תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

 בעלי חיים במוסד החינוכי

9.4-6

5. תפעול פינת החי

5.1 בתי ספר שיש בהם פינת חי, חדשה או ישנה, חייבים לבדוק אם הם עומדים בהנחיות ובכללים המופיעים בחוזר זה ולהיערך בהתאם. מומלץ להזמין את היחידה לייעוץ ולהדרכה לסיוע בעמידה בכללים (אפשר לפנות אל מר בנצי דבש, טל' 054-5637854).
5.2 הכלובים בפינת החי חייבים להיבנות לפי המינימום הנדרש לפחות על פי הפירוט הקיים במדריך להקמה, לאחזקה ולטיפול בבעלי חיים בפינות חי במוסדות החינוך (ראה נספח 1).
5.3 הכלובים יותאמו לצורכי המטפל והתלמידים, ויאפשרו גישה לתצפית נוחה, בלי להפריע לבעלי החיים הנצפים.
5.4 פינת החי חייבת להיות בפיקוח וטרינרי. אפשר להסתייע בשירות הווטרינרי הרשותי.
5.5 נוסף להוראות ולכללים בחוזר זה על מנהל המוסד החינוכי לדאוג לקיום חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994, והחוק להגנת חיית הבר, התשט"ו-1955 (ראה נספחים 3 ו-4 להלן).
5.6 אחזקת חיות בר בפינת החי מחייבת קבלת היתר בכתב מראש מרשות הטבע והגנים. על כל בית ספר לפנות באופן עצמאי לקבלת ההיתר.
5.7 תפעול פינת החי יהיה באחריותו של הממונה על פינת החי, בהתאם להוראות בחוזר זה ובשיתוף צוות המורים והתלמידים, וילווה בתהליך לימודי-חינוכי.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(ג), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005