עובדי הוראה .8

תנאי שירות

8.5

 ההסכמים הקיבוציים שנחתמו עם ארגוני המורים ב-כ"ו באב התשס"ה, 31.8.05

8.5-4

1.  הסכם עם הסתדרות המורים - תשלום מענק יוח"א


הסכם קיבוצי


שנערך ונחתם ביום 31 באוגוסט 2005


בין: ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, המיוצגת על-ידי שר האוצר, אהוד אולמרט, ומנכ"לית משרד החינוך, גב' רונית תירוש;
 
(להלן - "המדינה")

מצד אחד

לבין: הסתדרות המורים בישראל, המיוצגת על-ידי המזכיר הכללי, מר יוסי וסרמן;
 
(להלן - "הסתדרות המורים")

מצד שני

הואיל: וביום 8.9.04 נחתם בין הצדדים להסכם זה הסכם בדבר תשלום מענק יוח"א לעובדי ההוראה המשובצים בשנת הלימודים התשס"ה במסגרת יום חינוך ארוך המופעל מכוח חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז- 1997 (להלן: "יוח"א") בחלק מבתי הספר היסודיים ומגני הילדים במערכת החינוך;
והואיל: והצדדים מעוניינים להחיל את ההסכמות שהושגו בהסכם האמור גם לגבי שנת הלימודים התשס"ו;

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
1. המבוא

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2. תקופת ההסכם

תקופת תוקפו של הסכם זה היא מיום 1.9.2005 ועד ליום 31.8.2006.
3. תחולת ההסכם

הסכם זה יחול על כל העובדים המועסקים בשירות המדינה, המדורגים בדירוג עובדי הוראה, אשר מועסקים בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים אשר בהם מופעל יוח"א ואשר משובצים ביוח"א בשנת הלימודים התשס"ו (להלן: "עובדי ההוראה").
4. מענק יוח"א
4.1 בהסכם זה - "שעות יוח"א":

בבתי הספר היסודיים - השעה השביעית והשעה השמינית ביום הלימודים;

בגני הילדים - מהשעה 13:20 עד השעה 15:30.
4.2 לעובד הוראה אשר ישובץ בהסכמתו בשנת הלימודים התשס"ו בשעות יוח"א, ואשר היקף העסקתו בשעות העבודה שאינן שעות יוח"א אינו נמוך מהיקף שעות יוח"א שבהן הוא משובץ, ישולם מענק חד פעמי בשנת הלימודים התשס"ו בלבד (להלן: "מענק יוח"א"). לעובד הוראה אשר ישובץ בשעות יוח"א בהיקף של 8 שעות שבועיות ישולם מענק מלא (100%) בגובה 6300 ש"ח. לעובד הוראה אשר ישובץ בשעות יוח"א בהיקף קטן מ-8 שעות שבועיות ישולם החלק היחסי של המענק.

על אף האמור בסעיף זה, עובד הוראה לא יהיה זכאי לחלק היחסי של מענק יוח"א בגין תקופת שירות במילואים או תקופת שהייה בחופשת לידה. כמו כן, עובד הוראה אשר העסקתו הסתיימה במהלך שנת הלימודים התשס"ו יהיה זכאי רק לחלק היחסי של המענק בהתאם לתקופה שבה היה מועסק.

