ארגון ומינהל .3

רישום והעברות תלמידים

3.10

  הרישום לגני ילדים ולבתי-ספר יסודיים לקראת שנת הלימודים התשס"ז

3.10-1

1.  מועד הרישום
1.1 הרישום לגני ילדים ולבתי-ספר יסודיים יתקיים מיום שני, א' בשבט התשס"ו (30 בינואר 2006), ועד יום ראשון, כ"א בשבט התשס"ו (19 בפברואר 2006), ועד בכלל.
1.2 רשות החינוך המקומית רשאית לקבוע, בהתאם לצורכי המקום ובהתחשב בנוחות הקהל, כמה ימי רישום לגני ילדים ולבתי-ספר בתקופת הרישום כנ"ל, ובלבד שלא תקבע פחות משישה ימי רישום, שבשניים מהם יהיו משרדי הרישום פתוחים גם בימים שמחוץ לתקופת הרישום הנ"ל.
1.3 מועדי רישום אלה מחייבים את כל הילדים בגיל 5 ו-6 וכן בגיל 3 ו-4 הנכללים בצו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשנ"ט-1999.
1.4 הרישום לגילאי 3 ו-4 הנכללים בצו לימוד חובה (החלה מגני ילדים), התשנ"ט- 1999, מתקיים ברשות המקומית בלבד, פרט לרשויות הנכללות בניסוי של רישום באינטרנט (ראה ב-1.7 להלן). הורה המבקש לרשום את ילדו לגן מוכר שאינו רשמי יבצע את הרישום ברשות המקומית, בצירוף אישור מהבעלות (דוגמת הטופס לרישום ראה בנספח ה' של החוברת "רישום לגני ילדים").
1.5 בימים הנ"ל אפשר לערוך גם את הרישום לגני ילדים של טרום-חובה שאינם נכללים בצו, אך רשות החינוך המקומית רשאית לערוך את הרישום לגני ילדים אלה גם בימים שמחוץ לתקופת הרישום הנ"ל.
1.6 על הרשויות לפעול על פי תקנות הרישום ולעשות את כל הסידורים כדי לסיים את רישום התלמידים במועד שנקבע על-ידן. הורים שלא יתייצבו במועד יופעל לגביהם הליך תזכורת ושיבוץ כפי שבא לביטוי בתקנות הרישום.

עם סיום מועד הרישום תידרשנה הרשויות לדווח למחלקת התקן במחוזות על הנתונים הסופיים של מספר התלמידים בכיתות הגן ובכיתות א'.
1.7 להלן הנחיות לרישום לגני ילדים באינטרנט במסגרת הניסוי:
1.7.1 רשות חינוך מקומית שקיבלה היתר מהמינהל הפדגוגי יכולה לקיים, נוסף לאמצעי הרישום המפורטים בתקנות, רישום באתר האינטרנט שלה.
1.7.2 באתר האינטרנט, או בכל אתר שיש לאתר האינטרנט קישור אליו, לא יהיו תעמולה, ייעוץ או פעולת הסברה הבאים לשכנע רושם לרשום או להימנע מלרשום תלמיד למוסד שבו ניתן חינוך ממלכתי או חינוך ממלכתי דתי.
1.7.3 הרישום באינטרנט ייעשה בכל רשות לתושביה בלבד. מי שאינו רשום ברשות לא יופיע באתר האינטרנט, והרישום לגביו ייעשה על ידי הנוהל הרגיל. ההורים יוכלו לרשום את ילדיהם אך ורק על פי אזורי הרישום שאושרו על ידי המשרד, ועל המערכת הממוחשבת של החברה לאוטומציה להשתלב בתוכנות המיפוי הבין-יישובי שנקבע על ידי מינהל הפיתוח.
1.7.4 הרישום שלא באמצעות האינטרנט יהיה בתוקף, ויבטל כל רישום מנוגד באתר האינטרנט.
1.7.5 הרישום באינטרנט הוא רק שלב ראשון בתהליך הרישום, והרשות המקומית תשלח אישור בדואר על ביצוע הרישום באינטרנט לכתובת הרושם, וכן אישור על שיבוץ הילד.
1.7.6 לשם קביעת דרגת שכר הלימוד על ההורה להעביר את המסמכים על פי ההוראות המפורטות בהרחבה בחוברת הרישום ועל פי ההוראות ב-6.4 להלן.

2.  החייבים ברישום
2.1 לכיתה א'

תאריכי הלידה של החייבים ברישום לכיתה א' לשנת הלימודים התשס"ז הם: א' בטבת התש"ס (10 בדצמבר 1999) עד כט' בכסלו התשס"א (26 בדצמבר 2000).

