סעיף זה הוא חלק מחוזר הוראות הקבע סו/3 (ב) המעודכן
בנושא " נוהלי ביטחון בבתי הספר". החוזר כולל מבוא בסעיף
5.3-34 ואת הסעיפים 5.3-35 עד 5.3-50.


בטיחות, ביטחון ושעת חירום .5

ביטחון

5.3

 נוהלי ביטחון בבתי הספר – נשק במוסד החינוך

5.3-39

1. כללי

1.1 לפי החלטת גורמי הביטחון תתקיים במוסד החינוך אבטחה עם נשק, על ידי מאבטחים מקצועיים.
1.2 מטעמי בטיחות תבוצע האבטחה החמושה בנשק שאושר על ידי משטרת ישראל ופורסם על ידי משרדנו בלבד.
1.3 מקורות הנשק הנמצא במוסדות החינוך הם:
  א. נשק אבטחה של חברות השמירה המצוי בידי המאבטחים
  ב. נשק של משרד החינוך שחולק לעובדי המוסד
  ג. נשק של המשמר האזרחי
  ד. נשק של צה"ל.
1.4 מטרות הימצאותו של נשק במוסדות החינוך
  א. הגנה על אוכלוסיית המוסד
  ב. הגברת הרגשת הביטחון של העובדים והתלמידים
  ג. הרתעת גורמים עוינים
  ד. הגנה עצמית במקרה הצורך.
1.5 כדי להשיג את המטרות האלה הוחלט על אבטחה מרחבית ועל אבטחה חמושה של משטרת ישראל בבתי הספר ועל חלוקת אקדחים של משרד החינוך לעובדים במוסדות החינוך באמצעות הרשויות המקומיות.2. פירוט ההנחיות להכנסת נשק למוסד החינוך

2.1 ככלל לא יורשה הורה/מבקר להיכנס לבית הספר עם נשק, למעט המקרים המפורטים ב-2.2 וב-2.3 להלן.
2.2 ביישובי קו העימות, במועצות אזוריות ובאיו"ש יורשו להיכנס מבקרים עם נשק באופן הזה:
  א. המבקר יתושאל על ידי השומר לגבי הימצאות נשק בכליו.
  ב. המבקר נושא הנשק יתבקש להציג תעודה אישית מזהה ורישיון נשק כחוק.
  ג. לא תתבצע כל פעולת זיהוי הנשק או פריקה.
  ד. המבקר יתבקש להצניע את הנשק ולא להוציאו בשום מקרה.
  ה. השומר ינהל דוח רישום נכנסים (שם פרטי ושם משפחה, מס' ת"ז, מהות הביקור), ובכלל זה יציין אם הנכנס נושא נשק או לא.
2.3 בכל מוסד חינוכי יורשו להיכנס עם נשק בעלי התפקידים האלה:
  א. מאבטחים שהוצבו על ידי משטרת ישראל והרשות המקומית לצורך אבטחת מוסדות חינוך, ובכלל זה מפקח מטעם חברת השמירה.
  ב. אנשי כוחות הביטחון והמשטרה, אנשי צבא קבע וכוחות ביטחון אחרים, ובכלל זה קב"ט הרשות המקומית (במדים וכאלה שאינם במדים - עם הצגת תעודה מתאימה)
  ג. עובדי הוראה/עובדי מינהלה במוסד החינוכי שהונפק להם נשק על ידי קב"ט הרשות בלבד, לשימושם בשגרה ובחירום בבית הספר
  ד. עובדי משרד החינוך שהונפק להם נשק על ידי המשרד לשימושם בשגרה ובחירום
  ה. מלווי טיולים נושאי נשק ובעלי תעודה לצורך ליווי טיול בית-ספרי
  ו. "מאבטחי טיולים" נושאי תעודת "מאבטח טיולים" בתוקף, מתנדבי המשמר האזרחי, אנשי ההגנה המרחבית, בעלי הרשאה אישית מהרבש"ף לשאת נשק
  ז. מדריכי גדנ"ע ומאלש"חים באישור המנהל.
2.4 יוכלו להיכנס עם נשק גם מי שקיבלו אישור מיוחד ממנהל בית הספר או מקב"ט מוסדות החינוך ברשות המקומית.
2.5 חל איסור על הפקדת נשק בידי המאבטח.
2.6 מנהל בית הספר אחראי על אכיפת הנחיות אלו.3. פירוט ההנחיות לאחזקת נשק במוסד החינוך