למען הסר ספק מובהר כי גובה המענק אשר ישולם לעובד ההוראה לא יושפע מהיקף המשרה שבו הוא מועסק.
4.3 9/10 (תשע עשיריות) מתוך המענק ישולמו במשכורת חודש מאי 2006, תוך פירוט הפריסה לחודשי עבודתו של עובד ההוראה בחודשים ספטמבר 2005 עד מאי 2006. 1/10 (עשירית) מתוך המענק תשולם במשכורת חודש יוני 2006.
4.4 בגין מענק יוח"א יבוצעו הפרשות וניכויים לקופת גמל (5% חלק המעביד ו-5% חלק העובד), בהתאם לעקרונות הקבועים בהסכם הקיבוצי מיום 17.12.1998.
4.5 בלי לפגוע בהוראות סעיף 4.2 לעיל מובהר, כי עצם העסקתו של עובד הוראה בבית ספר או בגן ילדים שבו מופעל יוח"א אינו מקנה לו זכות לקבל מענק יוח"א על פי הסכם זה.
4.6 למען הסר ספק יובהר: עובד הוראה אשר מועסק בשירות המדינה בשנת הלימודים התשס"ו ישובץ בשעות יוח"א אך ורק בהסכמתו.
4.7 בלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, מוסכם בזאת כי אם יקבע שר החינוך מספר אחר של שעות לימוד ביום חינוך ארוך בבתי ספר יסודיים אשר בהם מופעל יוח"א, בשונה מהקבוע בסעיף 3(ב) לחוק, וקביעתו זו תיעשה באופן שכל שעה שביעית או שמינית שהייתה קבועה ביום לימודים מסוים תוזז ליום לימודים אחר, כי אז תיחשב כל שעה שביעית או שמינית שהוזזה כאמור כשעת יוח"א בבתי ספר יסודיים לעניין הסכם זה.
5. מיצוי תביעות

הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים בנושאים שהוסדרו בהסכם זה לתקופת תוקפו של הסכם זה.
6. ביטול סכסוכי עבודה

כל סכסוכי העבודה הקיבוציים שהוכרזו או שהודעו עד ליום חתימת הסכם זה, הנוגעים לנושאים שהוסדרו בהסכם זה, בטלים עם חתימת הסכם זה.
7. שקט תעשייתי

הצדדים מתחייבים, כי בתקופת הסכם זה לא ינקוט צד אחד או יחידה מיחידותיו נגד הצד השני או יחידה מיחידותיו אמצעי שביתה או השבתה, מלאה או חלקית, או כל פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי עבודה או סדריה לגבי העניינים שהוסדרו בהסכם זה.
8. כללי

תנאים ותניות שנקבעו בעבר בין הצדדים בהסכמים קיבוציים או בהסדרים קיבוציים או בהתחייבויות אחרות שבכתב ימשיכו להיות תקפים לתקופת תוקפו של הסכם זה, אלא אם תוקנו או בוטלו במפורש או במשתמע על ידי הוראה מהוראות הסכם זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום


_____________   _____________
מדינת ישראל הסתדרות המורים2.  הסכם עם הסתדרות המורים על יישום שלב א' ברפורמההסכם קיבוצי

שנחתם ביום 31 באוגוסט 2005בין: ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, המיוצגת על ידי _________________; מרכז השלטון המקומי בישראל, בשמו ובשם הרשויות המקומיות, למעט שלוש הערים הגדולות, המיוצג על-ידי מר עדי אלדר, יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית כרמיאל, מר דב קהת, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי, ומר יעקב אגמון, סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי;

שלוש הערים הגדולות ( ירושלים, תל-אביב וחיפה), המיוצגות על ידי מר אילן שדות;
  (להלן: "המעסיקים")

לבין: הסתדרות המורים, המיוצגת על ידי המזכיר הכללי, מר יוסי וסרמן;
  (להלן: "הסתדרות המורים")

