ארגון ומינהל .3

מינהל מוסדות חינוך

3.7

 "מחצית שלישית" (סמסטר קיץ) בחינוך העל יסודי בשנה"ל התשס"ו

3.7-2

בימים אלה מתקיים דיון מחודש על הפעלת התכנית "המחצית השלישית" (סמסטר קיץ), אך אין על כך עדיין החלטות סופיות.

יש אפוא לתכנן ולהכיל את ההוראה, את הלמידה ואת לוח מבחני הבגרות בבית הספר על שנת הלימודים בלבד, שאינה כוללת את סמסטר הקיץ.לפרטים נוספים אפשר לפנות אל האגף לחינוך על יסודי,
טל' 02-5603252/59/61.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/3, כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005