תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

 בעלי חיים במוסד החינוכי

9.4-6

16. בעלי חיים שאינם חלק מפינת החי במוסד החינוכי - סיורים ופעילויות

16.1 מנהל המוסד החינוכי אחראי לוודא שהסביבה שבה פועלים ומבקרים תלמידיו במסגרת פעילות בית הספר הקשורה לבעלי חיים, אם בתוך כותלי המוסד החינוכי ואם מחוצה לו, עומדת בהוראות של חוזר זה.
16.2 חברות מסחריות ואחרות וגופים מארגנים המעוניינים לפעול במוסד החינוכי עם בעלי חיים חייבים לעמוד בכללים ובהנחיות בחוזר זה ולהציג למנהל בית הספר את האישורים האלה:
  א. אישור על פיקוח וטרינרי
  ב. אישור ניוד מרשות הטבע והגנים, במקרה שהחברה מציגה גם חיות בר על פי הגדרת החוק
  ג. "היתר מופע" מטעם משרד החקלאות, השירותים הווטרינריים.
16.3 כלבים, או בעלי חיים אחרים, המגיעים למוסד החינוכי מבתי התלמידים או מעמותות לפעילות אחת או יותר, חייבים להיות מחוסנים.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(ג), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005