דרכי הוראה .6

ספרי לימוד

6.3

  האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים – ספרים חדשים

6.3-2

1.  "בהבניה מתמדת", סביבת למידה למורים - חוברת + תקליטור למורה

סביבת הלמידה למורים המוצעת בחוברת ובתקליטור "בהבניה מתמדת" מאפשרת להתוודע לנושא "הכוונה עצמית בלמידה" הן מההיבט התיאורטי והן מההיבט המעשי, על ידי צפייה במסמכים אותנטיים ובקטעי וידיאו שצולמו בבתי ספר. התקליטור כולל תשע יחידות תוכן המעוגנות בתחומים רחבים בנושא "הכוונה עצמית בלמידה". השימוש בחומרים המצויים בסביבת למידה זו מכוון את צוותי המורים בבתי הספר להכנסת שינוי מהותי בתרבות ההל"ה (הוראה-למידה הערכה) בכיתה, ובהיבט המערכתי - בתרבות הבית-ספרית כולה.


2.  "רבייה והתפתחות ביצורים חיים" - ספר לתלמיד + תקליטור לחטי"ב

הרבייה חיונית לקיום המינים של כל היצורים החיים ולשמירת המגוון הביולוגי. רבייה זוויגית קיימת אצל רוב היצורים, ועיקרה הפריה בין בני זוג. רבייה אל-זוויגית קיימת אצל חלק מהיצורים, בעיקר אצל צמחים. הספר מתאר את שתי דרכי הרבייה ומפרט את השלבים השונים ברבייה הזוויגית: פגישת בני הזוג, ההפריה, התפתחות העובר, היציאה לעולם והתפתחות הצאצאים. מובאות דוגמאות של רבייה ביצורים מקבוצות שונות - צמחים ובעלי חיים. בכל שלב של תהליך הרבייה האדם מוצג בנפרד. בלימוד הנושא מודגשת האחידות בעקרונות הרבייה בצד השוני בדרכי הרבייה בקרב היצורים. נוסף להיבט הביולוגי של תהליך הרבייה מוצג גם היבט טכנולוגי חברתי; למשל, התערבות האדם בתחום הרפואה והחקלאות. לספר נלווה תקליטור בשם "רביית בעלי חיים", ובו מאגר מידע על רבייה במגוון של בעלי חיים והצעות לפעילויות חקר בנושא.


3.  "טקסטים מן המקורות - החוק" - מדריך למורה

בתכנית הלימודים החדשה "עברית לבית הספר העל-יסודי" (התשס"ג) יוחד מקום בפרק "הבנה והבעה" לטקסטים מן המקורות: טקסט סיפורי, החוק, הפתגם והצו המוסרי מספרות החכמה. לפי דרישות התכנית לימוד הטקסטים הללו פירושו התמודדות עם הטקסטים במלואם - על תוכנם, על מסרם, על אוצר המילים והביטויים המזדמן בהם ועל תופעות לשון אופייניות לדוברי הלשון שהם לקוחים מהם.

חוברת זו עניינה אחד משלושת סוגי הטקסטים שבתכנית - החוק. בקורפוס המובא כאן יש עשרה קטעי חוק מן המקרא ושמונה משניות ממסכת תענית. הטקסטים מלווים במפרט לשוני עשיר ובמבחר שאלות להוראה. כל אלה מכוונים את המורה להפגיש את תלמידיו עם מעט מן העושר הלשוני של המקרא ושל ספרות חז"ל, להעמיד אותם על הדומה ועל השונה בין רובדי העברית הקלסיים והעברית בת ימינו ולהתמודד עם תכנים, עם רעיונות ועם ערכים הבאים לידי ביטוי בטקסטים.את הספרים ואת התקליטורים אפשר לרכוש בהוצאת "מעלות",
טל' 03-5614121.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/5, א' בטבת התשס"ו, 1 בינואר 2006