3.1 מאבטחים המקבלים כלי נשק במחברת השמירה
  א. על המאבטח להגיע לתפקידו עם תעודת הרשאה לנשיאת כלי נשק, עם תעודת הסמכה לעריכת חיפוש, עם תעודת זהות ועם פנקס כיס למאבטח.
  ב. על המאבטח להגיע עם האקדח שבבעלות החברה שהוא מועסק בה.
  ג. על האקדח להימצא בנרתיק חגורה חיצוני עם תפס/שרוך שיבטיח את חיבור האקדח לחגורה, ומחסנית אחת תהיה בתוך האקדח ומחסנית שנייה בתוך הפונדה.
  ד. הוראות הפתיחה באש וכללי הבטיחות לאחזקת נשק מפורטים בהמשך סעיף זה.
3.2 עובדי הוראה
  א. הנחיות כלליות
1) העובדים המיועדים לקבל אקדח חייבים לעבור אימון בן יומיים בתפעול האקדח, ובכלל זה מטווח, ועליהם להגיע לרמת ההישגים הנדרשת בתפעול ובקליעה לפני שיאושרו לקבלת הנשק.
2) נוסף על כך העובד המיועד לשאת נשק חייב -
  א) לעמוד בתנאים לקבלת רישיון להחזקת נשק מפקיד רישוי נשק בלשכה המחוזית של משרד הפנים;
  ב) להצהיר על נכונותו לשאת אקדח במסגרת עבודתו ולהתחייב להשתמש בו על פי ההוראות של פתיחה באש.
3) ההתחייבות כמצוין לעיל תבוצע עם קבלת הנשק, ותחודש מדי שנה אצל הקב"ט המקומי, על גבי טופס התחייבות כדוגמת הטופס בנספח של סעיף זה.
4) עובד שלא קיים את הנאמר לעיל יחויב להחזיר את הנשק.
5) על מחזיק הנשק להקפיד הקפדה מרבית על כללי הבטיחות הנובעים מעצם החזקת הנשק בקרבת ילדים.
6) מקבל האקדח אחראי אישית לכלי הנשק, ואינו רשאי להעבירו לאחר, אלא עליו להחזירו לגורם שממנו קיבל את הכלי.
  ב. הנחיות בטיחות לסגל ההוראה ולעובדי המוסד החינוכי הרשאים לשאת נשק פרטי
1) נשיאת הנשק תהיה כפופה לרישיון מתאים שהוצא על ידי משרד הפנים.
2) המחסנית תהיה במצב "הכנס" או פרוקה.
3) נושא הנשק יהיה צמוד לנשקו. אין להשאיר נשק ללא השגחה בכל אזור המוסד החינוכי אלא אם כן הוא ננעל כחוק.
4) אין לבצע כל פעילות שהיא בנשק, כגון פריקה, טעינה, הדגמה או הצגת הנשק בפני קהל בחצר המוסד או בכיתה.
5) אין להפנות נשק כלפי אדם גם אם הוא פרוק לחלוטין.
6) אין להעביר או למסור נשק לאדם אחר כלשהו.
7) על נשיאת נשק על ידי סגל בית הספר יש לדווח למנהל, ובאמצעותו לקב"ט הרשות.
8) בכל מקרה של פליטת כדור יש לדווח מיד לקב"ט הרשות על האירוע.
9) גם במקרה של אירוע ביטחוני אין נושא הנשק הפרטי רשאי להפעיל את נשקו בחצר המוסד, אלא להגנה עצמית בלבד.
10) להלן סדר הפעולות לבדיקת אקדח:

בדיקת כלי ירייה תבוצע תמיד בתשומת לב מרבית ובאיטיות, ותלווה במבט מתמיד על הכלי עד להשלמתה. הבדיקה תבוצע כדלהלן:
  א) הטה את הקנה בזווית של כ-45 מעלות כלפי מטה, לעבר ריהוט כבד מעץ או לעבר עציץ גדול, לכיוון הפנוי מכל אדם, כלפי הקרקע או כלפי משטח רך או לעבר חומת מפגע.
  ב) הוצא את האצבע הלוחצת משמורת ההדק.
  ג) הוצא את המחסנית.
  ד) דרוך את הנשק, הבט לתוך בית הבליעה כדי לוודא שאין בו כדור, ושחרר את המחלק. בחשכה יש לוודא שאין כדור באקדח על ידי הכנסת אצבע לבית הבליעה, או בעזרת תאורת פנס.
  ה) ודא כי אין מחסנית בתוך בית המחסנית, ולחץ על ההדק (כשהקנה נשאר מופנה בזווית של 45 מעלות כלפי מטה, לעבר ריהוט כבד מעץ, או לעבר עציץ גדול, לכיוון הפנוי מכל אדם, כלפי הקרקע או כלפי משטח רך).
  ו) באקדח פ"נ (F.N.) אי אפשר לשחרר את ההדק לאחר בדיקה ללא מחסנית. שחרור ההדק ייעשה אך ורק באחת מן הצורות האלה:
(1) על ידי החדרת אצבע במקום המחסנית
(2) על ידי "מחסנית גולם" (מחסנית שאי אפשר להכניס בה כדורים)
(3) על ידי מחסנית ריקה.


