חוזר זה מבוטל
סעיף זה הוא חלק מחוזר הוראות הקבע סו/3 (ב) המעודכן
בנושא " נוהלי ביטחון בבתי הספר". החוזר כולל מבוא בסעיף
5.3-34 ואת הסעיפים 5.3-35 עד 5.3-50.


בטיחות, ביטחון ושעת חירום .5

ביטחון

5.3

 נוהלי ביטחון בבתי הספר – נוהל הדיווח על אירוע חירום חריג

5.3-48

1. הגדרה

אירוע חירום/חריג הוא פעולה/תאונה/תקלה ביטחונית/אירוע חבלני/תקלה בטיחותית/תאונת דרכים שאירעו במוסד חינוכי ו/או לתלמיד/למורה/לעובד מוסד חינוכי בשעות הלימודים ולאחריהן, לרבות פעילות חוץ-בית-ספרית וטיולים ופעילות קיץ, וכן כל מקרה של פציעת תלמיד/עובד מוסד חינוכי שפונה ואושפז בבית חולים והיעדרות תלמיד ממוסד החינוך ומביתו.


2. דוח ראשוני-מיידי בטלפון

2.1 מיד עם היוודע דבר האירוע יועבר על ידי מנהל המוסד החינוכי דוח טלפונית לקב"ט הרשות המקומית ולמפקח הכולל הממונה. קב"ט הרשות המקומית (ולא מנהל בית הספר) יעביר מיד לקב"ט המחוז את פרטי האירוע הידועים לו.
2.2 המפקח הכולל הממונה יוודא מיד שהדיווח הועבר לדובר המחוז ולקב"ט המחוז.3. דוח משלים בכתב

3.1 מנהל המוסד החינוכי יעביר דוח משלים על גבי הטופס בנספח לסעיף זה עד 24 שעות לאחר האירוע.
3.2 דיווחים בכתב ממנהלי בתי הספר (אם יהיו כאלו) יועברו על ידי הקב"ט הרשותי בצירוף התייחסותו לאירוע.
3.3 הדוח המשלים יכיל גם את כל הדיווחים שהועברו טלפונית.
3.4 אלה הפרטים שייכללו בדוח על אירועים ביטחוניים שמעורבים בהם ילדים:
  - שם הנפגע
  - כתובתו
  - גילו
  - מוסד החינוך והכיתה שהוא לומד בהם
  - מצבו הרפואי
  - בית החולים שהוא מאושפז בו
  - פרטי ההורים (שמות, מס' טלפון וכו').4. נספח

נספח לסעיף 48 - 5.3   דוח על אירוע חירום חריג


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(ב), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005