הוראה זו מבוטלת

אוכלוסיות מיוחדות .1

חינוך מיוחד

1.2

 הקריטריונים לקבלת עובדים חדשים במקצועות הבריאות במערכת -
תיקון לסעיף 1.2-25 בחוזר הוראות הקבע תשס/8(א)

1.2-2

1.  כללי
סעיף זה בא במקום סעיף קטן 1.3 בסעיף 1.2-25 בחוזר הוראות הקבע תשס/8(א), "שירותים פרא-רפואיים לתלמידים במסגרות החינוך המיוחד".

להלן נפרט את הקריטריונים לגבי קבלת עובדים חדשים במקצועות הבריאות במערכת. הקריטריונים הם זמניים, ויהיו בתוקף בשנת הלימודים התשס"ו בלבד. ייתכן שנפרסם עדכון בנושא אף לפני סיומה של שנת הלימודים. הנוהל הזמני נועד לחול רק על עובדים חדשים שייקלטו במערכת בתקופת הביניים. הקריטריונים הקבועים יפורסמו בחוזר "הוראות קבע" לכשיוסדרו בחקיקה לפי הוראות בג"ץ.


2.  רקע
לאחרונה פסל בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ את הנוהל למתן תעודות "הכרה במעמד" לעובדים במקצועות בריאות על ידי משרד הבריאות בבג"ץ 1423.05: קדרון ואח' נגד שרי הבריאות והחינוך. בגלל פסיקת בית המשפט אין להתחשב בתעודות של "הכרה במעמד" שהנפיק בעבר משרד הבריאות, אלא אם כן מדובר בעובדים המועסקים זה מכבר במערכת החינוך ושהתקבלו בעבר על סמך תעודות כאלה.


3.  הקריטריונים
3.1 על מטפלים בתחום מקצועות הבריאות המועסקים במערכת החינוך להיות לפחות בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, כהגדרתה בחוק המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח-1958.
3.2 כמו כן, על כל בעלי המקצוע בתחומים אלה להיות בעלי תעודות בתחום עיסוקם שהונפקו על ידי אחד מהמוסדות האקדמיים האלה:

קלינאות תקשורת
א. החוג לקלינאות תקשורת באוניברסיטת ת"א
ב. החוג להפרעות בתקשורת במכללה האקדמית הדסה, ירושלים
ג. החוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת חיפה


ריפוי בעיסוק
א. החוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת ת"א
ב. החוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה
ג. בית הספר לריפוי בעיסוק בהדסה, הר הצופים


פיזיותרפיה
א. המכללה האקדמית יהודה ושומרון
ב. החוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת חיפה
ג. החוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת ת"א
ד. החוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב


ריפוי ביצירה ובהבעה
א. מכללת "דוד ילין" בירושלים - בתחומי האמנות, המוזיקה והתנועה
ב. מכללת "לוינסקי" - בתחומי המוזיקה והתנועה
ג. "סמינר הקיבוצים" בת"א - בתחומי הפסיכודרמה, האמנות והתנועה
ד. מכללת "בית ברל" - בתחומי האמנות והמוזיקה
ה. מכללת "תל חי" - בתחום הדרמה-תרפיה
ו. "לסלי קולג" - לתואר שני בתחום הטיפול בהבעה וביצירה
ז. אוניברסיטת "בר אילן" - לתואר שני בתחום המוזיקה.בשאלות אפשר לפנות אל הגב' לאה שקד, מפקחת ארצית ממונה על שח"ם,
טל' 03-6896104/5, פקס' 03-6896169,
דוא"ל leasha@education.gov.il.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/4, כ"ט במרחשוון התשס"ו, 1 בדצמבר 2005