תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

 בעלי חיים במוסד החינוכי

9.4-6

4. תהליך התכנון וההקמה של פינת החי

4.1 מחויבות לעמוד בהוראות ובכללים
  א. הקמת פינת חי במוסדות חינוך מחייבת חשיבה ושיקול דעת מעמיקים. מדובר באחריות לטווח ארוך ובפעילות שאינה נפסקת גם בשבתות ובחופשות. הזנחה וחוסר מתן תשומת לב עלולים לגרום סבל לבעלי החיים ולהעביר מסרים מנוגדים לערכים שמערכת החינוך מתכוונת להנחיל לתלמידים, כמו כבוד, רגישות, חמלה וכד' (ראה נספח 2).
  ב. אין לבנות פינת חי ואין להחזיק במוסד החינוכי בעלי חיים ללא היכולת לעמוד בהוראות ובכללים המפורטים בחוזר זה. מוסד חינוכי השוקל להקים פינת חי חייב, בשלב קבלת ההחלטות, להיוועץ ביחידה לייעוץ ולהדרכה בנושא בעלי חיים במערכת החינוך (משרד החינוך, בית הספר החקלאי מקווה ישראל, מר בנצי דבש, טל' 054-5637854).
4.2 הקמת ועדת היגוי

מוסד חינוכי השוקל להקים פינת חי חייב להקים ועדת היגוי שתלווה את ההקמה ואת התפעול של פינת החי. בוועדת ההיגוי רצוי שישתתפו מנהל בית הספר או סגנו, היועץ החינוכי, נציג ועד ההורים, נציג מועצת התלמידים, נציג רווחה מטעם הרשות המקומית, פסיכולוג חינוכי ומורים המעוניינים להיות חלק פעיל מפינת החי.
4.3 פעילות חינוכית מקדימה

המוסד החינוכי חייב לדאוג לפעילות חינוכית מקדימה המשלבת היכרות עם בעלי החיים המועמדים לאכלס את פינת החי, רקע תיאורטי, היכרות עם חוק צער בעלי חיים (ראה בנספח 3) וכד'.
4.4 תהליך הקמתה של פינת החי

תהליך הקמתה של פינת החי יכלול שלושה שלבים:

שלב א'

ועדת ההיגוי תנסח את ה"אני מאמין" של פינת החי תוך התייחסות לנושאים האלה:
  - מטרת הקמתה של פינת החי
  - הפעילות המתוכננת בפינת החי
  - אופייה וגודלה של פינת החי והתאמתה לאוכלוסיית התלמידים, לצוות בית הספר ולמטרות שהציבה הוועדה
  - מקורות המימון להקמת פינת החי (בכפיפות לעמידה בהוראות חוזר המנכ"ל בנושא "תשלומי הורים")
  - מקורות המימון לאחזקה שוטפת של פינת החי, ובכלל זה תגמול האחראי לפינת החי.

שלב ב'

משהוחלט על הקמת פינת חי יש לפעול כדלקמן:
  - יש להגדיר את גודל פינת החי.
  - יש למנות את צוות התכנון של פינת החי.
  - יש למנות את צוות התפעול של פינת החי, הכולל את האחראי לפינת החי ואת ומחליפו.

שלב ג'

בשלב ג', תכנון פינת החי, יש לפעול כדלקמן:
  - יש לגייס לצוות התכנון אנשי מקצוע: זואולוג, אדריכל ווטרינר.
  - יש להכין תכניות ביצוע.
  - יש לדאוג לאישורים לבנייה מהרשות המקומית בכל מקרה של הקמת פינת חי מחוץ למבנה של המוסד החינוכי ובכל מקרה שבו בונים כלוב עם גג.
  - יש להחליט על מיני בעלי החיים שיוחזקו בפינת החי ולבנות את הכלובים בהתאם.
הנחיות מפורטות וקריטריונים לתכנון ולבנייה המותאמים לצורכי בעלי החיים נמצאים במדריך להקמה, לאחזקה ולטיפול בבעלי חיים בפינות חי במוסדות החינוך (ראה בנספח 1).

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(ג), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005