בטיחות, ביטחון ושעת חירום .5

בטיחות וזהירות בדרכים

5.2

 פרס שרת החינוך התרבות והספורט ושר התחבורה לבתי ספר
 מצטיינים בחינוך לבטיחות בדרכים

5.2-2

1.  הרקע
פרס שרת החינוך התרבות והספורט ושר התחבורה ניתן מדי שנה לבתי-ספר מצטיינים שהתמקדו בפעילות חינוכית מוגברת בנושא הבטיחות בדרכים בכל האמצעים החינוכיים ובשילוב כל מקצועות הלימוד העיוניים והטכנולוגיים.

הערה: כללי ההשתתפות בפעילות המובאים להלן מחליפים ומבטלים את ההנחיות שפורסמו בעבר בחוזר הוראות הקבע סב/6(א), סעיף 5.2-8 ובחוזר "הודעות ומידע" סה/4, סעיף 5.2-4. בהנחיות החדשות יש שינוי לגבי בתי ספר הרשאים לגשת לתחרות ולגבי דירוג בתי הספר ואמות המידה לבחירת בית הספר הזוכה בפרס.


2.  מטרות הפעילות
2.1 העמקת המודעות לנושא הבטיחות בדרכים במערכת החינוך
2.2 העמקת העשייה בתחום החינוך לבטיחות בדרכים בבתי-הספר ובקהילה
2.3 מתן הזדמנויות ליזמות מיוחדות ועידוד הרחבתם של מעגלי הפעילויות
2.4 חיזוק מעמדו של המקצוע בטיחות בדרכים בבית הספר והעלאת יוקרתו במערכת החינוכית והציבורית
2.5 מתן הזדמנות לבתי-ספר מצטיינים להציג את פעילותם ברמה יישובית, מחוזית וארצית ולשמש בתי-ספר מדגימים
2.6 הענקת הערכה וגמול לבתי-ספר מצטיינים ולצוותיהם החינוכיים על פעילויות ייחודיות בתחום הבטיחות בדרכים בנוסף על הוראה סדירה בכיתות
2.7 מתן הזדמנות לבתי ספר מצטיינים להיות מדגימים בנושא הבטיחות בדרכים ולפתוח את שעריהם לפני מחנכים עמיתים מבתי-ספר אחרים באזור, רכזים לבטיחות בדרכים ואנשי חינוך המעוניינים ללמוד כיצד להעלות את רמת הפעילות בחינוך לבטיחות בדרכים בבית-הספר ובקהילה.