הואיל: והצדדים הסכימו לנהל משא ומתן במהלך שנת הלימודים התשס"ו, במטרה להנהיג בהסכמה רפורמה במערכת החינוך;
והואיל: והצדדים הסכימו לשתף פעולה בעריכת ניסוי, כשלב א' ברפורמה, לשנה אחת, ב-35 היישובים ששמותיהם נקובים בנספח א';הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
2. ניהול משא ומתן
2.1 במהלך תקופת הסכם זה ינהלו הצדדים משא ומתן במטרה להנהיג בהסכמה רפורמה במערכת החינוך.
2.2 צוות המשא ומתן ימנה ועדת היגוי משותפת ויקבע את סמכויותיה.
3. תחולה
3.1 הסכם זה יחול על כל העובדים המועסקים בשירות המעסיקים והמדורגים בדירוג עובדי הוראה, למעט העובדים המפורטים בסעיף 3.2, והכול בהתאם לאמור בהוראותיו (להלן - עובדי הוראה).
3.2 הסכם זה, למעט סעיפים 6 ו-7, לא יחול על אלה:
(1) גננות;
(2) עובדי הוראה, כאמור בסעיף 3.1, אשר מועסקים בחינוך המיוחד. אולם סייג זה לא יחול על עובדי הוראה המועסקים בכיתות לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל.
3.3 על אף האמור בסעיף 3.1 לעיל, סעיף 5 חל רק על עובדי הוראה המועסקים במוסדות חינוך ביישובים המפורטים בנספח א'.
3.4 מוסכם כי ממשלת ישראל תפעל ליישום הוראות הסכם זה גם על עובדי ההוראה המועסקים ב"בעלויות", מכוח היותה המפקחת והמתקצבת של בעלויות אלה.
4. תקופת ההסכם
4.1 הסכם זה הינו הסכם לתקופה מסוימת, המתחילה ביום חתימתו ומסתיימת ביום 20 ביוני 2006 או 30 ביוני 2006, לפי העניין.
4.2 הצדדים מודיעים בעת חתימת הסכם זה, בהתאם לסעיף 13 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, על גמר תוקף ההסכם ביום 21.6.2006 או ביום 1.7.2006, לפי הענין.
5.1 עובד הוראה המועסק בבית ספר יסודי, ביישובים הנקובים בנספח א' להסכם זה, אשר יבקש להשתלב בתכנית במהלך התקופה הקובעת כהגדרתה להלן, יועדף על פני מדריכים ועובדים אחרים בכל הנוגע לשיבוץ במסגרת התכנית, וישולם לו עבור כל שעה במסגרת התכנית בתקופה הקובעת סכום של 110 ש"ח ברוטו לשעה (להלן - התשלום).

בסעיף זה -

"התכנית" - שעות שבהן תינתן העשרה לתלמידים באמצעות הרשות המקומית במהלך יום הלימודים ואשר אינן כלולות בתקן של שעות בית הספר.

"התקופה הקובעת" - התקופה מיום 1.9.2005 עד יום 30.6.2006.
5.2 התשלום אשר ישולם באמצעות המדינה בהתאם לסעיף זה ייעשה בגין השעות שבהן עבד עובד ההוראה במסגרת התכנית בתקופה הקובעת ויתבסס על דיווח.
5.3 בתלוש השכר של עובד הוראה כאמור יופיע התשלום תחת הכותרת "תמורה בגין התכנית".
5.4 התשלום אשר ישולם בהתאם לסעיף זה לא ישנה את הבסיס הקובע לתשלום פנסיה תקציבית ו/או את הבסיס לתשלום פיצויי פיטורים ו/או את הבסיס לביצוע הפרשות מכל סוג שהוא, ולא יהיה בו כדי להגדיל את היקף המשרה של עובד ההוראה.
5.5 התשלום אשר ישולם בהתאם לסעיף זה לא יהווה שכר לכל דבר ועניין, לרבות לעניין פנסיה תקציבית, פיצויי פיטורים, לא יבוצעו בגינו הפרשות לקרן פנסיה, לקרן השתלמות או לכל קופת גמל אחרת.
5.6 יום העבודה של עובד הוראה אשר לא השתלב בתכנית לא יוארך אך ורק בשל העובדה שהופעלה תכנית בבית ספרו.
5.7 אין באמור לעיל כדי לגרוע מהארכתו של יום העבודה עקב המעבר לשבוע לימודים בן חמישה ימים.
5.8 אין באמור בהסכם זה כדי לשנות מההסדרים הקיימים בעניין "חלונות" ו"דלתות" וזאת בלי לגרוע ממעמדם הנורמטיבי של הסדרים כאמור.
5.9 שבוע לימודים בן חמישה ימים
5.9.1 שבוע הלימודים בבתי הספר ביישובים הנקובים בנספח א' יהיה בשנת הלימודים התשס"ו בן 5 ימים (א' עד ה').
5.9.2 עובד הוראה המועסק במשרה מלאה והעונה על התנאים המפורטים בנספח ב'1 ישתבץ במסגרת עבודתו ב-4 ימי לימודים. השיבוץ ייעשה בהתאם לצורכי המערכת ובהתחשב בצורכי עובד ההוראה.
5.9.3 עובד הוראה המועסק במשרה מלאה והעונה על התנאים המפורטים בנספח ב'2 יוכל להשתבץ במסגרת עבודתו ב-4 ימי לימודים, בהתאם לצורכי המערכת ובהתחשב בצורכי עובד ההוראה.
5.9.4 עובד הוראה אשר ישובץ ב-4 ימי לימודים, כאמור בסעיפים 5.9.2 ו-5.9.3, ימלא את מכסת השעות השבועיות המלאה שאליה הינו מחויב בהתאם להיקף משרתו.
6. תנאי סיום עבודה לעובדי הוראה המועסקים בשירות המדינה

