תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

 בעלי חיים במוסד החינוכי

9.4-6

19. נספחים

נספח 1   החוברת "הקמה, אחזקה וטיפול בבעלי-חיים בפינות חי וסביבת לימוד במוסדות חינוך"

נספח 2   תכנון פרויקטים עם בעלי חיים בבתי ספר

נספח 3   חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994

נספח 4   החוק להגנת חיית הבר, התשט"ו-1955

נספח 5   תכניות בנושא בעלי חיים

נספח 6   רשימת המדריכים לתכניות חינוכיות בנושא בעלי חיים


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(ג), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005