תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

 בעלי חיים במוסד החינוכי

9.4-6

17. יום בעלי החיים

17.1 אנו ממליצים על קיום יום שייצג את חשיבות בעלי החיים כחלק בלתי נפרד מחיינו ומסביבתנו ואת חובתנו לכבדם ולדאוג לרווחתם. יום זה יוקדש לקשר וליחסי הגומלין בין בני האדם לבעלי החיים. מומלץ לתכנן פעילות ולמידה מקדימות בנושא (ראה בנספח 4). יום י"א באייר נקבע כיום בעלי החיים בבתי הספר.
17.2 רעיונות והצעות לפעילות בבתי הספר ב"יום בעלי החיים בישראל"

אירועים אפשריים: טקס בית ספרי, אירוע קהילתי, יום פעילות ויצירה.

פעילויות: ארגון ימי אימוץ, גיוס מתנדבים לפעילות למען בעלי החיים, פעילות רב-גילאית המשלבת תלמידים מבתי ספר שונים, בוגרים והורים, הפעלות יצירה, משחקים, חידונים ושעשועונים בנושא בעלי חיים.

הצעות לאירוח: אירוח של נציגי אגודות למען בעלי חיים, החברה להגנת הטבע, המשרד לאיכות הסביבה ונציגי רשות עירונית.

יזמות תלמידים: עצומות שתלמידים ייזמו למען בעלי חיים, חלוקת חומר הסברה לקהילה, שמירה על ניקיון היישוב מהצרכים של בעלי החיים.

הצעה לתצוגות: תוצרים שתלמידים הכינו, כרזות מידע על בעלי חיים בסכנת הכחדה, תצלומים ומידע על בעלי חיים בארצנו ועל בעלי חיים ביצירות אמנות.

אפשר לפנות אל המדריכים בנושא בעלי חיים באמצעות מר אריה רוקח, טל' 054-4538385, או הגב' ריקי בצרי, טל' 03-7441349, או מר ארנון פרימוב, טל' 050-6535248.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(ג), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005