סעיף זה הוא חלק מחוזר הוראות הקבע סו/3 (ב) המעודכן
בנושא " נוהלי ביטחון בבתי הספר". החוזר כולל מבוא בסעיף
5.3-34 ואת הסעיפים 5.3-35 עד 5.3-50.


בטיחות, ביטחון ושעת חירום .5

ביטחון

5.3

 נוהלי ביטחון בבתי הספר – איתור תלמידים נעדרים מהמוסד החינוכי

5.3-50

1. כללי

משטרת ישראל אחראית לטיפול בנעדרים בתחומי החקירה והאיתור. המשטרה תפעל במשולב בכל המגזרים לאיתורו המהיר של נעדר ולמניעת סכנה לחייו.


2. הגדרות

2.1 נעדר: כל תלמיד שהיה אמור להגיע לביתו או למוסד החינוכי, ולא הגיע, ומקום הימצאותו אינו ידוע.
2.2 נעדרים שהיעדרותם מחייבת טיפול מיידי: תלמידים עד גיל 12, תלמידים חולים ומוגבלים הזקוקים לאשפוז או לטיפול תרופתי ושללא הטיפול חייהם בסכנה.3. תחומי אחריות

3.1 משטרת ישראל -
  א. אחראית לחפש ולאתר נעדרים בתחומי אחריותה הטריטוריאליות;
  ב. אחראית על חקירת מקרי ההיעדרות;
  ג. אחראית להפעלת כוחות ואמצעים מסייעים לצורכי החיפוש;
  ד. אחראית לביטחונם ולבטיחותם של כל התלמידים המסייעים באיתור הנעדר.
3.2 המוסד החינוכי -
  א. מסייע באיתור הנעדר באמצעות יצירת קשר עם הוריו;
  ב. מדווח לקב"ט מוסה"ח/לקב"ט הרשותי;
  ג. מעביר את הנתונים הרלוונטיים על הנעדר למשטרת ישראל אשר יש בהם כדי לסייע באיתור הנעדר, כמפורט בנספח להלן.
3.3 קב"ט מוסה"ח/הקב"ט הרשותי -
  א. מדווח למשטרת ישראל;
  ב. מדווח לקב"ט המחוזי;
  ג. מסייע למשטרת ישראל בתיאום בינה לבין המוסד החינוכי ובקבלת הנתונים מהמוסד, ובכלל זה עיון בתיקו האישי של התלמיד הנעדר.4. סיוע בחיפושים אחר הנעדר

4.1 בית הספר לא יפעיל תלמידים באופן מאורגן גם מחוץ לשעות הלימודים לצורך סיוע בחיפוש הנעדר, אלא אם יתמלאו התנאים המפורטים ב-4.2 להלן.
4.2 מנהל בית ספר המבקש לסייע בחיפוש אחר תלמיד נעדר באמצעות הפעלת תלמידים יוכל לעשות זאת רק לאחר שיתמלאו התנאים האלה:
  א. קבלת הסכמתה של המשטרה לאחריותה הביטחונית והבטיחותית
  ב. קבלת אישור בכתב או בטלפון מכל הורה
  ג. קבלת אישור מהמפקח הכולל של בית הספר
  ד. ביצוע החיפוש בתנאי מזג אוויר לא קיצוניים (לא בימי שרב או בימים גשומים)
  ה. ביצוע החיפוש בשעות היום בלבד
  ו. הצמדת מורה/מבוגר לכל 10 תלמידים, קיום קשר עין רצוף בין כל התלמידים באותו צוות וליווי התלמידים עד סיום החיפוש והחזרתם לבית הספר או לבתיהם
  ז. ציוד כל מורה/מלווה בטלפון נייד.4. נספח

נספח לסעיף 50 - 5.3   פרטי התלמיד הנעדר


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(ב), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005