תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

 בעלי חיים במוסד החינוכי

9.4-6

3. פינת החי ותפקידי האחראי

3.1 הגדרת פינת חי

בחוזר זה פינת חי היא כל מקום או כל מתקן שמוחזקים בהם בעלי חיים. גם בעל חיים אחד במוסד החינוכי מחייב את קיום הנהלים המפורטים בחוזר זה.
3.2 תפקידי האחראי לפינת החי והכשרתו
  א. בכל מוסד חינוכי שיש בו פינת חי ימונה מרכז מצוות המורים שיהיה אחראי על פינת החי.
  ב. האחראי לפינת החי ידאג לאחזקת בעלי החיים ולטיפול הנאות בהם גם בחופשות.
  ג. האחראי לפינת החי יהיה בעל ידע וכלים לגידול מיני בעלי החיים שבאחריותו.
  ד. לאחראי לפינת החי ימונה ממלא מקום מבוגר, שידאג לפינת החי בעת העדרו.
  ה. האחראי לפינת החי או ממלא מקומו יערכו ביקורת בפינת החי לפחות פעם אחת בכל יום לימודים.
  ו. הכשרת האחראי לפינת החי תיעשה באמצעות השתלמות באחת מהמכללות המוכרות על ידי משרד החינוך. ההכשרה תכלול השתלמות בנושא הוראות בטיחות, חוקים ותקנות (סעיף זה ייכנס לתוקפו שנה מיום הוצאת חוזר זה במטרה לאפשר את השלמת ההכשרה).

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(ג), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005