אורחות חיים במוסדות החינוך .2

בריאות

2.2

 מתן טיפול תרופתי במוסד החינוכי

2.2-5

סעיף זה מבטל את סעיף 9 בחוזר נב/1 באותו נושא.

האחריות על בריאות התלמיד חלה על ההורים, וצוות המוסד החינוכי מסייע בידיהם במימוש אחריות זו.

לעתים - במצבי בריאות שונים, במסגרת הטיפול הרפואי הנתון באחריות ההורים - תלמידים נדרשים לקבל טיפול תרופתי במוסד החינוכי, הן להשלמת הרצף הטיפולי והן במצבי חירום או מצוקה.

על מתן תרופה לתלמיד במסגרת החינוכית, מכל סיבה שהיא, יחליט רק רופא, מתוך שיקולים מקצועיים של נחיצות מתן התרופה במהלך הלימודים.

המטרה היא לאפשר מתן טיפול תרופתי כרצף טיפולי רק במקרה הצורך, והשאיפה היא שהתרופה תינתן לתלמיד ככל האפשר בשעות שבהן הוא שוהה בביתו, באחריות הוריו.

במקרה שמצבו הבריאותי של התלמיד מחייב טיפול תרופתי במוסד החינוכי במהלך שעות הלימודים או בפעילות מטעמו, על ההורים להמציא למוסד החינוכי שני מסמכים:
1. מסמך מרופא המתאר את המצב הבריאותי של התלמיד ומפרט את הצורך במתן התרופה, את שם התרופה, את המינון ואת אופן נתינתה
2. מסמך ייפוי כוח מההורים לצוות החינוכי, ובו בקשתם לפעול על פי ההנחיות הרפואיות במסמך הרופא.
מסמכים אלה יימסרו גם לאחות בית הספר, ויתויקו בכרטיס הבריאות של התלמיד.

אם אישורים אלה אינם מצויים לא יוכל צוות המוסד החינוכי לאפשר את מתן הטיפול התרופתי הנדרש.

אסור לתת תרופה על פי ההחלטה של צוות המוסד החינוכי, ואין להעביר לבית הספר את האחריות על מתן התרופות גם אם תפקוד ההורים לקוי.

במקרה של ספק יש לשקול, בשיתוף עם ההורים, התייעצות עם הרופא המטפל או עם גורם רווחה כיצד אפשר להבטיח את מתן הטיפול התרופתי הנדרש.לפרטים נוספים יש לפנות אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות
במשרד החינוך, טל' 02-5603451 ו-02-5603220.

להלן דוגמה של טופס בקשת הורים למתן טיפול תרופתי במסגרת המוסד החינוכי

להלן דוגמה של טופס בקשת רופא למתן טיפול תרופתי במסגרת המוסד החינוכיהודעות


חוזר מנכ"ל סו/3, כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005