סעיף זה הוא חלק מחוזר הוראות הקבע סו/3 (ב) המעודכן
בנושא " נוהלי ביטחון בבתי הספר". החוזר כולל מבוא בסעיף
5.3-34 ואת הסעיפים 5.3-35 עד 5.3-50.


בטיחות, ביטחון ושעת חירום .5

ביטחון

5.3

 נוהלי ביטחון בבתי הספר - ארגון האבטחה

5.3-38

1. כללי

1.1 האחריות הכוללת לארגון האבטחה במוסד החינוכי היא על המנהל בסיוע העב"ט (העוזר לביטחון, לבטיחות ולשעת חירום).
1.2 פירוט תפקידיו של העוזר לביטחון, לבטיחות ולשעת חירום מפורטים בסעיף מס' 36 - 5.3.
1.3 בתכנון ובארגון של אבטחת המוסד יש להיעזר בתיק הביטחון המוסדי.2. נושאים ודגשים בארגון האבטחה

2.1 הנושאים והמרכיבים של ארגון האבטחה שיש לתכנן, לארגן ולבצע כוללים, בין היתר -
  א. קביעת סדרי הפיקוח על אופן הביצוע של האבטחה;
  ב. פיקוח על הימצאותם ועל כשירותם של מרכיבי הביטחון השונים;
  ג. תדרוך מקצועי למאבטחים לגבי סדרי האבטחה במוסד ופעילות המאבטח בעת אירוע, שיינתן בהנחיית משטרת ישראל ובאמצעות קב"ט הרשות;
  ד. רישום המאבטחים ומעקב שיבוצע על ידי קב"ט הרשות והנהלת המוסד (דוח התייצבות מאבטחים);
  ה. קביעת הנהלים והסדרים של התקשורת והתיאום עם גורמי הביטחון וההצלה השונים;
  ו. קביעת צוותי החירום במוסד, ארגונם, הדרכתם ותרגולם;
  ז. קביעת הסדרים והסוגים של האזעקות במוסד, בזיקה לסוגי האירועים השונים;
  ח. תכנון, ארגון ותרגול בית הספר למקרים של אירועי חירום (ראה פירוט בסעיף 40 - 5.3 של חוזר זה - "התנהגות בעת אירוע חירום");
  ט. קביעת סדרי הפיקוח והבקרה על נושאי הנשק במוסד.
2.2 פירוט הארגון של האבטחה
  א. פיקוח על ביצוע האבטחה
1) הפיקוח יבוצע על ידי משטרת ישראל, הקב"ט המחוזי, קב"ט הרשות וחברת השמירה.
2) הפיקוח יקיף את מכלול הפעילויות של המאבטחים על פי הגדרת תפקידם.
  ב. פיקוח על הימצאות מרכיבי הביטחון ועל תקינותם

