ארגון ומינהל .3

ארגון העבודה הפדגוגית

3.1

 פרסי חינוך לשנה"ל התשס"ו

3.1-2

1. בשנת הלימודים התשס"ו יוענקו פרסי חינוך מוסדיים ואישיים לבתי-ספר, לגני- ילדים ולאנשי חינוך על תרומה ייחודית לחינוך.
2. פרס חינוך מוסדי
- הפרסים הם ארציים, והם ניתנים בכל שנה לאותה שנה.
- כל החפץ בכך, בין אם הוא עובד המערכת, הורה, איש פרטי או איש ציבור, יוכל להגיש המלצה על בית ספר או על גן-ילדים כמועמד.
- אין להמליץ על מוסד בטרם מלאו חמש שנים להקמתו.
- אפשר להמליץ רק על בתי ספר ועל גני ילדים מכל המגזרים.
3. הקריטריונים להמלצה על מוסד חינוכי
  א. המוסד פועל לצמצום פערים ולקידום ההישגים הלימודיים ומכוון את תלמידיו להישגיות, לחדשנות וליצירתיות.
  ב. המוסד פועל למניעת נשירה של תלמידים ומקיים מערך סיוע נרחב הכולל מגוון פתרונות לתלמידים לקויי למידה.
  ג. במוסד שורר אקלים של דרך ארץ וכבוד הדדי והוא מפעיל תכניות מניעה בתחומי האלימות, הסמים והאלכוהול.
  ד. המוסד פועל לטיפוח הערכים ומורשת הציונות והדמוקרטיה ולקיום שוויון ההזדמנויות בין המינים.
  ה. המוסד פועל לחיזוק המקצועיות של המורה ואחוז ההיעדרות של המורים בו נמוך ביותר.
  ו. המוסד מטפח את מעמדה של מועצת התלמידים ומחנך את תלמידיו להכרה בזכויותיהם, ללקיחת אחריות ולמעורבות בחיי הקהילה, לשמירה על איכות הסביבה, לסובלנות ולדו-קיום.
4. פרס חינוך אישי
כל החפץ בכך יוכל להגיש המלצה על איש חינוך, על פי הקריטריונים שלהלן, ולצרף להמלצתו שתי חוות דעת שאחת מהן לפחות היא של איש חינוך מוכר.
5. הקריטריונים להמלצה על איש חינוך
איש חינוך (שאינו עובד המשרד) שיזם מפעל מתמשך, מחדש וייחודי, שגרם לשינוי מערכתי או לשינוי בתחומי ההוראה והחינוך.
6. הליך בחירת המועמדים
  6.1 בכל מקום תוקם ועדת פרס מחוזית בהרכב זה:
- מנהל המחוז (יו"ר)
- מחמ"ד המחוז
- נציג של הפיקוח הערבי והדרוזי (במחוזות הרלוונטיים)
- מפקח ממחוז אחר (בתיאום עם מנהל המחוז שבו הוא עובד)
- מנהל מוסד חינוכי שזכה בעבר בפרס חינוך
- איש ציבור.
כל חברי הוועדה (למעט המחמ"ד) ייבחרו על ידי מנהל המחוז.
  6.2 במקביל תוקם ועדת שיפוט ארצית בהרכב זה:
א. יו"ר המזכירות הפדגוגית (יו"ר הוועדה)
ב. המנהלת הכללית או נציג מטעמה
ג. ראש מינהל החמ"ד או סגנו
ד-ו. המנהלים של אגפי הגיל
ז. נציג של החינוך הערבי והדרוזי
ח. חבר סגל במוסד להשכלה גבוהה (שאינו ולא היה עובד המשרד)
ט. זוכה בפרס חינוך בעבר.
החברים ז', ח' ו-ט' ימונו על ידי יו"ר המזכירות הפדגוגית, על דעת המנהלת הכללית.
  6.3 כל ועדה מחוזית תגיש לוועדת השיפוט הארצית המלצות מנומקות על 3 מוסדות מומלצים לכל היותר מהמחוז תוך שימת לב לייצוג של שכבות הגיל השונות.
  6.4 ועדת השיפוט הארצית תקבע את דרכי ההערכה לגבי המוסדות שהומלצו לפרס, והיא תגיש - על יסוד ההמלצות של המחוזות, סיורים של חבריה במוסדות המומלצים ומידע נוסף - את המלצותיה לשרת החינוך ולמנהלת הכללית.
  6.5 החלטות השרה והמנהלת הכללית לגבי הזוכים בפרס הן סופיות.
7. הפרס

מוסדות החינוך ואנשי החינוך שאושרו לפרס חינוך יזכו בתעודות הערכה ובפרס כספי.
8. לוח הזמנים
  8.1 פרס חינוך מוסדי
א. המעוניינים להמליץ על מועמדים לפרס מוסדי יפנו לקבלת טופס המלצה ללשכת מנהל המחוז שבתחומו נמצא המוסד המומלץ.
ב. על הטפסים להגיע ללשכת מנהל המחוז לא יאוחר מ-ה' בטבת התשס"ו (5 בינואר 2006).
ג. המלצות על מוסדות חינוך מן המגזרים הערבי והדרוזי יש לשלוח גם למנהל המחוז שבתחומו נמצא המוסד המומלץ וגם ללשכות הממונים על החינוך הערבי, הדרוזי והבדואי. טפסים שיגיעו לאחר המועד לא יטופלו.
ד. בחודשים ינואר ופברואר 2006 יתקיימו ביקורים במוסדות המומלצים על ידי חברי ועדת השיפוט המחוזית.
ה. במהלך חודש פברואר 2005, ולא יאוחר מ-ל' בשבט התשס"ו (28 בפברואר 2006), תסכמנה הוועדות המחוזיות את עבודתן ותעברנה את המלצותיהן המנומקות בכתב למרכזת ועדת השיפוט הארצית.
ו. במהלך החודשים אפריל, מאי ויוני 2006 תתפצל ועדת השיפוט הארצית לוועדות משנה, והן תערוכנה ביקורים במוסדות שהומלצו על ידי המחוזות.
  8.2 פרס חינוך אישי
א. המעוניינים להמליץ על מועמדים לפרס על מפעל חיים אישי יפנו לקבלת טופס המלצה ללשכת הממונה על פרסי ישראל, פרסי חינוך ואחרים.
ב. על הטפסים להגיע לא יאוחר מ-ל' בשבט התשס"ו (28 בפברואר 2006) ללשכת הממונה על פרסי ישראל, פרסי חינוך ואחרים, לידי הגב' חיה הורביץ, משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים
91911.
ג. בחודשים מאי ויוני 2006 תקבע ועדת השיפוט הארצית את המתכונת לקביעת המומלצים לפרס האישי ותפעל לפיה.
  8.3 במהלך החודשים יולי או אוגוסט 2006 תדון ועדת השיפוט הארצית במועמדים לפרס המוסדי ולפרס האישי ותגיש את המלצותיה לשרה ולמנהלת הכללית.
  8.4 עם אישור המועמדים על ידי השרה והמנהלת הכללית תישלחנה הודעות למוסדות הזוכים ולמקבלי הפרסים האישיים.
  8.5 הענקת הפרסים ותעודות ההערכה לזוכים תיערך בטקס בבית הנשיא בירושלים במועד שתבוא עליו הודעה.לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' חיה הורביץ, הממונה על פרסי ישראל,
פרסי חינוך ופרסים אחרים, טל' 02-5604718/9.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/4, כ"ט במרחשוון התשס"ו, 1 בדצמבר 2005