-12 שעות לביטחון).
  ד. עב"ט ותיק מחויב לעבור רענון משך 4 שעות פעם בשנה באחריות קב"ט מוסה"ח הרשותי (אפשר לקיים את הרענון כבר בסוף שנת הלימודים, לקראת תחילת שנת הלימודים הבאה).
  ה. גמול העב"ט ישולם רק לאחר קבלת מסמך בחתימת קב"ט מוסה"ח הרשותי המאשר את ביצוע ההכשרה/הרענון, כולל כתב מינוי חדש.
2.2 פירוט תפקידי העב"ט
  א. כללי
1) עליו לסייע בהוצאה לפועל של הנחיות הביטחון, הבטיחות ושעת החירום בבית הספר, בחצר בית הספר ובפעילות החוץ-בית-ספרית.
2) עליו להיות הסמכות למתן הוראות בשעת אירוע חירום, בעת היעדרות המנהל.
3) עליו להיות בקשר עם קב"ט מוסדות החינוך ברשות, ובהעדר הקב"ט עם מנהל מחלקת החינוך של הרשות.
  ב. אבטחה
1) עליו להיות שותף בהצבת המאבטח במוסד החינוך ובתדרוכו.
2) עליו לפקח על עבודתו של המאבטח במוסד החינוך (שגרת העבודה, סריקות, כניסה מבוקרת, התנהגות וקיום הנחיות כנדרש).
3) עליו לפקח על סריקות הבוקר ועל הסריקות במהלך היום.
4) עליו לבדוק בתדירות של פעם בשבועיים את תקינותם של אמצעי הביטחון והבטיחות במוסד, ובמקרה של תקלות לטפל בתיקונן באמצעות המוסד או לדווח לקב"ט הרשות/לקב"ט מוסה"ח, ובמגזר הערבי למנהל ברשות שנקבע על ידי קב"ט המחוז במקרה של ליקויים המחייבים טיפול של הרשות.
5) עליו לקבוע, בתיאום עם המנהל, את סימני האזעקה של המוסד במצבים ובאירועים השונים ולוודא שהם מוכרים לכל עובדי המוסד ולתלמידיו.
6) עליו להביא לידיעת עובדי המוסד את סדרי ההתקשרות עם גורמי הביטחון בעת הצורך.
7) עליו לבדוק את הימצאות הנשק אצל נושאי הנשק במוסד (מורים/מורות).
8) עליו לפקח על תורנות המורים בחצר בית הספר בהפסקות.
  ג. הכנת המוסד החינוכי לשעת חירום
1) עליו לארגן תכנית להפעלת המוסד החינוכי בשעת אירוע חירום, ובכלל זה -
  א) תכנון תכנית לפינוי המוסד החינוכי באירוע חירום, תדרוך מקדים של אוכלוסיית המורים והתלמידים לגבי כללי ההתנהגות בעת פינוי בית הספר ותרגולם בהתאם;
  ב) הכנת תכנית התגוננות והכנסת אוכלוסיית המוסד החינוכי למקלטים/למרחבים המוגנים: הכנת צוותי החירום, תדרוכם ותרגולם;
  ג) תדרוך ותרגול בית הספר לאסון פתע רב נפגעים (אפר"ן).
2) עליו לנהל את תיק הביטחון, הבטיחות ושעת החירום המוסדי.
3) עליו לסייע לקב"ט הרשות/לקב"ט מוסה"ח בהכנת תיק השטח של המוסד ולדווח לו על כל שינוי במבני המוסד או בסביבתו לצורך עדכון התיק.
  ד. הדרכה ותרגול
1) עליו להדריך את עובדי המוסד ואת התלמידים בנוהלי ההתנהגות בעת אירועים ביטחוניים.
2) עליו להיות אחראי על ביצוע תרגילי פינוי, ובכלל זה תדרוך מקדים של המורים והתלמידים לגבי כללי ההתנהגות בפעולת פינוי בבית הספר.
3) עליו לארגון צוותי חירום לשעת חירום (ע"ר, כיבוי אש, סורקים וסדרנים) ולטפל בהכשרתם ובתרגולם.
4) עליו לתאם עם קב"ט הרשות הדרכות לעירנות מחפץ חשוד.
5) עליו לתאם השתלמות עזרה ראשונה למורים.
  ה. אירועים ופעילות חוץ-בית-ספרית
1) עליו לטפל בתיאומים עם משטרת ישראל ועם קב"ט הרשות לצורך אבטחה באירועים מיוחדים של המוסד, במוסד ומחוצה לו.
2) עליו לוודא כי האחראי לטיול ימלא אחר כל הוראות הביטחון הנדרשות ביציאה לטיולים, כפי שמפורט בחוזר הוראות הקבע סה/9 (ג), סעיפים 6.2-26 ו-6.2-27 בנושא טיולים.
  ו. בטיחות
1) עליו לרכז את הפעולות ליישום התכנית להבטחת הבטיחות והגיהות של המוסד החינוכי, ובכלל זה את פעילות המעקב, הבקרה והתיעוד הקשורה לביצוע פעולות מונעות ופעולות מתקנות.
