חוזר זה מבוטל
סעיף זה הוא חלק מחוזר הוראות הקבע סו/3 (ב) המעודכן
בנושא " נוהלי ביטחון בבתי הספר". החוזר כולל מבוא בסעיף
5.3-34 ואת הסעיפים 5.3-35 עד 5.3-50.


בטיחות, ביטחון ושעת חירום .5

ביטחון

5.3

 נוהלי ביטחון בבתי הספר - תיק שטח במוסד החינוכי

5.3-41

1. כללי

על פי הנחיית משטרת ישראל יש להכין תיק שטח למוסדות החינוך. מטרת תיק השטח היא לרכז נתונים רבים ככל האפשר כדי להעבירם בשעת הצורך לכוחות הביטחון במקרה של אירוע ביטחוני ובטיחותי זה או אחר.


2. הנחיות כלליות

2.1 האחריות להכנת תיק השטח
  א. האחריות להכנת תיק השטח היא על קב"ט מוסדות החינוך של הרשות המקומית, באמצעות העב"ט בבית הספר.
  ב. מנהל בית הספר יסייע לקב"ט המקומי במילוי נתוני תיק השטח ובצילום המבנים והשטח של המוסד החינוכי.
2.2 מקום הימצאותו של תיק השטח
  א. עותק אחד יימצא בכספת /בארון סגור אצל קב"ט הרשות.
  ב. עותק שני (זהה לראשון) יימצא במקום נגיש וסגור במוסד החינוך/בבית הספר.
  ג. עותק שלישי יימצא בתחנת המשטרה המקומית.
2.3 עדכון תיק השטח

על קב"ט הרשות מוטלת האחריות לוודא שתיק השטח יעודכן על ידי בית הספר פעם אחת בשנה לפחות (הכנת תמונות נוספות, החלפת שמות התלמידים לפי הכיתות, הכנסת תוספות כתוצאה מבנייה חדשה ועוד).
2.4 סיוע המוסד החינוכי לקב"ט ולכוחות הביטחון
  א. המוסד החינוכי יעדכן את הקב"ט המקומי בכל שינוי שחל במוסד החינוכי הקשור לתיק השטח.
  ב. המוסד יסייע לכוחות הביטחון בעת התרחשות אירוע.
תיק שטח במוסד החינוךשם המוסד: __________________________________________________

שם הרשות: __________________________________________________

הכתובת: ____________________________________________________

סמל המוסד: _________________________________________________

מס' הטלפון של המוסד: _________________________________________

מס' הפקס': _________________________________________________


תוכן העניינים


להורדת הקובץ המלא המכיל את כל הנושאים

מס' סידורי הנושא
1. הנחיות כלליות
2. תיאור כללי של המוסד החינוכי
3. רשימת התלמידים, המורים ועובדי המוסד החינוכי
4. תיאור המבנה/המבנים
א. שם המבנה
ב. סוג הבנייה
ג. גודל המבנה
ד. צורת המבנה
ה. תכולת המבנה
ו. מבנה המדרגות
ז. כניסות
ח. חלונות
ט. מרפסות
5. מפתחות
6. טלפונים
7. עמודי טלפון בקרבת המוסד החינוכי
8. תאורה/מפסקי חשמל
9. המלצה למיקום אפשרי לתצפיות ולצלפים
10. המלצה למקומות אפשריים לחפ"ק
11. נקודת ציון (נ"צ) להנחתת מסוקים
12. דרכי גישה לאובייקט
13. המלצה למקומות מפגש לכוחות
14. המלצה למיקום מחסומים קרובים
15. מחסומים רחוקים
16. רשימת טלפונים של מנהלים ואחראים אחרים במוסד החינוכי
17. האחראים למבנה
18. רשימת נושאי נשק
19. גודל האוכלוסייה במוסד החינוכי בזמנים שונים של היום
20. סרטוט כללי של המוסד החינוכי
21. מפה עם סימון דרכי גישה עיקריות למוסד החינוכי
22. תמונות מייצגות מדגמיות
23. דף לעדכון שוטף של תיק השטח ולביקורת עליו
24. סרטוטים הנדסיים
25. תצלומי וידיאו

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(ב), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005