תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

 בעלי חיים במוסד החינוכי

9.4-6

13. שילוב תלמידים בפינת החי

13.1 שילוב תלמידים בפינת החי ייעשה בכל השלבים: בתכנון, בהקמה, בתחזוקה ובניהול פינת החי. התלמידים יעסקו בלמידה ובמעקב מתמשכים. שילוב התלמידים בפינת החי ייעשה תוך הנחלה והפנמה של האחריות לשלומם ולרווחתם של בעלי החיים. יש לדאוג להפיכת פינת החי למוקד לימודי רב-תחומי, המשלב הוראת עמיתים ומרכז סביבו מגוון רחב של פעילויות בית ספריות.
13.2 אסור שתלמיד ישהה בפינת החי לבדו, ללא מבוגר או בפיקוחו.
13.3 אין לאפשר לתלמידים לטפל בבעלי חיים חולים ללא האחראי לפינת החי.
13.4 אסור לתלמידים לטפל בחיות גוססות ובגופות בעלי חיים.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(ג), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005