סעיף זה הוא חלק מחוזר הוראות הקבע סו/3 (ב) המעודכן
בנושא " נוהלי ביטחון בבתי הספר". החוזר כולל מבוא בסעיף
5.3-34 ואת הסעיפים 5.3-35 עד 5.3-50.


בטיחות, ביטחון ושעת חירום .5

ביטחון

5.3

 נוהלי ביטחון בבתי הספר - הנחיות ביטחון באירועים המתקיימים
 בתוך המוסד החינוכי

5.3-45

1. כללי

1.1 נוהל זה עוסק בסדרי האבטחה שיש לנקוט במסגרת פעילויות ואירועים המתבצעים בתוך המוסד החינוכי לאחר שעות הלימודים הפורמאליות. הנוהל מפרט את פעולות הביטחון שיש לבצע לקראת האירוע, בעת האירוע ואחריו.
1.2 לכל אירוע ימונה על ידי מנהל בית הספר/מנהל האירוע אחראי לשמירה על הביטחון, על הסדר ועל שלומם של המשתתפים. האחראי יאושר על ידי קב"ט מוסה"ח רשותי.2. תכנית האבטחה

2.1 תכנית האבטחה תאושר על ידי קב"ט מוסה"ח ברשות, והיא תכלול -
  א. מאבטחים סטטיים בשער הכניסה הראשי;
  ב. מאבטחים ניידים (פטרול);
  ג. סדרנים;
  ד. מע"רים/חובשים לאירוע שמשתתפים בו יותר מ-400 איש;
  ה. רכב פינוי לאירוע שמשתתפים בו יותר מ-1,000 איש.
2.2 יש לבצע בדיקה קפדנית של כל הנכנסים לאירוע, ובכלל זה בדיקת הכבודה.
2.3 לאירוע שיש בו יותר מ-400 איש יש להתקין מערכת קריזה.3. הפעולות שעל אחראי הביטחון לבצע

3.1 תדרוך כל כוחות האבטחה והסדרנים
3.2 שילוב אמצעי אבטחה קיימים
3.3 תיאום האירוע עם גורמי חוץ (המשטרה, מד"א, כיבוי אש)
3.4 ביצוע סריקות לפני תחילת האירוע
3.5 תכנון פתחי המילוט.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(ב), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005