4. אימון בנשק לנושאי נשק של המשרד או של הרשות

4.1 פרט לאימון הבסיסי, שהוא אחד התנאים לקבלת הנשק, חייב כל נושא נשק לעבור פעם בשנה אימון רענון, כמתחייב מהוראות משרד הפנים.
4.2 זימון המורים וביצוע האימון הוא באחריות הקב"ט ברשות המקומית.
4.3 המנהל חייב לשחרר מעבודתו את נושא הנשק לצורך האימון.
4.4 יש להקפיד כי האימונים יבוצעו במלואם: 4 שעות אימון מלאות (בהתאם למערכי השיעור).5. כללי זהירות בנשיאת אקדח ובאחזקתו

להלן פירוט כללי הזהירות העיקריים בשימוש באקדח שהמנהל והעב"ט צריכים להכירם (פירוט הכללים בהרחבה מצוי בחוברת ההוראות הניתנת לנושאי הנשק במוסדות החינוך):
5.1 אופן נשיאת הנשק
  א. האקדח יהיה במצב פרוק.
  ב. גבר יישא את האקדח בנרתיק הצמוד למותן, רצוי מתחת ללבוש.
  ג. אישה יכולה לשאת את האקדח בנרתיק מיוחד, שאפשר להניחו בתיק האישי, או בנרתיק הצמוד למותן.
  ד. כאשר האקדח נמצא בתיק, יהיה התיק צמוד בכל עת לנושא הנשק.
  ה. בשום מקרה אין להשאיר את הנשק במכונית (זו עברה פלילית) או בחדר ללא השגחה.
5.2 אחסון האקדח
  א. אקדח שנלקח הביתה, יש לאחסנו במקום בטוח ולהקפיד שלא תהיה לזרים, ובמיוחד לילדים, גישה אליו. בעת האחסון יש להפריד בין המחסניות לאקדח, וכל פריט יאוחסן במקום נפרד.
  ב. יש להחזיק את האקדח ואת המחסניות במקום יבש ומאוורר, והאקדח יאוחסן בארון נעול.6. כללי זהירות בנשק

6.1 יש לנהוג בכל כלי ירייה כאילו הוא טעון.
6.2 לא יכוון אדם נשק, גם אם אינו טעון, לעבר אדם אחר שלא לצורך (מותר לכוון רק בשעת תקרית ולכיוון האויב).
6.3 בעת מסירת כלי ירייה וקבלתו יש לבדקו ולוודא שאינו טעון.
6.4 בדיקת האקדח - סדר הפעולות
  א. יש להטות את הקנה בזווית של 45 מעלות כלפי מטה, אל מול חומת מפגע או רהיט כבד שיוכל לספוג את הקלע במקרה של פליטת כדור.
  ב. יש לוודא שאין מחסנית באקדח.
  ג. יש לפרוק את המחסנית, אם היא נמצאת באקדח.
  ד. יש לבדוק את האקדח (תוך הסתכלות אם לא נשאר כדור בבית הבליעה).
  ה. יש לוודא שנית כי אין מחסנית בתוך בית המחסנית ולשחרר נקירה על ידי לחיצה על ההדק.
6.5 אין להכניס את האצבע לשמורת ההדק שלא לצורך.
6.6 לפני שמנקים את כלי הירייה יש להוציא את המחסנית, לבדוק את הכלי ולוודא שאין כדור בקנה.
6.7 לפני הלחיצה על ההדק צריך לוודא שהקנה מכוון לחומת מפגע או לריהוט שיכול לקלוט את הכדור.
6.8 בשום מקרה אין להרשות לתלמיד לשאת תיק המכיל נשק.
6.9 הפרטים המלאים לגבי כללי הזהירות באחסנת נשק ובאחזקתו, המיועדים לבעלי הנשק, כלולים בחוברת "הנחיות והוראות לנושאי נשק במוסדות חינוך" משנת התשס"א.7. הוראות פתיחה באש

להלן הוראות משטרת ישראל בנושא של פתיחה באש. ההוראות הן כלליות, ומותאמות לכלל נושאי הנשק, ולא רק לנושאי האקדחים מטעם משרדנו. על נושא הנשק לקרוא היטב את ההוראות, לבדוק אם הבין אותן ולנהוג לפיהן. במקרה של ספק בהבנת ההוראות יש לפנות לקב"ט המקומי לקבלת הסבר.