הורי ילדים שנולדו מ-א' בטבת התשס"א (27 בדצמבר 2000) ימלאו טפסים המיועדים לגני חובה.

במקרים מיוחדים, אם הורים אלה ירצו לרשום את ילדם לבית-ספר, הם יוכלו למלא, נוסף על טופס הרישום לגן חובה, טופס העברה לבית-ספר. אם יימצא מאוחר יותר, על פי הקריטריונים המקובלים (המלצת גננת, בדיקת רופא המשפחה וחוות דעת של השירות הפסיכולוגי), כי הילד מתאים ללמוד בכיתה א', תשתמש הרשות המקומית בטופס העברה לצורך דיווח על הרישום.
2.2 לגנים (גילאי 5 ו-4-3)

תאריכי הלידה של חייבי הרישום על פי חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשס"ז הם:
- גילאי 5: א' בטבת התשס"א (27 בדצמבר 2000) עד ל' בכסלו התשס"ב
(15 בדצמבר 2001)
- גילאי 4 (שנכללו בצו לימוד חובה): א' בטבת התשס"ב (16 בדצמבר 2001) עד ל' בכסלו התשס"ג (5 בדצמבר 2002)
- גילאי 3 (שנכללו בצו לימוד חובה): א' בטבת התשס"ג (6 בדצמבר 2002) עד ל' בכסלו התשס"ד (25 בדצמבר 2003).
התאריכים שצוינו לגילאי 3 ו-4 תקפים גם לילדים שאינם נכללים ביישובים ובאזורים שנכללו בצו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשנ"ט-1999, והמעוניינים להירשם לגנים על פי 5.2 להלן.

3.   תלמיד שלא נרשם במועד
3.1 רשות החינוך המקומית תשלח להורי תלמיד שלא נרשם בזמן הודעה בכתב שבה הם יידרשו לרשום את התלמיד תוך 7 ימים מיום מסירת ההודעה.
3.2 לא מילאו ההורים אחר האמור בהודעה, או התברר שאין לתלמיד הורים - תקבע רשות החינוך המקומית את גן הילדים או את בית הספר שבו ילמד התלמיד במקום הקרוב ביותר למקום מגוריו.
3.3 הגיעה רשות החינוך המקומית להסדר אחר עם ההורים, ישובץ התלמיד בגן הילדים או בבית הספר על פי ההסדר שנקבע.
3.4 רשות החינוך המקומית תשלח להורי התלמיד הודעה בכתב בעניין גן הילדים או בית הספר שבו שובץ ילדם ובעניין חובת הלימוד הסדיר שלו באותו מוסד.

4.  מועדי ההעברה לנרשמים לבתי ספר ולגני חובה (לגילאי 5 ו-6 ולגילאי 3 ו-4 הנכללים בצו לימוד חובה (החלה בגנ"י), התשנ"ט- 1999)
4.1 מועדי ההעברה זהים לימי הרישום שנקבעו על-ידי רשות החינוך המקומית.

במועד ההעברה הורים רשאים להגיש בקשה לרשות החינוך המקומית להעביר את בנם או את בתם -
- ממוסד רשמי אחד למשנהו;
- ממוסד רשמי למוסד פרטי;
- ממוסד רשמי למוסד פטור;
- ממוסד רשמי למוסד מיוחד;
- ממוסד פרטי למוסד רשמי;
- ממוסד פטור למוסד רשמי.
4.2 4.2 העברות תלמידים בין מוסדות חינוך יכולות להתבצע גם מחוץ למועד הרישום (בתנאי שהתלמידים משובצים כתלמידים במוסד חינוך), כפי שיפורט להלן:

הורים רשאים להגיש בכל עת בקשה להעביר את בנם או את בתם -
- ממוסד רשמי למוסד מיוחד;
- ממוסד פרטי למוסד רשמי;
- ממוסד רשמי אחד למשנהו, מטעמים חינוכיים אלה:
- אי-התאמת התלמיד לחברת הילדים
- קשיים של הורים או של תלמידים עם מנהל המוסד או עם מוריו
- בעיות הסתגלות;
- ממוסד רשמי אחד למשנהו, משום שהתלמיד העתיק את מקום מגוריו בתחום השיפוט של רשות החינוך המקומית;
- ממוסד רשמי אחד למשנהו, בשל מחלת התלמיד;
- ממוסד פרטי אחד למשנהו.
4.3 העברות תלמידים לאחר מועד הרישום ממוסדות רשמיים למוסדות מוכרים שאינם רשמיים

על פי התיקון לתקנות הרישום שנתקבל בתאריך 31.12.2000 אפשר להעביר תלמידים גם ממוסדות רשמיים למוסדות מוכרים שאינם רשמיים, בתנאי שהבקשה להעברה היא מטעמים חינוכיים, והיא מוגשת לרשות המקומית.