2) עליו לרכז את פעולות התיאום עם גורמי חוץ.
3) עליו לסייע למנהל בית הספר בתכנון ובהפעלה של תכניות הלימודים לבטיחות.
4) עליו לרכז את תחומי ההסברה ולפעול להכשרתם של מורים ובעלי תפקידים בנושאי בטיחות.
5) עליו לרכז את אמצעי ההסברה וההדרכה ואת הספרות המקצועית שעניינם בטיחות, ובכלל זה תכניות לימודים, סרטים, עלונים וכרזות.
6) עליו ליידע את המורים בדבר פרסומים הקשורים לבטיחות והמתפרסמים מטעם משרד החינוך, המוסד לבטיחות ולגיהות וגורמים נוספים.
  ז. דיווח
1) עליו לדווח מיד על כל אירוע חריג לקב"ט הרשות.
2) עליו לדווח על תאונות ועל פציעות של תלמידים.
3) עליו לדווח לקב"ט הרשות/לקב"ט מוסה"ח פעם בחודש על הפעילות הבית-ספרית בתחומים שהוא מופקד עליהם.
  ח. בניית תכנית עבודה שנתית
1) עליו לבנות תכנית עבודה שנתית ולהציגה לקב"ט הרשות/לקב"ט מוסה"ח עד סוף חודש ספטמבר בכל שנת לימודים.
2) התכנית תכלול את המרכיבים האלה:
  א) תאריכי ביצוע התרגילים האלה: פינוי, חפץ חשוד, שרפה, רעידת אדמה, חומ"ס וכניסה למרחבים מוגנים
  ב) תאריכי ביצוע ההשתלמויות לצוותי החירום הבית-ספריים
  ג) תאריכי הביצוע של ביקורת מרכיבי הביטחון
  ד) תיק הביטחון המוסדי
  ה) תיק השטח המוסדי
  ו) פירוט הדרכות המאלש"חים של פיקוד העורף
  ז) פירוט הדרכות חבלן המשטרה
  ח) פירוט הדרכות כיבוי אש
  ט) פירוט הדרכות עזרה ראשונה לתלמידים (כיתה י')
  י) תאריכי טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית
  יא) פירוט ציוד החירום ותקינותו
  יב) תכנית לניהול הבטיחות.
2.3 מבנה תיק הביטחון המוסדי
  א. תיק הביטחון המוסדי הוא חלק בלתי נפרד מחוזר המנכ"ל, וכל הנושאים המפורטים בו מתבססים על ההנחיות המפורטות בחוזר זה. מטרת התיק היא לרכז נתונים בתחום הביטחון וההיערכות למצבי חירום שיסייעו להנהלת המוסד החינוכי בעת אירוע.
  ב. על העב"ט לעדכן את תיק הביטחון המוסדי בכל תחילת שנת לימודים, לא יאוחר מסוף חודש ספטמבר, ובאופן שוטף במהלך כל שנת הלימודים.
  ג. במוסד חינוכי שיש בו תיק ביטחון מוסדי ממוחשב חייב להימצא גם תיק ביטחון מוסדי ידני.
  ד. אין לתייק בתוך תיק הביטחון המוסדי מסמכים שונים הקשורים לנושאי ביטחון. למסמכים אלה יש להכין תיק נפרד.
  ה. תיק הביטחון המוסדי יכלול את הפרטים האלה:
1) נתוני יסוד של המוסד והבעלות
2) רשימת בעלי התפקידים במטה החירום שבמוסד
3) רשימת בעלי התפקידים ברשות המקומית
4) רשימת בעלי התפקידים במחוז הרלוונטי של פיקוד העורף
5) רשימת בעלי תפקידים חיוניים של גורמי החירום ברשות
6) רשימת צוותי החירום הבית ספריים ומיקומם
7) דף של סריקות המאבטח
8) הפעילות השנתית - תכנית העבודה
9) רישום של ביצוע תרגילים והשתלמויות
10) תכנית מערך האבטחה
11) סדרי האבטחה במצב כוננות
12) סידורי התקשורת מול גורמי החירום
13) תכנית הפינוי של בית הספר
14) פירוט מרכיבי הביטחון ותקינותם
15) פירוט נושאי הנשק במוסד
16) פירוט המרחבים המוגנים - מיקומם וגודלם
17) תכנית שיבוץ הכיתות למרחבים המוגנים
18) תכנית הלימוד במשמרות
19) רשימת המורים/העובדים המתגייסים בשעת חירום לצה"ל
20) תכנון קבלת תגבור של כוח אדם בחירום
21) תכנון של הפעלת הגדנ"עים (בבתי ספר תיכוניים בלבד)
22) תכנון בתי ספר כמתקני קליטה לאוכלוסייה מפונה.
  ו. דוגמה לתיק ביטחון מוסדי אפשר לקבל מקב"ט הרשות/מקב"ט מוסה"ח.נספח א לסעיף 36 - 5.3  אישור למינוי עוזר ביטחון, בטיחות ושעת חירוםלכבוד
גזברות המחוז