3.  הנהלים
3.1 לפרס הארצי יכול בית-הספר לגשת רק פעם אחת. לא יוגשו לפרס בתי-ספר שזכו בעבר בפרס הארצי.
3.2 בתי-ספר יכולים להגיש את מועמדתם לפרס לכל המוקדם בתום השנה השנייה לפעילותם בחינוך לבטיחות בדרכים.
3.3 בתי-ספר רשאים להגיש את מועמדותם בתנאי שהחינוך לבטיחות בדרכים נלמד בהתאם לתכניות החובה.
3.4 בחירת בתי הספר המצטיינים מתבצעת בשני שלבים - מחוזי וארצי - ובשני מסלולים: לבתי-הספר היסודיים ולבתי-הספר העל-יסודיים.
3.5 השלב המחוזי
א. הוועדה המחוזית ומרכז הוועדה ימונו על ידי מנהל המחוז. את הוועדה המחוזית ירכז המפקח על החינוך לבטיחות בדרכים במחוז, ויהיו חברים בה מפקחים כוללים, נציג המנהלים במחוז שזכה בפרס בשנה הקודמת, נציג של משטרת ישראל, נציג של מטה הבטיחות העירוני או הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ונציג ועד ההורים.
ב. הוועדה המחוזית תבקר בבתי-הספר בחודשים ינואר-מרס ותקבע את דירוג בתי-הספר המצטיינים ואת בית-הספר שייגש לשלב הארצי של הפעילות.
ג. בסיום שנת הלימודים יתקיימו במחוזות טקסים להענקת הפרסים לבתי-הספר המצטיינים.
3.6 השלב הארצי
א. לשלב הארצי יוגש מכל מחוז בית-ספר יסודי אחד ובית-ספר על-יסודי אחד. כמו-כן יוגש בית-ספר אחד מהחינוך המיוחד ובית-ספר אחד מהמגזר החרדי.
ב. הוועדה הארצית תמונה על ידי מנהל אגף זהירות ובטיחות בדרכים, והיא תורכב מנציגי הפיקוח הארצי לבטיחות בדרכים, מנציגי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מנציגי המשטרה ומנציגי גופים העוסקים בנושא.
ג. מנהלי בתי-הספר הנבחרים יגישו לממונה על הבטיחות בדרכים במחוז תיק תקליט (פורטפוליו) עם תיעוד מצולם וכתוב של התהליך החינוכי מראשיתו ועד להצגת התוצרים. תיק זה יימסר ליו"ר הוועדה הארצית ויהיה תנאי מחייב לאישור של בתי-הספר המצטיינים ברמה הארצית.
ד. הוועדה הארצית תקבל מהממונה על החינוך לבטיחות בדרכים במחוז את תיק התלקיט של בתי-הספר המצטיינים עד יום חמישי, כ"ג באדר התשס"ו, 23 במרס 2006.
ה. הוועדה הארצית רשאית להחליט שבית-הספר אינו ראוי לפרס ארצי. במקרה כזה היא תודיע על כך לממונה על החינוך לבטיחות בדרכים במחוז ותוזמן, במידת הצורך, לבקר בבית-הספר הנדון.
ו. בתי ספר שיהיו מעוניינים להזמין את הוועדה הארצית לביקור יוכלו לעשות כך באמצעות הממונים על החינוך לבטיחות בדרכים במחוזות.
ז. בבתי הספר של החינוך המיוחד ובמגזר החרדי ייקבע בית-הספר המצטיין רק לאחר ביקור הוועדה הארצית (ראה ב-5 להלן את אמות המידה לבתי-הספר בחינוך המיוחד).
ח. הוועדה הארצית תדרג את בתי-הספר המצטיינים לשתי קבוצות:
1. בתי-ספר מצטיינים
2. בתי-ספר שזכו בהצטיינות יתרה.
3.7 הטקס השנתי להענקת הפרסים לבתי-הספר המצטיינים ברמה הארצית יתקיים במעמד ממלכתי בסוף שנת הלימודים (בתחילת חודש יוני).


4.  אמות המידה שבתי-הספר המצטיינים נבחרים לפיהן
4.1 לימוד נושא הבטיחות בדרכים בהתאם למיקום בתי הספר ולצורכי אוכלוסיית התלמידים והקהילה
4.2 לימוד נושא הבטיחות בדרכים שעה שבועית במערכת על-פי תכנית הלימודים ובהתאם לאמור בסעיף 5.2-1 בחוזר "הודעות ומידע" סו/1 (לא יוגש לפרס בית ספר שאינו עומד בתנאי זה).
4.3 שילוב הבטיחות בדרכים כנושא אינטגרטיבי במקצועות הלימוד השונים בבית הספר
א. הכנת תכנית לימודים אינטגרטיבית, בית-ספרית, שכבתית וכיתתית (גרעינית והיקפית)
ב. הכנת חומרי למידה ייחודיים בהתאמה לאינטגרציה של תחומי הדעת
ג. יצירת סביבות לימודיות בבטיחות בדרכים בכיתות, במרחב בית-הספר ובחצר
ד. שילוב פעילויות יצירתיות ואמנותיות בהוראת הנושא (ריקוד, תנועה, המחזה, משחק, קולנוע וכו')
ה. הוראה באמצעות התנסויות (מגרשי הדרכה, פארקים מוטוריים, יציאה לתצפית ולתרגול ברחוב)
ו. שימוש בשיטות הוראה עדכניות ושילוב אמצעי הוראה מגוונים וייחודיים להוראת נושא הבטיחות בדרכים בבתי-הספר
ז. שילוב תכניות לימודים חדשות בהוראה בשעה שבועית בכיתות.
4.4 מערך הפעילות הנעשית בבתי-הספר בנושא הבטיחות בדרכים
א. משך תקופת הפעילות בשנת הלימודים הנוכחית ובשנים קודמות וכן בניית תכנית להמשך הפעילות בנושא
ב. מספר הכיתות והתלמידים המשתתפים ביחס לגודלו של בית הספר
ג. שיתוף הורים בפעילות
ד. פעילות בקהילה
ה. פעילות מעבר לשעות הלימוד בבית-הספר
ו. מעורבות של צוות המורים ופעילות הרכז לבטיחות בדרכים
4.5 יזמות ופעילויות חדשניות בנושא הבטיחות בדרכים (מעבר להוראה הסדירה בכיתות)
א. שילוב טכנולוגיות עדכניות (אינטרנט, מצגות מחשב וכיו"ב)
ב. בניית מודלים והצעות לשיווק במטרה לקדם את נושא הבטיחות בדרכים בבית-הספר וביישוב
ג. פיתוח יזמות חדשניות שמטרתן לענות על הצרכים של אוכלוסיות שונות בבית-הספר ובקהילה
4.6 הפעלת משמרות זה"ב ו/או משמרות הסעות
א. פעילויות מיוחדות של תלמידי משמרות הזה"ב וההסעות בבית הספר ובכיתות, כגון שילוב תלמידים בוגרים עם צעירים מהם
ב. בדיקת התקינות של הציוד של משמרות הזה"ב ומשמרות ההסעות ואחסונו במקום מסודר
4.7 עבודה משותפת עם גורמים הקשורים לנושא הבטיחות בדרכים בקהילה: הרשות העירונית, המקומית והארצית, המשמר האזרחי, מטה הבטיחות העירוני, מגן דוד אדום, מכבי אש ועוד.