1400 עובדי הוראה המועסקים בשירות המדינה, וכן עובדי ההוראה המועסקים באגף לחינוך מבוגרים, אשר פוטרו (גמר יחסי עובד-מעביד) בשנת הלימודים התשס"ה, יהיו זכאים לתנאים המפורטים בסעיפים קטנים 6.1 ו- 6.2 להלן, לפי נתוניהם האישיים במועד סיום העבודה.
6.1 מסלול פרישה לגמלאות

עובד הוראה כאמור אשר בגין סיום עבודתו (גמר יחסי עובד-מעביד) יהיה זכאי לקצבה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) (להלן עובד הפורש במסלול הפרישה לגמלאות) ואשר טרם מלאו לו 62 שנים במועד סיום עבודתו, יהא זכאי לתנאי הפרישה במסלול פרישה לגמלאות על פי נספח ג' להסכם זה.
6.2 מסלול פיצויי פיטורים

עובד הוראה כאמור אשר במועד סיום עבודתו (גמר יחסי עובד-מעביד) לא יהיה זכאי לקצבה ואשר טרם מלאו לו 62 שנים במועד סיום עבודתו, יהא זכאי לתנאים במסלול פיצויי הפיטורים על פי נספח ד' להסכם זה (להלן "עובד המסיים במסלול פיצויי פיטורים").

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי סעיף 6.2 זה חל הן על עובדי הוראה שעליהם חל חוק הגמלאות אך במועד סיום עבודתם אינם בני קצבה בהתאם לחוק האמור (אינם עומדים בתנאי הגיל והוותק הקבועים בחוק הגמלאות לצורך זכאות לקצבה) והן על עובדי הוראה שעליהם לא חל חוק הגמלאות והמבוטחים במסלול פנסיה צוברת.
7. תנאי סיום עבודה לעובדי הוראה שאינם מועסקים בשירות המדינה

עובד הוראה שאינו מועסק בשירות המדינה שפוטר בשנת הלימודים התשס"ה ושלא הוחזר לעבודה, אשר במועד סיום עבודתו (גמר יחסי עובד-מעביד) לא נכלל בהסדר הקפ"מ, יהא זכאי לתנאים במסלול פיצויי הפיטורים הקבועים בחוזר השיפויים, והכול בהתאם למכתבה של הגב' רונית תירוש מיום 31 באוגוסט 2005.

אין באמור בסעיף זה כדי לשנות ממעמדו הנורמטיבי של חוזר השיפויים.
8. למען הסר ספק, תנאי סיום העבודה הקבועים בהסכם זה לא יחולו על עובדי הוראה, כהגדרתם בהסכם זה, אשר פוטרו בפיטורים פדגוגיים.
9. מיצוי תביעות
9.1 הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט עד ליום 30.6.2006, בעניינים שהוסדרו בין הצדדים.

