חוזר זה מבוטל
סעיף זה הוא חלק מחוזר הוראות הקבע סו/3 (ב) המעודכן
בנושא " נוהלי ביטחון בבתי הספר". החוזר כולל מבוא בסעיף
5.3-34 ואת הסעיפים 5.3-35 עד 5.3-50.


בטיחות, ביטחון ושעת חירום .5

ביטחון

5.3

 נוהלי ביטחון בבתי הספר - נוהל העסקת עובדי קבלן במוסדות החינוך

5.3-44

1. כללי
  1.1 יש מקרים שבהם יידרשו עובדי קבלן לבצע עבודות בתוך/בצמוד למוסד החינוכי.
  1.2 העבודות השכיחות הן: בנייה, שיפוץ ותיקון מערכות חשמל וביוב.
2. אלה עובדי הקבלן הרשאים לעבוד בתוך המוסד החינוכי
  2.1 כל אזרח ישראלי נושא תעודת זהות כחולה
  2.2 עובדי שטחים שבידם אישור שהייה ועבודה כחוק, על פי ההגבלות שנקבעו באישור (צה"ל, משרד הפנים, השב"ך), אם יש כאלה
  2.3 עובדים זרים שבידם אישור שהייה ועבודה כחוק על פי ההגבלות שנקבעו באישור (צה"ל, משרד הפנים).
3. האזורים שבהם יועסקו העובדים ייקבעו על ידי קב"ט מוסדות החינוך באותה רשות.
4. בעת ביצוע עבודות בנייה/שיפוצים במוסד חינוכי קיים יש להקפיד על בניית מחיצה מפרידה בין המוסד החינוכי שבו התלמידים לומדים לבין האזור שבו העבודות מתבצעות.
5. המאבטח יבדוק מדי בוקר את כל העובדים הרשאים להיכנס לעבוד בתחומי המוסד החינוכי, ובכלל זה בדיקת הכבודה.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(ב), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005