אם דחתה הרשות המקומית את בקשת ההורים, אפשר להגיש ערעור למנהל המחוז תוך שבעה ימים.

לא אישר מנהל המחוז את ההעברה, רשאים ההורים להגיש ערעור בכתב למנהל הכללי בתוך 7 ימים מיום שקיבלו את ההודעה על ההחלטה. החלטת המנהל הכללי בערעור תהיה סופית.

5.  טפסים ונוהל
5.1 לכיתות א' ולגני ילדים
5.1.1 טופסי הרישום, בצירוף חוברת הדרכה לנרשמים, יחולקו לרשויות המקומיות לקראת הרישום. קליטת הנתונים תיעשה באמצעות החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי.
5.1.2 משרד החינוך, בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי ובתמיכתו, ימשיך את ההסדר שהיה קיים בשנים קודמות ברשויות המקומיות:
א. טופסי הרישום, בצירוף דפי ההדרכה לרשמים, יחולקו לרשויות המקומיות לקראת הרישום.
ב. רשויות החינוך המקומיות מתבקשות להעביר את טופסי הרישום, לרבות הטפסים מבתי-ספר מוכרים שאינם רשמיים, לחברה לאוטומציה במרכז השלטון המקומי במהלך תקופת הרישום ולא יאוחר מ-כ"ט בשבט התשס"ו (27 בפברואר 2006).
ג. החברה לאוטומציה תהיה בקשר עם כל הרשויות המקומיות החל מתחילת תקופת הרישום, ותקבע עם כל רשות מקומית את נוהלי איסוף החומר והעברתו.
ד. החברה לאוטומציה תקלוט את כל טופסי הרישום לצורך הכנת קובץ תלמידים מלא שיעמוד לרשות משרד החינוך והרשויות המקומיות.
5.1.3 הרשויות המקומיות מתבקשות לעשות כל מאמץ כדי למנוע שיבוש בהתארגנות במערכת מוסדות החינוך לקראת השנה הבאה.
5.2 לגילאי 4-3

הרשויות המקומיות והבעלויות מתבקשות לפרסם במכתבים המופנים להורים לקראת מועד הרישום ועל לוחות המודעות בעת הרישום את תוכן הצהרת המבקש כפי שמופיע בטופס הרישום לגילאי 4-3, כדי למנוע תלונות של הורים בדבר אי-ידיעת תוכן ההצהרה שהם חותמים עליה (הצהרת המבקש מופיעה בנספח א להלן).

