הוראה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת (סעיף 9.4-11)
תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

 בעלי חיים במוסד החינוכי

9.4-6

1. מבוא

1.1 תמצית

נושא היחס לבעלי חיים והשימוש בהם כאמצעי חינוכי וטיפולי הולך ומתרחב במערכת החינוך, ולכן המשרד רואה לנכון להביא לעובדי ההוראה כללים מחייבים לטיפול בבעלי החיים ולהתייחסות אליהם.

אנשי מערכת החינוך העוסקים בתחום של בעלי חיים כאמצעי חינוכי וטיפולי מתמקדים בעיקר בשני היבטים:
  - ההיבט הראשון עוסק ביחס של חמלה ורגישות לבעלי חיים ובהקניית התפיסה ההומנית כי בעל החיים הוא בעל זכויות בסיסיות לכבוד וליחס הוגן. מחובת בני האדם, שחדרו לביתם הטבעי של בעלי החיים ובייתו אותם, לספק להם הגנה ותנאים הולמים תוך הכרת אורחות חייהם וצורכיהם.
  - ההיבט השני עוסק בקשר המיוחד בין ילדים לבעלי חיים. הניסיון והמחקר מצביעים על התועלת הרבה שאפשר להפיק מקשר זה ועל האפשרות להקנות ערכים וכישורי חיים בעזרת בעלי חיים.
כתוצאה מריבוי תכניות בנושא בעלי חיים נוצר הצורך בחוזר מיוחד שיסדיר את דרכי העבודה עם בעלי חיים.
1.2 מטרת הפרסום
  א. התוקף: החל מ-1 בנובמבר 2005.
  ב. התחולה: גני הילדים, בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים בבתי הספר הממ' והממ"ד, במגזר היהודי והערבי.
  ג. הסטטוס: חדש.
  ד. חוזרים קודמים באותו נושא
- סעיף 5.1-34 בחוזר הוראות הקבע סב/9(א), "כללי אחזקה של בעלי חיים וטיפול בהם במוסדות החינוך" - בתוקף
- סעיף 5.1-30 בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב), "הבטחת הבטיחות בשיעורי חקלאות במשק החקלאי, בפינות חי ובפנימיות" - בתוקף
- סעיף 2.2-4 בחוזר הוראות הקבע נט/2(א), "הנחיות לאחזקת בעלי חיים" - מבוטל
- סעיף 300 בחוזר נו/8, "אחזקת בעלי חיים במוסדות החינוך" - מבוטל.
  ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים
- סעיף 2.1-3 בחוזר הוראות הקבע סא/4(ג), "יצירת אקלים בטוח וצמצום האלימות במוסדות החינוך", בעיקר ס"ק 2.11, "אלימות כלפי בעלי חיים" - בתוקף
- סעיף 9.4-1 בחוזר סא/1(א), "יישום החוק לפיקוח על ניסויים בבעלי חיים" - בתוקף.
1.3 המשנה החינוכית: טיפוח היחס החיובי לבעלי חיים משמש גורם מקדם לטיפוח ערכים, כישורי חיים ומיומנויות אצל התלמידים.
1.4 התפוצה: גננות, מורים ביסודי ובחטיבת הביניים ויועצים חינוכיים באותן שכבות.
1.5 הגורם האחראי
  א. שם היחידה: שפ"י
  ב. בעל התפקיד: הגב' ריקי בצרי, יועצת בכירה בשפ"י
  ג. מספר הטלפון: 03-6990282
  ד. כתובת הדוא"ל: rbassry@yahoo.com.
1.6 נספחים
  א. נספח 1: המדריך "הקמה, אחזקה וטיפול בבעלי חיים בפינות חי וסביבת לימוד במוסדות החינוך"
  ב. נספח 2: "תכנון פרויקטים עם בעלי חיים בבתי ספר" - סיכום הרצאה
  ג. נספח 3: חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994
  ד. נספח 4: החוק להגנת חיית הבר, התשט"ו-1955
  ה. נספח 5: תכניות בנושא בעלי חיים
  ו. נספח 6: רשימת המדריכים לתכניות חינוכיות בנושא בעלי חיים.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(ג), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005