תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

 בעלי חיים במוסד החינוכי

9.4-6

11. כללי ההתנהגות של תלמידים עם בעלי חיים

11.1 כללי
  א. בעלי חיים אינם יכולים להתלונן. חובתנו להגן עליהם, למנוע מהם סבל ולשמור על רווחתם הגופנית והנפשית. אחת הדרכים להגנתם היא קביעת כללי התנהגות.
  ב. מומלץ לעבוד על גיבוש כללי התנהגות בשיתוף עם התלמידים ועם הצוות כדי להשיג שיתוף פעולה ומעורבות גדולה יותר של התלמידים והוריהם.
  ג. על התלמידים ללמוד מה הם צורכי בעלי החיים ולהכיר את התנהגותם לפני שמאפשרים להם להיכנס לפינת החי.
  ד. יש להדגיש כי הכניסה לפינת החי היא כניסה לעולם שמתקיימים בו כללים שיש לכבדם. הכללים נקבעים לא רק כדי להבהיר לתלמידים מה מותר ומה אסור אלא גם כדי להעביר מסר שאין לזלזל בחיי בעלי החיים ובצורכיהם וכדי למנוע את הטרדתם ואת הפגיעה בהם.
11.2 כללי ההתנהגות
  א. מותר לגעת בבעלי החיים רק בנוכחות מבוגר או באישורו ורק על פי הנחיות שנקבעו מראש.
  ב. בעת יצירת מגע ראשוני עם בעל חיים יש לאפשר לו לגשת לתלמיד מיזמתו.
  ג. יש להתקרב אל בעל החיים בהדרגה ובעדינות.
  ד. יש להימנע מביצוע תנועות מוגזמות, העלולות להפחיד את בעל החיים.
  ה. יש לשמור על שקט ולהימנע מקולניות בקרבת בעלי החיים.
  ו. אסור להטריד בעלי חיים, ובמיוחד את אלה המטפלים בגורים, בגוזלים וכד'.
  ז. יש לאפשר לבעל החיים להיכנס למקום מסתור (הממוקם בכלוב) על פי רצונו.
  ח. יש להקפיד על סגירת כלובים ושערים במטרה למנוע את בריחת בעל החיים המסכנת את קיומו.
  ט. אסור לקשור בעל חיים או להגביל את תנועתו באופן שייגרם לו סבל.
  י. אסור להכות בעל חיים או לפגוע בגופו.
  יא. חובה לדווח לאחראי לפינת החי או לכל איש צוות על תלמיד או על מבוגר הפוגע בבעל חיים או מציק לו.
  יב. חובה לדווח מיד לווטרינר על בעל חיים חולה, פצוע או סובל.
11.3 הפעולות להטמעת כללי ההתנהגות
  א. כללי ההתנהגות ייכתבו על כרזה וייתלו במקום בולט בכניסה לפינת החי. כללי התנהגות ייחודיים לסוג בעל החיים ייתלו בחזית הכלוב ובכניסה אליו.
  ב. האחראי לפינת החי יקרא בקול רם וידגים לכל תלמיד או קבוצת תלמידים את הכללים לפני כניסתם לפעילות בפינת החי או בכלוב.
  ג. האחראי יוודא את ידיעותיהם של התלמידים בכל הקשור לכללי ההתנהגות. רצוי לנהל דיון עם התלמידים על הסיבות לקביעת הכללים ועל החשיבות של אכיפתם.
  ד. תלמיד שלא יעמוד בכללים לא יורשה להשתתף בפעילויות עם בעלי חיים.
  ה. הפעילות בנושא קביעת כללי ההתנהגות בפינת החי מזמנת הזדמנות לשוחח עם התלמידים על התייחסותם אל בעלי חיים בסביבתם הקרובה ומאפשרת היכרות עם בעלי החיים, התבוננות ממוקדת בהם וזיהוי צורכיהם. כמו כן היא מחדדת את הרגישות ואת האכפתיות ומעודדת יזמה, כמו למשל הגשת מים ומזון לבעל חיים ברחוב, מציאת מחסה לבעל החיים בקור ועוד.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(ג), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005