תכניות לימודים .9

תשלומי הורים

9.15

 פרסי "מורשת תרבות ישראל" לשנה"ל התשס"ו

9.15-6

שרת החינוך התרבות והספורט, הגב' לימור לבנת, והנהלת המשרד רואים חשיבות רבה בהוראת "מורשת תרבות ישראל", המעצבת את דמותה של המדינה ואת תודעת אזרחיה.

ברוח זו ובמטרה לסייע לבתי הספר בהעמקת הידע ובחינוך לערכי תרבות ישראל נבנו שתי תכניות מרכזיות - תכנית "100 מושגים" ותכנית המסגרת "מורשת תרבות ישראל" - המיועדות לחטיבות הביניים. כדי לעודד את חטיבות הביניים להפעיל את התכניות האלה בצורה מיטבית הוחלט להעניק פרסים ותעודות הוקרה לבתי הספר שיימצאו ראויים.

להלן הקריטריונים והמסגרת הארגונית לצורך הערכתם של בתי הספר:

1. רשימת הקריטריונים והמדדים לקריטריונים
1.1 קריטריון א': בית הספר מכוון להקניית ידע בתחומים השונים של "מורשת תרבות ישראל":
בית הספר מטפח הכרת מקורות מתחומי דעת שונים ומתקופות שונות הקשורים בתרבות ישראל ובמורשתה, תוך ייצוג קהילות ישראל.
בית הספר מעודד חשיפה ליצירה האמנותית כגון תשמישי קדושה, מוזיקה, ציור, ארכיטקטורה וכדומה.
בתכנית הבית ספרית באים לידי ביטוי למושגים במורשת מתוך רשימת "100 המושגים".
1.2 קריטריון ב': המרכזיות של מורשת תרבות ישראל בבית הספר מתבטאת באופנים האלה:
הקניית הידע במורשת שזורה לפחות בעוד 3 מקצועות לימוד.
הפעילות הבית-ספרית במורשת מתבטאת בעשייה כלל בית ספרית: בכל דרגות הגיל (ז'-ח'-ט'), לכל התלמידים (כולל חינוך מיוחד/עולים) ובמסגרות זמן ייחודיות ממוקדות-נושא.
הישגי התלמידים (עבודות תלמידים, תלקיטים, מבחנים, מטלות ביצוע ועוד) מוערכים בציון ובהערכה מילולית.
1.3 קריטריון ג': בית הספר מפעיל מסגרות לימוד המכוונות לטיפוח ערכים יהודיים ודמוקרטיים:
מתקיימות מסגרות לימוד שונות לטיפול בדילמות ערכיות-חברתיות.
בית הספר יוזם דיונים סביב סוגיות שנויות במחלוקת, תוך עיסוק בטקסטים מתאימים.
בית הספר מקיים פעילות חברתית ותרבותית מגוונת, ובכלל זה מעורבות תלמידים והורים בקהילה.
1.4 קריטריון ד': התכנית מכוונת לטיפוח גישה חינוכית-פלורליסטית:
בית הספר מספק מענה לשונות בין התלמידים ולצורכיהם הייחודיים.
בית הספר מטפח בקרב התלמידים פתיחות, סובלנות וכבוד לזולת.
בית הספר יוזם פעילויות חינוכיות של תלמידים למען אזרחים בקהילה.
1.5 קריטריון ה': בית הספר מקיים סביבת למידה פעילה, חווייתית ומגוונת:
תהליך ההוראה-למידה מתרחש תוך הפעלת שיטות הוראה מגוונות (עבודות חקר, הרצאות, לימוד בחברותא ועוד).
תהליך ההוראה מעודד יצירתיות ומתן אפשרויות הבעה שונות: כתיבה, משחק, עבודה בחומרים, מצגות וכדומה.
הפעילות הלימודית כוללת למידה חוץ מוסדית בהתאם לעניין ולצורך (ביקור במוזיאון, ביקור באתרי מורשת ועוד).
החשיפה ללימודי מורשת מתבטאת גם בעיצוב החללים השונים של בית הספר (חדרי הכיתות והמסדרונות).
1.6 קריטריון ו': בית הספר מעודד את מעורבות המורים ואת התמקצעותם בתחומי "מורשת תרבות ישראל":
מורי מורשת משתלמים בהשתלמויות היזומות על ידי מטה שנהר-קרמניצר ובמסגרות המוכרות על ידי משרד החינוך.
מורים מתחומי דעת שונים שותפים בתכנון, בביצוע ובהערכת התכנית.
מתקיימת למידה בית-ספרית מתמשכת.

2. המסגרת הארגונית
2.1 תהליך הבחירה ייעשה על ידי צוותים מחוזיים וארציים. בתי ספר שיגישו את מועמדותם יוערכו על ידי ועדה מחוזית שתמליץ על כל מועמדיה בפני ועדה ארצית. הוועדה הארצית תבחן את ההמלצות ותקבע את הזוכים בפרס הארצי. הפרס הוא מוסדי.
2.2 להלן השלבים של תהליך הבחירה:
א. בכל מחוז תוקם ועדת שיפוט מחוזית, בהרכב הזה
מנהל/ת המחוז - יו"ר הוועדה
רפרנטית מטה שנהר וקרמניצר - מרכזת הוועדה
מפקח/ת כולל/ת מהחינוך העל-יסודי
מפקח/ת ממינהל החברה והנוער
מנהל/ת מוסד חינוכי שזכה בעבר בפרס מורשת.
ב. בית הספר יגיש מועמדות לוועדה המחוזית. הבקשה תוגש על גבי הטופס המובא בנספח עד לתאריך הנקוב בו.
ג. כל ועדה מחוזית תגיש לוועדת שיפוט ארצית המלצות מנומקות של שני בתי ספר העומדים בקריטריונים שהובאו לעיל.
ד. ועדת השיפוט הארצית תקבע את הערכתה לבתי הספר שהומלצו לפרס על בסיס המלצת המחוזות והסיורים של חבריה. הוועדה תגיש את המלצותיה ליו"ר המזכירות הפדגוגית.
ה. להלן הרכב הוועדה הארצית:
יו"ר המזכירות הפדגוגית - יו"ר הוועדה
מנהלת האגף לחינוך על יסודי ו/או נציגה
מנהלת האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ו/או נציגה
מנהל אגף המפמ"רים ו/או נציגו
מרכזת מטה שנהר וקרמניצר
מרכזת הוועדה
2.3 לוח הזמנים
א. עד כ"א בכסלו התשס"ו (22.12.05): הגשת המלצות לוועדות המחוזית
ב. עד י"א בשבט התשס"ו (9.2.06): הגשת ההמלצות של הוועדות המחוזיות לוועדת השיפוט הארצית
ג. עד ב' בניסן התשס"ו (31.3.06): סיום ביקורי הוועדה הארצית בבתי הספר
ד. עד ד' בסיוון התשס"ו (31.5.06): טקס חלוקת הפרסים.


לפרטים אפשר לפנות אל הגב' ציפי קוריצקי, מרכזת הוועדה, הממונה על
תכניות והשתלמויות במטרה שנהר וקרמניצר, טל' 02-5603537.
נספח   טופס להגשת מועמדות לפרס על יישום תכנית "מורשת תרבות
ישראל" בחטיבות הביניים הממ' בחינוך העברי לשנת הלימודים
התשס"ו

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/3, כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005