תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

 שבוע איכות הסביבה במערכת החינוך

9.4-7

שבוע איכות הסביבה במערכת החינוך יתקיים השנה בין התאריכים כ"ו באדר - ב' בניסן התשס"ו, 31.3.06-26.

במהלך שבוע זה תתקיים תחרות בין בתי הספר שיבצעו פעילויות בנושא "פיתוח בר קיימא". התחרות מתקיימת בשיתוף עם המשרד לאיכות הסביבה. ועדות השיפוט המשותפות למשרד לאיכות הסביבה ולמשרד החינוך תסיירנה בין בתי הספר המשתתפים בתחרות במהלך שבוע איכות הסביבה.

בתי ספר המעוניינים להשתתף בתחרות יכולים לבצע את אחד מהפרויקטים האלה:
1. מגוון ביולוגי
1) הקמת גן מצמחייה מקומית טבעית במטרה לעודד השבת מינים לסביבתם הטבעית
2) הצבת תיבות קינון בחצר בית הספר לעידוד שהיית ציפורים מזנים טבעיים מקומיים
3) פעילות הסברתית נרחבת בתוך בית הספר ומחוצה לו למניעת שרפות יער
4) שמירת האקולוגיה הימית - עידוד ניקיון החוף ושמירה על החי והצומח בים
5) שיקום נחלים - פעילות של בית הספר לשיקום גדות הנחל ולהחזרת הצמחייה הטבעית לסביבתה.
2. תכנון סביבתי

טיפול בדילמות ברמה המקומית של פיתוח מול שימור: יצירת מהלך של לימוד הנושא, בחירת דילמה שבית הספר רוצה להתמקד בה וקיום דיון קהילתי מקומי בליווי מומחים בנושא.

3. תעשייה וסביבה

יצירת קשר עם מפעל משמעותי הנמצא בשכנות לבית הספר, לימוד ההשלכות הסביבתיות של המפעל על סביבתו הקרובה, הצעת פתרונות אפשריים לרשות המקומית ולמפעל על ידי אחת או יותר מן הדרכים האלה: דיון פתוח לקהילה, דיון עם ראש הרשות המקומית ועם הנהלתה, פרסום בעיתונות המקומית ועוד.

את טופס ההשתתפות בתחרות ואת המחוון לשיפוט אפשר להוריד מהאתר של המשרד לאיכות הסביבה, www.sviva.gov.il. המועד האחרון למשלוח טופסי ההשתתפות הוא ט"ו בטבת התשס"ו, 15.1.06.


בתי ספר המעוניינים להשתתף בתחרות ולקבל פרטים נוספים יפנו אל הגב'
בלהה ארצי, אגף א'-מוסדות חינוך, בניין לב רם, ירושלים.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/4, כ"ט במרחשוון התשס"ו, 1 בדצמבר 2005