ארגון ומינהל .3

בינוי ופיתוח

3.2

  תמיכה בפרויקטים לעיצוב ולשיפור חזות מבני חינוך,
  2006 - נוהל ההפעלה, המימון והביצוע

3.2-2

הגף לעיצוב חזות מבני חינוך פועל במגמה לפתח וליישם מדיניות בתחום עיצוב המבנה החינוכי, שיפור חזותו ועיצוב הסביבה הלימודית, תוך שימת לב להיבטים אסתטיים ולהיבטים מפחיתי אלימות.

במסגרת זו הגף מסייע בייעוץ מקצועי בתחומים הקשורים לעיצוב הסביבה הלימודית המורחבת, ובכלל זה תכנון ועיצוב של חצרות כמרחבי למידה, שיפור חזות המבנה, פיתוח המודעות האסתטית ושילוב עבודות אמנות ועבודות עיצוב ייחודיות במרחב בית-הספר - הכול תוך התייחסות לתפיסה החינוכית של בית-הספר.

בתכנית העבודה לשנת 2006 מתוכננת התערבות עיצובית ואמנותית במבני חינוך ותמיכה בפרויקטים לעיצוב ולשיפור החזות ולפיתוח חצרות לימודיות.

אפשר להגיש בקשות לתמיכה בפרויקטים אלו לשנת 2006 באמצעות הרשות המקומית בלבד ועל פי הנחיות הנוהל להגשת בקשה לתמיכה בפרויקט עד י"ז בשבט התשס"ו
(15.2.06), ולא יאוחר מכך.


את הנוהל ואת הטפסים להגשת בקשה לתמיכה בפרויקט אפשר לקבל בפנייה לפקס' 02-5603462, או בדואר, לפי הכתובת הזו: הגף לעיצוב חזות מבני חינוך, משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911.
אפשר גם למצוא אותם באתר האינטרנט של הגף:
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/pituach.
לפרטים נוספים אפשר להתקשר לטל' 02-5602117/8,
דוא"ל - zviaor@education.gov.il
           - sigalyi@education.gov.il .

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/5, א' בטבת התשס"ו, 1 בינואר 2006