1) על פי הנחיות משטרת ישראל ינחה קב"ט הרשות את מנהל המוסד החינוכי לקיים מעקב אחר כשירות מרכיבי הביטחון השונים במוסד:
  א) שלמות הגדר ההיקפית
  ב) תקינות אמצעי הקשר (הטלפונים, מכשירי הקשר ומערכת המצוקה)
  ג) תקינות השערים
  ד) תקינות מערכות הכריזה.
  אם יימצא ציוד לביטחון לא תקין במוסד, יש לדווח על כך בפירוט לקב"ט הרשות, והוא יפעל לתיקון המרכיבים ולהשלמתם.
2) תדירות הביקורות לגבי האמצעים השונים האלה תהיה פעם בשבועיים.
3) העב"ט יבצע מעקב שוטף אחר התקינות של אמצעי הביטחון האמורים, וידווח לקב"ט מוסה"ח על ממצאי הבדיקה.
4) במהלך חודש יוני מדי שנה יבוצע סקר התקינות של מערכות הביטחון במוסד החינוכי על ידי העב"ט, ותוצאותיו תועברנה לבעלות ולקב"ט ברשות המקומית לצורך טיפול לפני תחילת שנת הלימודים הקרובה.
5) חובה להשלים ולתקן את מרכיבי הביטחון לפני תחילת שנת הלימודים.
  ג. תדרוך המאבטחים
1) קב"ט מוסדות החינוך יקיים ריאיון אישי עם המאבטח לפני קליטתו והצבתו בשמירה בבית הספר. קב"ט מוסדות החינוך ברשות ייתן את הסכמתו לקבלת המועמד להמשך תהליך הקליטה, ההכשרה וההצבה של המועמד במוסד החינוכי. סיכומי הראיונות יתויקו במשרד הקב"ט.
2) לפני כניסת מאבטח קבוע לתפקידו במוסד החינוכי יינתן לו תדריך יסודי בכתב ובעל פה על פי הנחיית משטרת ישראל ובאמצעות קב"ט הרשות.
3) האחריות לתדרוך המאבטח היא על קב"ט הרשות ועל הנהלת המוסד החינוכי.
4) התדריך בכתב ובעל פה יימסר באמצעות הקב"ט, ויכלול את הנקודות האלה:
  א) מטרת האבטחה
  ב) תפקיד המאבטח (אם יש שני מאבטחים או יותר, תצוין חלוקת התפקידים והמשימות ביניהם)
  ג) פירוט המקום או המסלול שבו ימלא המאבטח את תפקידו
  ד) סדרי סריקת הבוקר תוך פירוט נוהלי הסריקה ושיטת הביצוע
  ה) הסדרים והתדירות של סריקות נוספות במשך היום (טופס רישום של ביצוע הסריקות ראה בנספח א לנוהל זה)
  ו) מצב המוסד מבחינת הגידור והשערים ואמצעי מיגון נוספים
  ז) האנשים או בעלי התפקידים הרשאים להיכנס למוסד והאופן שבו המאבטח יזהה אותם
  ח) הגורם שהמאבטח מודיע לו על כל מקרה חריג (תנועה חשודה, חפץ חשוד, זר הרוצה להיכנס למוסד) והאמצעי שהוא משתמש בו להודעה
  ט) אמצעי הקשר העומד לרשות המאבטחים
  י) ההתנהגות בעת איתור אנשים חשודים
  יא) נוהל הפתיחה באש
  יב) הפעולות שעל המאבטח לעשות במקרה של אירוע חירום (יריות, ניסיון של מחבלים להשתלט על המוסד ותקיפה בנשק חם או קר)
  יג) הזמן שבו המאבטח מסיים את תפקידו.
5) התדריך בעל פה יכלול:
  א) הבהרה והדגשה של הנקודות החשובות שצוינו בתדריך שבכתב;
  ב) פרטים נוספים ומעודכנים שאינם מופיעים או מודגשים בתדריך שבכתב, כגון שינויים במוסד ובמבנה, בנייה חדשה, פרצות בגדר וכו';
  ג) פעילויות מיוחדות שבית הספר מקיים, כמו כנסים, פעילות מעבר לשעות הלימוד השגרתיות, יציאה לפעילויות מחוץ לתחום המוסד ועוד.
  ד. סדרי קשר ותיאום עם גורמי הביטחון וההצלה השונים
1) למוסד החינוך צריכים להיות הכלים והאפשרויות להזעיק מיידית בעת הצורך את כוחות הביטחון וההצלה. הכוונה לקשר מיידי עם כוחות הביטחון (המשטרה, צה"ל), עם כוחות ההצלה (מכבי אש, מד"א), עם קב"ט הרשות המקומית ועם ניידת האבטחה של המשטרה.
2) אזעקת ניידת הסיור של משטרת ישראל תיעשה ישירות אל מוקד הרשות ואל מוקד המשטרתי תוך יידוע הקב"ט הרשותי.
