תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

 בעלי חיים במוסד החינוכי

9.4-6

תוכן עניינים

1. מבוא
2. רקע
3. פינת החי ותפקידי האחראי
4. תהליך התכנון וההקמה של פינת החי
5. תפעול פינת החי
6. סוגי בעלי החיים המותרים והאסורים לאחזקה במוסדות החינוך
7. עקרונות הטיפול השוטף בפינת החי
8. פיקוח על הרבייה
9. קליטת בעל חיים חדש בפינת החי
10. מוות של בעל-חיים
11. כללי ההתנהגות של התלמידים עם בעלי חיים
12. טיפול בבעלי-חיים בתקופת החופשה מלימודים
13. שילוב תלמידים בפינת החי
14. אלימות והתעללות בבעלי חיים
15. ניסויים בבעלי חיים
16. בעלי חיים שאינם חלק מפינת החי במוסד החינוכי - סיורים ופעילויות
17. יום בעלי החיים
18. הוראות בטיחות (בנוסף להוראות הבטיחות בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב), סעיף 30-5.1, ס"ק 3)
19. נספחים