ארגון ומינהל .3

תשלומי הורים

3.11

 תשלומי הורים לשנת הלימודים התשס"ו

3.11-2

1.  כללי

בנושא של גביית תשלומים מההורים יש לקיים את כל הוראות הקבע בסעיף 9-3.11 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א) ובסעיף 11-3.11 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א), ובכלל זה איסור גבייה מההורים עבור העסקה של עובדי הוראה ופיצול כיתות ואיסור התניה של מתן שירות אחד בתשלום עבור שירות אחר.

2.2 תשלום רשות עבור הזנה
א. התעריפים המפורטים להלן מתייחסים לבתי ספר שמתקיים בהם מפעל הזנה מתוקף חוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה-2005, וכן ליישובים, לשכונות ולמוסדות החינוך אשר המדינה מממנת בהם את הארכת יום הלימודים ומתקיים בהם מפעל הזנה.
ב. הרשות המקומית תהיה רשאית לגבות מתלמיד מחיר מרבי של 4.5 ש"ח למנה, אולם לא יותר משיעור ההשתתפות המרבי של הרשות למנה, כפי שייקבע על ידי סעיף 6 לחוק, לפי 130 ימי הזנה בשנת הלימודים התשס"ו, וסך הכול 585 ש"ח בשנה לתלמיד לכל היותר. מהסכום האמור יהיה שיעור ההשתתפות לכל תלמיד על פי ההכנסה לנפש במשפחה, כדלקמן:

ההכנסה החודשית לנפש שיעור ההשתתפות ב-%
1,039-1 10
1,125-1,040 20
1,220-1,126 30
1,310-1,221 40
1,425-1,311 50
1,494-1,426 60
1,585-1,495 70
1,737-1,586 80
1,773-1,738 90
1,774 ומעלה 100
2.3 תשלום עבור תל"ן
קדם-יסודי יסודי על-יסודי
108 לשעה 109 לשעה 133 לשעה
324 ל-3 שעות 327 ל-3 שעות 399 ל-3 שעות
2.4 תשלום עבור רכישה מרוכזת של שירותים ושל ציוד אישי לתלמיד
קדם-יסודי יסודי על-יסודי
125 250 4503.  אישור חוזר התשלומים הבית-ספרי

בשנת הלימודים התשס"ו אנו עוברים לנוהל חדש לאישורו של חוזר התשלומים הבית-ספרי על ידי הפיקוח. האישור ייעשה דרך רשת האינטרנט, באמצעות מערכת "אפיק - תשלומי הורים", שכתובתה באינטרנט www.education.gov.il/afik.

באתר המערכת מופיע טופס של חוזר התשלומים הבית-ספרי. מנהל בית הספר ימלא את הטופס במחשב, וישלח אותו לאישור המפקח באמצעות רשת האינטרנט. המפקח יקבל את הטופס הממולא, יבדוק אותו ויאשרו. משאושר החוזר הבית-ספרי על ידי המפקח, יקבל המנהל הודעה על אישורו, והחוזר המאושר יעלה לפרסום באתר "אפיק", ויהיה נגיש לכל המעוניין.

האתר כולל הדרכה למשתמשים בו. אפשר גם לקבל תדריך על השימוש במערכת "אפיק" מן הרפרנטים המחוזיים בנושא תשלומי הורים.

מערכת "אפיק" נמצאת בימים אלה בשלבים אחרונים של הכנה להפעלה. שנת הלימודים התשס"ו היא שנת ההטמעה של המערכת, ולפיכך, כשלב מעבר, נאפשר השנה גם אישור של חוזר התשלומים הבית-ספרי על גבי טופס, כפי שנעשה בשנים קודמות. עם זאת, אישור חוזר התשלומים הבית-ספרי על גבי טופס אינו פוטר את בית הספר מאישור החוזר גם באמצעות מערכת "אפיק". בנספחים שלהלן יש טפסים לאישור חוזר התשלומים הבית-ספרי.

להלן רשימת הרפרנטים המחוזיים בנושא תשלומי הורים:

המחוז השם מס' הטלפון מס' הפקס'
מנח"י דינה חכם 02-6295301 02-6296915
ירושלים פיני גרוס 02-5601586 02-5601810
צפון ברכה אוחיון 04-6500102 04-6500307
חיפה יוסי ברגמן 04-8632455 04-8632458
מרכז - יסודי: שרה גומא

- עי"ס: אביבה עטרי
03-6896578

03-6896589
03-6896611

03-6896765
תל אביב חנה לוז-און 03-6896379 03-6896751
דרום חוה שושן 08-6263008 08-6263009
התיישבותי מירי אנג'לקוביץ 03-6898874 03-6898876לפרטים נוספים אפשר לפנות אל ד"ר חגית מאיר, מפקחת מתאמת, המינהל
הפדגוגי, טל' 02-5604028, פקס' 02-5604036.
4.   נספחים

נספח א  טופס אחיד לדרישת תשלום מההורים בחינוך הקדם-יסודי לשנת הלימודים התשס"ו

נספח ב  טופס אחיד לדרישת תשלום מההורים בחינוך היסודי לשנת הלימודים התשס"ו

נספח ג  טופס אחיד לדרישת תשלום מההורים בחינוך העל-יסודי לשנת הלימודים התשס"והודעות


חוזר מנכ"ל סו/3, כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005