3) הקשר יבוצע באמצעות טלפון, מכשיר קשר, נקודת קצה של מוקד מצוקה וכל אמצעי אחר שייקבע לכך על ידי משטרת ישראל, באמצעות קב"ט מוסדות החינוך.
4) האמצעים, דרכי ההתקשרות וסדרי התיאום המוקדם ייקבעו על ידי משטרת ישראל באמצעות קב"ט מוסדות החינוך ברשות.
  ה. צוותי כוננות
1) פירוט צוותי החירום מופיע בסעיף 40 - 5.3 של חוזר זה.
2) במסגרת ארגון ביטחון המוסד משמשים הצוותים המורכבים ממורים ומתלמידים כוח עזר חיוני וחשוב ביותר לביטחון המוסד.
3) במסגרת ארגון האבטחה של המוסד יש להקים את הצוותים, למנות אחראים לכל צוות, להדריך אותם במילוי תפקידיהם ולתרגלם במילוי משימותיהם.
  ו. אזעקות במוסד
1) במסגרת ארגון האבטחה במוסד יש לקבוע את אותות האזעקה השונים לכל סוג של אירוע. יש להבטיח על ידי שינון ותרגול, שאותות אלו מוכרים וידועים למורים ולתלמידים כאחד, ובעיקר לממלאי תפקידים.
2) אירועים אפשריים הם התראה על כוננות לפינוי בגלל מציאת חפץ חשוד או אירוע חירום, הודעה על התחלת פינוי המוסד, התראה במקרה שצופר הג"א אינו נשמע בשטח המוסד ועוד.
3) אותות אלו יכולים להתבצע באמצעות מערכת הצלצולים של בית הספר, וכן באמצעות מערכת כריזה או כל אמצעי אחר שייקבע.
  ז. תרגילים
1) תרגיל פינוי
  א) המוסד יתורגל פעמיים בשנה בתרגיל פינוי. תרגיל אחד יתוכנן ויבוצע על ידי המוסד, ותרגיל שני יבוצע באחריות קצין הביטחון של הרשות המקומית/קב"ט מוסה"ח.
  ב) התרגיל הראשון יתקיים לא יאוחר מסוף חודש ספטמבר, ויתבצע על ידי בית הספר (תרגיל פנימי).
  ג) שבוע לפני ביצוע התרגיל יודיע מנהל בית הספר לקב"ט/למנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית על היום ועל השעה שבהם ייערך התרגיל. הקב"ט יעביר את הפרטים לקצין אבטחה של משטרת ישראל.
  ד) עד שבוע לאחר ביצוע התרגיל ידווח המנהל בכתב לקב"ט/למנהל מחלקת החינוך על אופן ביצוע התרגיל על גבי טופס קיום תרגיל פינוי.
  ה) המנהל יקבע מי יהיה מנהל התרגיל ומי יהיה האחראי לביצועו.
  ו) לקראת ביצוע התרגיל יש לתדרך את המורים ואת התלמידים כיצד להתנהג ולפעול בשלבי התרגיל השונים. יש לערוך תרגילים מוקדמים, לעתים בשלבים, כדי שבעת התרגיל, וגם באירוע אמיתי, יפעל בית הספר במהירות וביעילות.
2) תרגיל עירנות: תרגיל העירנות, שמטרתו לבחון את תפקודם של מבצעי סריקת הבוקר במוסד, יתוכנן ויבוצע על ידי קב"ט מוסדות החינוך ברשות. סדרי הביצוע ומועד התרגול ייקבעו על ידי הקב"ט פעם בחודש.
3) התראה על ירי טילים: התרגיל יבוצע בתחילת שנת הלימודים (בחודשים ספטמבר-אוקטובר), באחריותפ קב"ט הרשות/קב"ט מוסה"ח.
4) שרפה: התרגיל יבוצע בתחילת שנת הלימודים (בחודשים ספטמבר- אוקטובר), באחריות מנהל בית-הספר.
5) רעידת אדמה: התרגיל יבוצע במהלך שנת הלימודים, באחריות מנהל בית הספר.
6) תרגיל דליפת חומרים מסוכנים: התרגיל יבוצע במהלך שנת הלימודים, באחריות מנהל בית הספר.
7) תרגיל התגוננות ארצי: המועד והמתווה של התרגיל ייקבעו מדי שנה על ידי האגף הבכיר לביטחון במשרד החינוך, בתיאום עם פיקוד העורף.3. נספחים

נספח א לסעיף 38 - 5.3  דוח סריקות

נספח ב לסעיף 38 - 5.3  דוח נכנסים/יוצאים

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(ב), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005