אין באמור לעיל כדי להוות מיצוי תביעות הצדדים בכל הנוגע לפיטורים עקב תכנית ההתנתקות ולפיטורי עובדים בסמינרים להכשרת עובדי הוראה.
9.2 הסתדרות המורים מתחייבת כי לא תתמוך בתביעות המנוגדות להסכם זה.
9.3 סכסוכי העבודה בעניינים המוסדרים בהסכם זה בטלים בכל הנוגע לצדדים החתומים על הסכם זה.
10. שקט תעשייתי

הצדדים מתחייבים כי עד ליום 30.6.2006 לא ינקוט צד מהצדדים או יחידה מיחידותיו נגד הצד השני או יחידה מיחידותיו באמצעי שביתה או השבתה, מלאה או חלקית, או כל פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי העבודה או סדריה בקשר לנושאים שהוסדרו בין הצדדים.
11. פתיחת שנת הלימודים התשס"ו

הסתדרות המורים מתחייבת שלא לפגוע בפתיחה התקינה של שנת הלימודים התשס"ו, לרבות ביישובים הנקובים בנספח א' להסכם זה.
12. ועדת מעקב

ועדת מעקב פריטטית משותפת לצדדים להסכם זה, בהרכב הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, יו"ר הסתדרות המורים, מנכ"ל משרד החינוך ונציג מרכז השלטון המקומי, תעקוב אחר ביצוע הסכם זה ותכריע פה אחד בחילוקי הדעות הנוגעים לפירושו או ליישומו.

הועדה תתכנס בתוך 21 יום מיום פניית אחד הצדדים.

הכרעותיה של הוועדה תהיינה סופיות ותחייבנה את הצדדים.
13. תנאים ותניות

תנאים ותניות, שנקבעו בעבר בין הצדדים בהסכמים קיבוציים או בהסדרים קיבוציים או בהתחייבויות אחרות שבכתב, ימשיכו להיות תקפים לתקופת תוקפו של הסכם זה, אלא אם תוקנו או בוטלו במפורש או במשתמע על ידי הוראה מהוראות הסכם זה.


נספח א'

נספח ב'1

נספח ב'2

נספח ג'

נספח ד'

מכתבים המצורפים להסכם עם הסתדרות המורים3.  הסכם עם ארגון המורים על יישום שלב א' ברפורמההסכם קיבוצי


שנערך ונחתם ביום 31 באוגוסט 2005
בין: ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, המיוצגת על-ידי _________________;

מרכז השלטון המקומי בישראל, בשמו ובשם הרשויות המקומיות, למעט שלוש הערים הגדולות, המיוצג על-ידי מר דב קהת, מנכ"ל השלטון המקומי, מר עדי אלדר, יו"ר מרכז השלטון המקומי ויו"ר עיריית כרמיאל, ומר יעקב אגמון, סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי;

שלוש הערים הגדולות (ירושלים, תל-אביב וחיפה), המיוצגות על-ידי מר אילן שדות;
 
(להלן : "המעסיקים") - מצד אחד


לבין: ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים, בסמינרים ובמכללות, המיוצג על- ידי יו"ר ארגון המורים, מר רן ארז ;
 
(להלן : "ארגון המורים") - מצד שני


הואיל: והצדדים הסכימו לנהל משא ומתן במהלך שנת הלימודים התשס"ו במטרה להנהיג בהסכמה רפורמה במערכת החינוך;

והואיל: והצדדים הסכימו לשתף פעולה בעריכת ניסוי, כשלב א' ברפורמה, לשנה אחת, ב-35 היישובים ששמותיהם נקובים בנספח א';
הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:


