ארגון ומינהל .3

מינהל מוסדות חינוך

3.7

 "תשלומים עבור תלמידי חוץ" – שנת הלימודים התשס"ו

3.7-3

1. במהלך שנת הלימודים התשס"ו מתבצעת בדיקה מחודשת של תעריפי התשלום עבור תלמידי חוץ; לפיכך יישארו התעריפים בשנת הלימודים הלימודים הנוכחית ללא שינוי.

להלן נפרט את התעריפים של התשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד לשנת הלימודים התשס"ו. התעריפים שיפורטו היו בתוקף עד י"א באלול התשס"ה (15.9.05). לאחר מועד זה הסכומים צמודים להתייקרויות במשק לפי מדד המחירים לצרכן הידוע ביום התשלום. הבסיס לחישוב ההצמדה יהיה מדד חודש מאי 2005, שהתפרסם ב-ח' בסיוון התשס"ה (15.6.05).

הוראות הקבע בעניין התשלומים עבור תלמידי חוץ מובאות בחוזרי הוראות הקבע סג/4(א), סעיף 3.7-28, ו-סד/6(א), סעיף 3.7-44.
2. תעריפי חיוב בחינוך הרגיל

לגני ילדים (חובה) ולחינוך היסודי: 575 ש"ח לתלמיד בשנה.

לחינוך העל-יסודי (כולל חט"ב): 644 ש"ח לתלמיד בשנה.
3. תעריפי חיוב בחינוך המיוחד

טבלת ריכוז התשלומים לתלמיד בחינוך המיוחד - שנת הלימודים התשס"ו
א.   הרמה הבסיסית
הקטגוריות התעריף בגין חוק
החינוך המיוחד
התעריף במסגרות
שמתקיים בהן גם
חוק שבוע לימודים
בן 41 שעות
קטגוריה I: בכיתות מיוחדות של החינוך הרגיל לבעלי משכל גבולי ר"ב, פיגור קל ר"ב, הפרעות התנהגותיות/ הפרעות רגשיות קשות/A.D.(H).D.; לקויי למידה ר"ב/A.D.(H).D.; למעוכבי התפתחות; למעוכבי שפה; ללקויי חושים, ובכלל זה תלמידים בחטיבה העליונה המתוקצבים באמצעות מסלול 07 ומסלול 07 משופר 4,102 ש"ח לתלמיד * 5,178 ש"ח לתלמיד *
קטגוריה II(א): בבתי"ס ובגני ילדים של החינוך המיוחד, לבעלי פיגור קל ר"ב, הפרעות התנהגותיות/הפרעות רגשיות קשות/A.D.(H).D.; ללקויי למידה ר"ב/A.D.(H).D.; למעוכבי התפתחות; למעוכבי שפה (למעט לקויי חושים) 5,185 ש"ח לתלמיד * 6,952 ש"י לתלמיד *
קטגוריה II(ב): בבתי"ס ובגני ילדים של החינוך המיוחד, לתלמידים לקויי חושים 3,472 ש"ח לתלמיד 3,522 ש"ח לתלמיד
קטגוריה III(א): בגנ"י ובבתי"ס של החינוך המיוחד ובכיתות מיוחדות למשותקי מוחין ולבעלי נכויות פיזיות קשות, פיגור בינוני ר"ב, פיגור בינוני מורכב, פיגור קשה/עמוק/סיעודי (למעט הפרעות נפשיות קשות ואוטיסטים/ P.D.D) 7,701 ש"ח לתלמיד 8,552 ש"ח לתלמיד
קטגוריה III(ב): בגנ"י ובבתי"ס של החינוך המיוחד ובכיתות מיוחדות לתלמידים בעלי הפרעות נפשיות קשות ואוטיסטים/ P.D.D) 8,225 ש"ח לתלמיד 8,225 ש"ח לתלמיד
_______________
* התעריף כולל מימון של הסייעות במסגרות שלא מתקיים בהן יום לימודים ארוך במסגרת יישום חוק החינוך המיוחד.


    ב. שמירה
קטגוריה I קטגוריה II(א) קטגוריה II(ב) קטגוריה III(א) קטגוריה III(ב)
209 ש"ח לתלמיד 362 ש"ח לתלמיד 747 ש"ח לתלמיד 418 ש"ח לתלמיד 867 ש"ח לתלמיד
    ג. תוספות מיוחדות
פירוט השירות קטגוריה I קטגוריה II(א) קטגוריה II(ב) קטגוריה III(א) קטגוריה III(ב)
1. תפעול מתקנים מיוחדים: חדר מלאכה לתיקון עזרים לנכים, חממה חקלאית מקצועית, משק חי מקצועי טיפולי, מטבח טיפולי, סדנאות בנושאים טכנולוגיים - 1,456 ש"ח לתלמיד 1,921 ש"ח לתלמיד 3,061 ש"ח לתלמיד 3,905 ש"ח לתלמיד
2. תפעול ברכת שחייה טיפולית בתחומי המוסד החינוכי - 3,029 ש"ח לתלמיד 3,029 ש"ח לתלמיד 3,029 ש"ח לתלמיד 3,029 ש"ח לתלמיד
3(א). תוספת למוסד בגין העסקת ספרן ברייל* - - 0.5 משרה - 643 ש"ח לתלמיד; 0.75 משרה - 961 ש"ח לתלמיד - -
3(ב). תוספת למוסד בגין העסקת מתורגמן לשפת סימנים לתלמידים חירשים וכבדי שמיעה** 0.5 משרה לבי"ס יסודי - 1,172 ש"ח לתלמיד - 0.5 משרה למוסד - 651 ש"ח לתלמיד - -
משרה לבי"ס על יסודי - 2,344 ש"ח לתלמיד -
4. תל"ן הממומנת ע"י הרשות המקומית/הבעלות - לא יותר מ-5 ש"ש לכיתה לפי 497 ש"ח לשעה שבועית שנתית לתלמיד לא יותר מ-6 ש"ש לכיתה לפי 661 ש"ח לשעה שבועית שנתית לתלמיד לא יותר מ-6 ש"ש לכיתה לפי 650 ש"ח לשעה שבועית שנתית לתלמיד לא יותר מ-8 ש"ש לכיתה לפי 769 ש"ח לשעה שבועית שנתית לתלמיד


לבירורים נוספים בעניין תשלומים עבור תלמידי חוץ אפשר לפנות אל הגב'
לאה שקד, האגף לחינוך מיוחד, טל' 03-6896104/5, פקס' 03-6896169,
דוא"ל leasha@education.gov.il.
4. נספחים

נספח 1 טופס אישור נתונים לגביית תשלומי חוץ לשנת הלימודים התשס"ו

נספח 2 טופס אישור מוסדי עבור תלמידים בבתי"ס פסיכיאטריים

נספח 3 טופס אישור מוסדי להעסקת ספרן ברייל

נספח 4 טופס אישור מוסדי להעסקת מתורגמן לשפת הסימנים

נספח 5 טופס ריכוז התשלומים בגין תלמידי חוץ במסגרות החינוך המיוחד
_______________
* העסקת ספרן ברייל טעונה אישור של הפיקוח על ליקויי ראייה שדוגמתו מובאת בנספח 3.

** העסקת מתורגמן לשפת סימנים טעונה אישור של הפיקוח על ליקויי שמיעה בטופס כדוגמת הטופס בנספח 4.
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/4, כ"ט במרחשוון התשס"ו, 1 בדצמבר 2005