תכניות לימודים .9

דמוקרטיה ודו-קיום

9.2

 השתלמויות בית ספריות בחינוך לדמוקרטיה ולאזרחות פעילה –
 הקצאת שעות להפעלת השתלמות בית-ספרית ברוח דוח קרמניצר

9.2-1

1.  כללי
המטה המשולב ליישום דוחות שנהר וקרמניצר מבקש להעמיק את הלימוד ואת הבירור הערכי בנושאי החינוך האזרחי והחינוך לדמוקרטיה ובשאלות העומדות בבסיס קיומנו כמדינה יהודית ודמוקרטית. לצורך זה יקצה המטה שעות להפעלת השתלמויות בית ספריות. ההקצאה תינתן למוסדות בחינוך הקדם-יסודי והיסודי, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות אשר יעמדו באמות המידה הנדרשות.


2.  אמות המידה לקבלת שעות להשתלמות מוסדית
2.1 עקרונות דוח קרמניצר ייכללו בחזון ובתפיסה החינוכית של בית הספר ויעמדו במרכז תוכני ההשתלמות.
2.2 עקרונות הדוח משולבים/ישולבו בתכניות הלימודים בבית הספר, תוך הדגשת תכנים כגון עקרונות המשטר הדמוקרטי, זהות אזרחית בישראל, ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, זכויות האדם והאזרח, השתתפות ומעורבות אזרחית, אזרחות פעילה, בירור דילמות דמוקרטיות ועוד.
2.3 תוכני ההשתלמות יתבססו על מקורות טקסטואליים מגוונים. המקורות יהיו משלושה סוגים: מן המורשת התרבותית של קהילת בית הספר (יהודית/ערבית/דרוזית), מן המחשבה המדינית הישראלית ומן המחשבה המדינית המערבית.
2.4 המנהל יהיה שותף בגיבוש תוכני ההשתלמות.
2.5 ימונה רכז לליווי ההשתלמות הבית-ספרית.
2.6 תוכני ההשתלמות ייושמו לתכנית פעולה בית-ספרית.
2.7 מספר המשתתפים בהשתלמות לא יפחת מ-15 מורים.
2.8 תינתן עדיפות לבתי ספר שעדיין לא הוקצו להם משאבים ממטה שנהר וקרמניצר לשנת הלימודים התשס"ו.
2.9 בית הספר יגיש את תכנית ההשתלמות לאישור רפרנטית המחוז והמטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר.


3.  הסתייעות בבניית ההשתלמות
לתכנון ההשתלמות אפשר להסתייע ברפרנטית המחוזית של מטה שנהר וקרמניצר ובמגוון רחב של גופים אזרחיים המתמחים בתחום זה והמאושרים על-ידי המשרד. גופים אלה יכולים לספק מאגר של מרצים וכן לסייע בביצוע ההשתלמות.


4.  פרטים טכניים
4.1 ההשתלמות תתקיים במהלך שנת הלימודים התשס"ו, בין החודשים טבת-אב התשס"ו, ינואר-אוגוסט 2006, ותהיה בהיקף של 14, 28 או 56 שעות.
4.2 הטיפול בגמול ההשתלמות יהיה באחריות בית הספר.
4.3 על בית הספר לבדוק כי המרצים המבוקשים על ידו מאושרים על ידי המשרד.


5.  לוח הזמנים
5.1 בתי הספר יגישו תכנית השתלמות מפורטת, ובכלל זה שמות המרצים / הארגונים, עד י"ד בכסלו התשס"ו, 15.12.05, למטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר ולרפרנטית המטה במחוז.
5.2 המטה, באמצעות נציגיו במחוזות ובשיתוף צוות היגוי מחוזי, יאשר או ידחה את תכנית ההשתלמות הבית-ספרית עד כ"ט בכסלו התשס"ו 30.12.05.לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר,
רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים, טל' 02-5603537, פקס' 02-5602883,
אינטרנט http://www.gov.il,
דוא"ל sarash2@education.gov.il, וכן אל הרפרנטיות המחוזיות של
המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר:


המחוז השם מס' הטל' הנייד מס' הטל' במשרד מס' הפקס'
צפון צוקית שמידט 050-6282108 04-9838886
04-9838887
04-6500281
04-9838928
חיפה אראלה אשכנזי 052-2331538 04-8632515 04-8632575
תל-אביב תחיה סופר 050-7804597 03-6896485 03-6896461
מרכז עדי מילשטיין 050-6283786 03-6896763 03-6896461
ירושלים ומנח"י יפה בן-דוד 057-4488701 02-5602902 02-5716626
דרום אילנה דובדבני 054-4903214   08-6490329
התיישבותי איה שחם 054-6815300 03-6898794 04-9894933


6.  נספחהודעות


חוזר מנכ"ל סו/4, כ"ט במרחשוון התשס"ו, 1 בדצמבר 2005