1. מבוא

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
2. ניהול משא ומתן
2.1 במהלך תקופת הסכם זה ינהלו הצדדים משא ומתן במטרה להנהיג בהסכמה רפורמה במערכת החינוך.
2.2 צוות המשא ומתן ימנה ועדת היגוי משותפת ויקבע את סמכויותיה.
3. תחולה
3.1 הסכם זה יחול על כל העובדים המועסקים בשירות המעסיקים בחינוך העל-יסודי, המדורגים בדירוג עובדי הוראה והמיוצגים על ידי ארגון המורים, למעט עובדים המפורטים בסעיף 3.2, והכול בהתאם לאמור בהוראותיו (להלן - עובדי הוראה).
3.2 הסכם זה, למעט סעיפים 6 ו-7, לא יחול על עובדים, כאמור בסעיף 3.1, אשר מועסקים בחינוך המיוחד. אולם סייג זה לא יחול על עובדים המועסקים בכיתות לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל.
3.3 על אף האמור בסעיף 3.1 לעיל סעיף 5 חל רק על עובדי הוראה המועסקים במוסדות חינוך ביישובים המפורטים בנספח א'.
3.4 מוסכם כי ממשלת ישראל תפעל ליישום הוראות הסכם זה גם על עובדי ההוראה המועסקים ב"בעלויות", מכוח היותה המפקחת והמתקצבת של בעלויות אלה.
4. תקופת ההסכם
4.1 הסכם זה הינו הסכם לתקופה מסוימת, המתחילה ביום חתימתו ומסתיימת ביום 20 ביוני 2006.
4.2 הצדדים מודיעים בעת חתימת הסכם זה, בהתאם לסעיף 13 לחוק הסכמים קיבוציים התשי"ז-1957, על גמר תוקף ההסכם ביום 21.6.2006.
5. שבוע לימודים בן חמישה ימים
5.1 שבוע הלימודים, בבתי הספר ביישובים הנקובים בנספח א', יהיה בשנת הלימודים התשס"ו בן 5 ימים (א' עד ה').
5.2 עובד הוראה המועסק במשרה מלאה והעונה על התנאים המפורטים בנספח ב'1 ישתבץ במסגרת עבודתו ב-4 ימי לימודים. השיבוץ ייעשה בהתאם לצורכי המערכת ובהתחשב בצורכי עובד ההוראה.
5.3 עובד הוראה המועסק במשרה מלאה והעונה על התנאים המפורטים בנספח ב'2 יוכל להשתבץ במסגרת עבודתו ב-4 ימי לימודים, בהתאם לצורכי המערכת ובהתחשב בצורכי עובד ההוראה.
5.4 עובד הוראה אשר ישובץ ב-4 ימי לימודים, כאמור בסעיפים 5.2 ו-5.3, ימלא את מכסת השעות השבועיות המלאה שאליה הינו מחויב בהתאם להיקף משרתו.
5.5 אין באמור בהסכם זה כדי לשנות מההסדרים הקיימים בעניין "חלונות" ו"דלתות", וזאת בלי לגרוע ממעמדם הנורמטיבי של הסדרים כאמור.
6. תנאי סיום עבודה לעובדי הוראה המועסקים בשירות המדינה

1,400 עובדי הוראה המועסקים בשירות המדינה, וכן עובדי ההוראה המועסקים באגף לחינוך מבוגרים, אשר פוטרו (גמר יחסי עובד-מעביד) בשנת הלימודים התשס"ה, יהיו זכאים לתנאים המפורטים בסעיפים קטנים 6.1 ו- 6.2 להלן, לפי נתוניהם האישיים במועד סיום העבודה.
6.1 מסלול פרישה לגימלאות

עובד הוראה כאמור אשר בגין סיום עבודתו (גמר יחסי עובד-מעביד) יהיה זכאי לקצבה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) (להלן עובד הפורש במסלול הפרישה לגמלאות) ואשר טרם מלאו לו 62 שנים במועד סיום עבודתו, יהא זכאי לתנאי הפרישה במסלול פרישה לגמלאות על פי נספח ג' להסכם זה.
6.2 מסלול פיצויי פיטורים

עובד הוראה כאמור אשר במועד סיום עבודתו (גמר יחסי עובד-מעביד) לא יהיה זכאי לקצבה ואשר טרם מלאו לו 62 שנים במועד סיום עבודתו, יהא זכאי לתנאים במסלול פיצויי הפיטורים על פי נספח ד' להסכם זה (להלן "עובד המסיים במסלול פיצויי פיטורים").

