ארגון ומינהל .3

תשלומי הורים

3.11

 אתר "אפיק - פרסום תשלומי הורים"

3.11-1

אתר "אפיק - פרסום תשלומי הורים" יעלה לאוויר במהלך תחילת שנת הלימודים התשס"ו. באתר אפשר יהיה לצפות בחוזרי התשלומים המאושרים של בתי הספר באמצעות האינטרנט. המערכת תאפשר שקיפות מידע בנושא התשלומים הנגבים על ידי בתי הספר והשוואתם לסכומים המותרים לגבייה כפי שפורסמו בחוזר המנכ"ל.

המערכת תסייע בשיפור הבקרה של משרד החינוך התרבות והספורט על התשלומים הנדרשים על ידי בתי הספר ובאכיפת עמידה בקריטריונים ובעלויות שאושרו על ידי ועדת החינוך של הכנסת ונקבעו בחוזר המנכ"ל.

"אפיק" יוצר ערוץ תקשורת נוסף, בלתי אמצעי, בין הציבור הרחב למערכת החינוך.

האתר מופעל על ידי המינהל הפדגוגי, בשיתוף עם המינהל לתקשוב ולמערכות מידע במשרד החינוך התרבות והספורט.כתובת האתר:
www.education.gov.il/afik.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/3, כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005