סעיף זה הוא חלק מחוזר הוראות הקבע סו/3 (ב) המעודכן
בנושא " נוהלי ביטחון בבתי הספר". החוזר כולל מבוא בסעיף
5.3-34 ואת הסעיפים 5.3-35 עד 5.3-50.


בטיחות, ביטחון ושעת חירום .5

ביטחון

5.3

 נוהלי ביטחון בבתי הספר – שילוב תלמידים בתרגילים של
 פיקוד העורף/צה"ל/המשטרה

5.3-46

1. כללי

1.1 במהלך שנת הלימודים מבוצעים תרגילים על ידי יחידות פיקוד העורף/צה"ל/ המשטרה, שבהם מתבקש שיתופם של תלמידים.
1.2 משרד החינוך ישתדל לסייע לקיים את התרגילים ללא פגיעה במערכת הלימודים השגרתית במידת האפשר.
1.3 השתתפות התלמידים בתרגיל לא תארך יותר מ- 3 שעות.2. פירוט הנוהל

2.1 כל גוף המבקש לשלב תלמידים בתרגיל או לבצע תרגיל בין כותלי המוסד החינוכי יפנה בכתב לקב"ט מחוזי של משרד החינוך כחודשיים לפני המועד של ביצוע התרגיל. הבקשה תכלול פרטים אלו:
  א. מטרת התרגיל
  ב. רקע כללי לתרגיל
  ג. שיטת הביצוע של התרגיל
  ד. הכוחות המשתתפים ומשימותיהם
  ה. הנושאים המינהליים הנדרשים
  ו. שם בית הספר ושם הרשות המקומית
  ז. מספר התלמידים הנדרש לתרגיל ושכבת הגיל
  ח. שעות התרגיל
  ט. השעות שבהן התלמידים נדרשים להשתתף בתרגיל.
2.2 הקב"ט המחוזי יפנה את הבקשה לקב"ט מוסה"ח הרשותי.
2.3 קב"ט מוסה"ח הרשותי ייפגש עם הנהלת בית הספר, יציג לפניה את מתווה התרגיל, ויקבל את תשובתה.
2.4 תשובת המוסד החינוכי והרשות המקומית תיבחן על ידי הקב"ט המחוזי, ותועבר תשובה בהתאם לאחר קבלת אישור מהמפקחים הפדגוגיים במחוז.
2.5 כל תלמיד המיועד להשתתף בתרגיל חייב להמציא אישור של ההורים בכתב.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(ב), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005