5.  אמות המידה להצטיינות בחינוך לזהירות לבטיחות בדרכים בבתי הספר לחינוך מיוחד
5.1 לימוד נושא הבטיחות בדרכים בהתאם ליכולת אפשרות התנועה בקהילה
5.2 מערך הפעילות הנעשית בבתי הספר בנושא הבטיחות בדרכים
א. משך תקופת הפעילות בשנת הלימודים הנוכחית ובשנים קודמות ובניית תכניות להמשך הפעילות בנושא
ב. מספר הכיתות והתלמידים המשתתפים ביחס לגודלו של בית הספר
ג. שיתוף ההורים בפעילות
ד. ההתנהגות בהסעות
ה. מעורבותו של צוות המורים ופעילות הרכז/המורה המוביל לבטיחות בדרכים, ובכלל זה הכשרה והשתלמויות עדכניות
5.3 יזמות ופעילויות חדשניות בנושא הבטיחות בדרכים
א. שילוב טכנולוגיות עדכניות (אינטרנט, מצגות מחשב וכיו"ב)
ב. פיתוח יזמות חדשניות שמטרתן לקדם את הוראת הנושא בבית הספר
ג. פיתוח יזמה ייחודית לבנייה או להתאמה של עזרים וציוד לצרכים ייחודיים של התלמידים
5.4 לימוד נושא הבטיחות בדרכים על פי תכנית הלימודים וכנושא אינטגרטיבי במקצועות הלימוד השונים בבית הספר
א. הכנת תכנית לימודים אינטגרטיבית, בית ספרית, שכבתית, כיתתית ופרטנית
ב. הכנת חומרי למידה ייחודיים בהתאמה לאינטגרציה של תחומי הדעת
ג. יצירת סביבות לימודיות בבטיחות בדרכים בכיתות, במרחב בית הספר ובחצר
ד. שילוב פעילויות יצירתיות ואמנותיות בהוראת הנושא (ריקוד, תנועה, המחזה, משחק, קולנוע וכו')
ה. הוראה באמצעות התנסויות (מגרשי הדרכה, פארקים מוטוריים, יציאה לתצפית ולתרגול ברחוב)
ו. שימוש בשיטות הוראה עדכניות ושילוב אמצעי הוראה מגוונים וייחודיים להוראת נושא הבטיחות בדרכים בבתי הספר, כגון שיטות חקר, מיקוד למידה, חונכות, שילוב תכניות לימודים של חינוך לבטיחות בדרכים והתאמת הסילבוסים לצורכי האוכלוסייה
5.5 עבודה משותפת עם גורמים הקשורים לנושא הבטיחות בדרכים בקהילה: המשטרה, המשמר האזרחי, מטה הבטיחות העירוני, מגן דוד אדום, מכבי אש ועוד.


6.  נספח



הודעות


חוזר מנכ"ל סו/4, כ"ט במרחשוון התשס"ו, 1 בדצמבר 2005