הנדון: אישור למינוי עוזר ביטחון, בטיחות ושעת חירום


א. פרטים על המוסד
___________   ___________________   ___________
שם המוסד   הבעלות על המוסד וכתובתה   כתובת המוסד
_________________   ___________   _________________
מספר הכיתות במוסד   סמל המוסד   מס' הטלפון במוסד
___________   _______________   ___________
מס' הפקס'   מס' הטלפון הנייד   כתובת הדוא"ל
ב. פרטי העב"ט
______________________   ___________   ___________
שם המשפחה והשם הפרטי   מס' ת"ז   הכתובת
_____________   ___________   ___________________
מס' הטלפון בבית   התפקיד במוסד   תאריך תחילת המינוי
________________   ______________   ___________
הגוף משלם המשכורת   חתימת מנהל המוסד   תאריך
ג. אישור ביצוע הכשרת ביטחון   _____________________
חתימת קב"ט מוסה"ח הרשותי
ד. אישור ביצוע הכשרת בטיחות   ______________________________
חתימת מנהל בטיחות מוסה"ח הרשותי
עובד במוסד בימים א', ב', ג', ד', ה', ו' (סמן במעגל).
ה. אישור קב"ט מוסה"ח/הקב"ט הרשותי
אני מאשר את מינויו/ה של __________________ לאחראי/ת לביטחון, לבטיחות ולשעת חירום בבית הספר ____________________.
__________________   __________________
שם הקב"ט   חתימת הקב"טתפוצה - קצין הביטחון המחוזי - משרד החינוך התרבות והספורט
  - הבעלות על המוסד
  - העוזר לביטחון, לבטיחות ולשעת חירום במוסד
  - קצין הביטחון ברשות המקומית/מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית.נספח ב לסעיף 36 - 5.3   כתב מינוי לעב"ט


לכבוד
__________________   __________________  תאריך


הנדון: כתב מינוי לעב"ט - עוזר לביטחון, לבטיחות ולשעת חירום בית ספרי


1. בתוקף סמכותי בהתאם לחוזר הוראות הקבע סו/3(ב), אני ממנה אותך לשמש עב"ט בית הספר. פירוט תפקידי העב"ט מפורטים בחוזר הנ"ל.
2. הגדרת התפקיד: העב"ט הוא נציגו של מנהל בית הספר בכל הקשור לגיבוש תכניות הביטחון, הבטיחות ושעת החירום ויישומן במוסד החינוכי.
3. הכשרה: עליך לעבור השתלמות עב"טים של 28 שעות בבטיחות ו-12 שעות בביטחון ובשעת חירום.
4. גמול עב"ט: בהתאם להנחיות המשרד העב"ט מתוגמל בתוספת של עד 6% גמול תפקיד למשכורתו.
5. עיקרי הדרישות מתפקיד העב"ט הם:
בתחום הביטחון
  א. לסייע למנהל במימוש הנחיות הביטחון ושעת החירום
  ב. לשמש סמכות למתן הוראות בשעת חירום ולהיות בקשר עם קב"ט מוסדות החינוך ברשות
  ג. לארגן תכנית להפעלת המוסד החינוכי בשעת חירום
  ד. להדריך את עובדי המוסד ואת התלמידים בנוהלי ההתנהגות בעת אירועים ביטחוניים
  ה. לטפל בתיאומים עם משטרת ישראל ועם קב"ט הרשות לצורך אבטחה באירועים חריגים במוסד ומחוצה לו.
  בתחום הבטיחות
  א. לרכז את הפעולות ליישום הבטחת הבטיחות והגיהות של המוסד החינוכי הכוללות פעולות מעקב, בקרה ותיעוד של ביצוע פעולות מונעות ומתקנות
  ב. לרכז את פעולות התיאום מול גורמי חוץ בכל הקשור לבטיחות, כמו מנהל בטיחות מוסדות החינוך הרשותי וכדומה
  ג. לרכז את תחומי ההסברה וההדרכה ואת הספרות המקצועית בתחום הבטיחות, כמו עלונים, כרזות וכדומה
  ד. להפעיל ועדת בטיחות בית ספרית
  ה. לרכז את קיום התחקירים של אירועי הבטיחות ולסייע למנהל ביישום לקחים ובגיבוש המלצות ביחס למניעתם של אירועים דומים בכלל המערכת הבית ספרית.

בהצלחה,

___________________
מנהל המוסד החינוכי


עותק: - קב"ט המחוז
  - קב"ט מוסדות חינוך ברשות המקומית/מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(ב), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005