ארגון ומינהל .3

בינוי ופיתוח

3.2

  הנוהל להגשת בקשות להקצאת תקציבים לבנייה חדשה ולחידוש
  מבנים של מוסדות חינוך מתקציב הפיתוח לשנת 2007

3.2-1

מנהלי מינהלי/אגפי/מחלקות החינוך ברשויות המקומיות הסבורים שקיים בהן צורך בבינוי או בחידוש ובהתאמה של מבנים של מוסדות חינוך ידאגו להגשת רשימה כוללת של צורכי הפיתוח עד סוף חודש מרס 2006. ברשימה תפורטנה כל הבקשות לחידוש ולהתאמה של מבנים, להרחבת מוסדות חינוך קיימים ולבניית מוסדות חינוך חדשים, כנגזר מתחזית התלמידים ומההחלטות שהתקבלו במסגרת התכנון של מערכת החינוך ברשות.

לגבי בנייה יש לכלול ברשימה גם בקשות שהוגשו בעבר ושטרם תוקצבו, גם אם הצורך בהם הוכר. לגבי חידוש מבנים יש להגיש בקשות רק לפרויקטים שטרם אושרו במסגרת התכנית הרב-שנתית המצטברת. אין להגיש פעם נוספת בקשות שכבר אושרו. בקשות שנדחו תידונה פעם נוספת רק לאחר שתחלופנה שלוש שנים מהדחייה.

הנוהל להגשת הבקשות והטפסים שבהם יש לפרט את רשימת הבקשות מופיעים בחוזר הוראות הקבע סב/5(א), סעיף 3.2-5 (שלעמודים 3 ו-4 שלו פורסם תיקון בחוזר סג/5(א), סעיף 3.2-7, וכן באתר האינטרנט של מינהל הפיתוח: https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/pituach. יש להקפיד למלא את כל הפרטים בטופסי הבקשות. טופס הקרקע העדכני נמצא אף הוא באתר האינטרנט של מינהל הפיתוח.


למידע נוסף אפשר לפנות אל האגף למיפוי ולתכנון במינהל הפיתוח,
טל' 02-5603382/3.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/5, א' בטבת התשס"ו, 1 בינואר 2006