כללים בדבר פתיחה באש
7.1 עקרונות כלליים
  א. בנוהל זה יפורטו כללים מנחים, הוראות וסייגים בכל הנוגע לשימוש בכלי ירייה ולפתיחה באש על ידי עובדים מאבטחים הנושאים נשק בתוקף תפקידם.
  ב. כלי ירייה הוא אמצעי קטלני שהשימוש בו עלול לסכן את חייו או את שלמות גופו של אדם, הן מי שהירי כוון אליו והן של אחרים. לפיכך ייעשה השימוש בנשק בהתאם לאמור בכללים אלו.
  ג. השימוש בנשק לעבר אדם מותר לשם הגנה עצמית של היורה או של זולתו. הכללים בנוהל זה מבוססים על הוראות סעיפים 34 י' ו-34 ט"ז שבחוק העונשין, התשל"ז-1977, כפי שתוקן (תיקון מספר 39, חלק מקדמי וחלק כללי), ופורסם בספר החוקים 1481 ב-ט"ז באלול התשנ"ד, 23.8.94.
  ד. השימוש בכלי ירייה לצורך הגנה עצמית ייעשה כמוצא אחרון, במידת הזהירות הראויה, כאשר אין דרך אחרת בנסיבות העניין להתגבר על התוקף.
  ה. נחיצות השימוש בכלי ירייה תיבחן בכל שלב משלבי האירוע. יש להפסיק את הירי מיד כשפסקה התקיפה ואין עוד סכנה לחיים.
7.2 השימוש בנשק לצורך הגנה עצמית

השימוש בנשק לצורך הגנה עצמית מותר במקרים האלה:
  א. תקיפה שלא כדין שצפויה ממנה סכנה מוחשית לחיים
  ב. סכנה מיידית ומוחשית לחיים של המשתמש עצמו/של אחרים. במקרים אלה יהיה הירי האמצעי האחרון להדיפת התקיפה, ויבוצע ב"בודדת" ומכוון לגוף. יש להפסיק את הירי משחלפה הסכנה.
7.3 פתיחה באש במקרה של סכנת חיים
  א. הגדרות
1) סכנת חיים: סכנה של אבדן חייו של אדם או של חבלה מסוכנת בגופו.
2) נשק חם: לרבות כלי ירייה, רימון יד, בקבוק תבערה, מטען נפץ.
3) נשק קר: לרבות סכין, פגיון, גרזן, אלות ומוטות ברזל.
4) אזהרה מוקדמת: הודעה על כוונה לפתוח באש אם לא תיפסק התקיפה.
  ב. השימוש בכלי ירייה מותר, אם הוא נדרש באופן מיידי, כדי להדוף תקיפה שלא כדין שבוצעה באמצעות נשק חם או קר ושנשקפת ממנה סכנת חיים מוחשית ליורה או לזולתו.
  ג. לצורך הדיפת התקיפה המסכנת חיים מותר לפתוח באש לעבר גופו של התוקף, במגמה לפגוע בו ולמנוע ממנו את השלמת מעשה התקיפה. יש להפסיק את הירי מיד כשתיפסק התקיפה ולא תהיה עוד סכנת חיים.
  ד. פתיחה באש תיעשה רק כמוצא אחרון, לאחר שנשקלו ומוצו דרכי פעולה אחרות להפסקת התקיפה, לרבות מתן אזהרה מוקדמת, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לסכן את חייו של היורה או של זולתו.
  ה. נמלט התוקף עם כלי נשקו, והוא עדיין מסכן חיים, מותר לירות בגופו כדי למנוע את המשך התקיפה. נמלט התוקף בלא נשק, אין לירות בו.
  ו. פתיחה באש תבוצע, כאמור לעיל, לעבר התוקף בלבד, בירי בודד ומכוון, תוך נקיטת אמצעי זהירות למניעת פגיעה בחפים מפשע.
  ז. יש להימנע ככל האפשר מירי לעבר נשים או ילדים.
  ח. אין לפתוח באש לשם הגנה על רכוש, כאשר אין מתלווה סכנת חיים לעברת הרכוש.
7.4 פעולות לאחר סיום הירי
  א. דיווח: יש לדווח בהקדם האפשרי על כל מקרה של שימוש בכלי ירייה לתחנת המשטרה הקרובה, לקב"ט הרשות ולקב"ט המחוזי של משרדנו.
  ב. סריקה: יש לבצע סריקה לאיתור נפגעים נוספים או נזק לרכוש.
  ג. בידוד אזור הירי: יש למנוע כניסת אנשים לאזור הירי עד לסיום הבדיקה המשטרתית.
  ד. דיווח קב"ט הרשות: קב"ט הרשות/קב"ט מוסה"ח יכין דיווח מפורט לאחר כל מקרה של פתיחה באש במשותף עם קצין האבטחה של משטרת ישראל, וישלח אותו לקב"ט המחוז, והוא יעבירו בצירוף התייחסות לאגף הביטחון במשרד.8. נספח

נספח לסעיף 39 - 5.3  התחייבות עובדי הוראה המחזיקים בנשק

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(ב), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005