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי סעיף 6.2 זה חל הן על עובדי הוראה שעליהם חל חוק הגמלאות אך במועד סיום עבודתם אינם בני קצבה בהתאם לחוק האמור (אינם עומדים בתנאי הגיל והוותק הקבועים בחוק הגמלאות לצורך זכאות לקצבה) והן על עובדי הוראה שעליהם לא חל חוק הגמלאות והמבוטחים במסלול פנסיה צוברת.
7. תנאי סיום עבודה לעובדי הוראה שאינם מועסקים בשירות המדינה

עובד הוראה שאינו מועסק בשירות המדינה, שפוטר בשנת הלימודים התשס"ה ושלא הוחזר לעבודה, אשר במועד סיום עבודתו (גמר יחסי עובד-מעביד) לא נכלל בהסדר הקפ"מ, יהא זכאי לתנאים במסלול פיצויי הפיטורים הקבועים בחוזר השיפויים, והכול בהתאם למכתבה של הגב' רונית תירוש מיום 31 באוגוסט 2005.

אין באמור בסעיף זה כדי לשנות ממעמדו הנורמטיבי של חוזר השיפויים.
8. למען הסר ספק, תנאי סיום העבודה הקבועים בהסכם זה לא יחולו על עובדי הוראה כהגדרתם בהסכם זה אשר פוטרו בפיטורים פדגוגיים.
9. מיצוי תביעות
9.1 הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט עד ליום 20.6.2006, בעניינים שהוסדרו בין הצדדים.

אין באמור לעיל כדי להוות מיצוי תביעות הצדדים בכל הנוגע לפיטורים עקב תכנית ההתנתקות ולפיטורי עובדים בסמינרים להכשרת עובדי הוראה.
9.2 ארגון המורים מתחייב כי לא יתמוך בתביעות המנוגדות להסכם זה.
9.3 סכסוכי העבודה בעניינים המוסדרים בהסכם זה בטלים בכל הנוגע לצדדים החתומים על הסכם זה.
10. שקט תעשייתי

הצדדים מתחייבים כי עד ליום 20.6.2006 לא ינקוט צד מהצדדים או יחידה מיחידותיו נגד הצד השני או יחידה מיחידותיו באמצעי שביתה או השבתה, מלאה או חלקית, או כל פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי העבודה או סדריה בקשר לנושאים שהוסדרו בין הצדדים.
11. פתיחת שנת הלימודים התשס"ו

ארגון המורים מתחייב שלא לפגוע בפתיחה התקינה של שנת הלימודים התשס"ו, לרבות ביישובים הנקובים בנספח א' להסכם זה.
12. ועדת מעקב

ועדת מעקב פריטטית משותפת לצדדים להסכם זה, בהרכב הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, יו"ר ארגון המורים, מנכ"ל משרד החינוך ונציג השלטון המקומי, תעקוב אחר ביצוע הסכם זה ותכריע פה אחד בחילוקי הדעות הנוגעים לפירושו או ליישומו.

הוועדה תתכנס בתוך 21 יום מיום פניית אחד הצדדים.

הכרעותיה של הוועדה תהיינה סופיות ותחייבנה את הצדדים.
13. תנאים ותניות

תנאים ותניות, שנקבעו בעבר בין הצדדים בהסכמים קיבוציים או בהסדרים קיבוציים או בהתחייבויות אחרות שבכתב, ימשיכו להיות תקפים לתקופת תוקפו של הסכם זה, אלא אם תוקנו או בוטלו במפורש או במשתמע על ידי הוראה מהוראות הסכם זה.


נספח א'

נספח ב'1

נספח ב'2

נספח ג'

נספח ד'

מכתבים המצורפים להסכם עם ארגון המורים


הודעות


חוזר מנכ"ל סו/3, כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005