6.  שכר הלימוד בגני ילדים לגילאי 4-3
6.1 בשנת הלימודים התשס"ז יפעיל משרד החינוך שכר לימוד מדורג בגנים לגילאי 4-3, כפי שהיה נהוג אשתקד. הסדר זה יחול על גני הילדים שבבעלות רשויות החינוך המקומיות, על ארגוני נשים ועל בעלויות אחרות, פרט לגילאי 4-3 הנכללים ביישובים הכלולים בצו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשנ"ט- 1999, ולגנים ששרת החינוך החליטה להרחיבם.
6.2 שכר הלימוד המדורג שיחול על ההורה ייקבע לפי העיקרון של ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו לנפש (לרבות קצבת ילדים). גובה שכר הלימוד יפורסם במועד מאוחר יותר, בתיאום עם מרכז השלטון המקומי. גובה שכר הלימוד עשוי להשתנות במהלך שנת הלימודים, בהתאם לשינויים במשק.
6.3 ההכנסה לנפש הקובעת לצורך מתן הנחה בשכר לימוד לשנת הלימודים התשס"ז היא עד 1,773 ש"ח לחודש ברוטו. ההכנסה תחושב על בסיס שלושת תלושי המשכורת של אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2005. לוח דרגות ההנחה להתשס"ז מצורף בנספח ב להלן.
6.4 בחוזר שנשלח לבעלויות ולרשויות המקומיות על ידי אגף ארגון מוסדות החינוך במינהל הפדגוגי בתאריך י"ב בסיוון התשס"ה, 19.6.05, הובהר שהמוסד לביטוח לאומי הנהיג שינויים בקצבאות הילדים. כתוצאה מכך נקבעו 6 טבלאות זכאות לקצבאות ילדים. הרשויות והבעלויות נתבקשו להיערך לקראת הרישום בהתאם: סכום הקצבה המשולמת על ידי הביטוח הלאומי יירשם בטופס הרישום ויוקלד במסך החישוב בעת קביעת דרגה. רשויות/בעלויות שפיתחו מערכת ממוחשבת נפרדת (מהאוטומציה) חייבים לבצע את השינויים המתבקשים בהתאמה מלאה מול החברה לאוטומציה.
6.5 פרטים על ההכנסה (לגילאי 4-3 שאינם נכללים בחוק)
- החליט ההורה לבצע רישום ללא מסמכים - תודיע הרשות על קביעת דרגה מרבית.
- הורים יכולים להמציא מסמכים לקביעת דרגה או לשינויה עד ז' באלול התשס"ו (31.8.06).
- הורים שלא ימציאו מסמכים עד ז' באלול התשס"ו (31.8.06) תהיה הדרגה המרבית לגביהם הדרגה הסופית.
- בהעדר מסמכי הכנסה ההורה אינו יכול להגיש ערעור על שינוי במעמדו של אחד ו/או שני ההורים.
- לאחר ז' באלול התשס"ו (31.8.06) לא יתקבלו מסמכים נוספים לקביעה או לשינוי של דרגה, אלא בגין מאורעות מיוחדים שאירעו לאחר מועד זה, וזאת בתנאי שהוגשו מסמכים לפני ז' באלול התשס"ו (31.8.06).
6.6 השתתפות משרד החינוך בגין דרגות הנחה בגנים תהיה בשיעור של 75% מן ההפרש שבין דרגת שכר הלימוד לבין התשלום שייקבע להשתתפות ההורים.
6.7 הקריטריונים לזכאות לדרגות הנחה מפורטים בחוברת "הרישום לגני הילדים" - התשס"ז.
6.8 בטופס הרישום לגני ילדים לגילאי 4-3 תיכלל בקשה להנחה בשכר הלימוד בחינוך המיוחד, כמפורט להלן:
- קוד 9, דרגה 11 - 100% הנחה: ילד חריג, הלומד במוסד לחינוך מיוחד על פי החלטת ועדת השמה, יהיה פטור משכר לימוד כאמור בחוק החינוך המיוחד התשמ"ח-1988, על פי אישור ועדת ההשמה.

בכל היישובים, ובכלל זה המועצות האזוריות, יש לדווח על דרגה 11, קוד 9, על ילדי החינוך המיוחד המשובצים בגני החינוך המיוחד.
- קוד 2, דרגה 1 - 90% הנחה: תלמידים שאובחנו כמתאימים לחינוך מיוחד (בעלי לקויות קשות) ושובצו בגנים רגילים או משולבים יקבלו הנחה זו על סמך הצגת אישור מהביטוח הלאומי המעיד על הלקות הקשה.
6.9 רשות חינוך מקומית המעוניינת, מסיבות כלשהן, לתת הנחות מעבר לדרגת התשלום שנקבעה (עד 4 דרגות) תישא בהפרש בין דרגת התשלום המתחייבת על-פי לוח דרגות ההנחה של משרד החינוך לבין דרגת ההנחה שנקבעה על-ידי הרשות. במקרה זה תדווח הרשות למשרד החינוך על דרגת ההנחה המקורית (על פי לוח הדרגות של משרד החינוך), ולא על דרגת ההנחה המיוחדת שניתנה על-ידה.

במקרים שבהם אושרה הנחה מיוחדת, מסיבות כלשהן, על ידי ועדת הערעורים המרכזית, יישא משרדנו בחלקו היחסי, כאמור ב-6.6 לעיל.

הרשות מתבקשת להגיש ערעורים על דרגות הנחה למקרים מיוחדים, שאירעו לאחר ז' באלול התשס"ו (31 באוגוסט 2006), עד י' באדר התשס"ז (28 בפברואר 2007). לא תטופלנה בקשות להנחה ולערעורים שתוגשנה אחרי מועד זה.


הרשויות המקומיות מתבקשות להיערך מבעוד מועד ולקבוע את כל ההסדרים המקומיים לביצוע הרישום בזמן ובדייקנות. לבירורים נוספים אפשר לפנות אל האגף לארגון מוסדות חינוך, טל' 02-5604001.7.  נספחים

נספח א   הצהרת המבקש הנחה בשכר לימוד

נספח ב   לוח דרגות ההנחה - התשס"זהודעות


חוזר מנכ"ל סו/5, א' בטבת התשס"ו, 1 בינואר 2006