תכניות לימודים .9

מקצועות הלימוד

9.7

  תחרות כרזות בנושא "מים וימים"

9.7-5

הפיקוח על הוראת הגיאוגרפיה והפיקוח על הוראת האמנות והתיאטרון מקיימים בשנת הלימודים התשס"ו תחרות כרזות בנושא "מים וימים" המיועדת לתלמידי כיתות ה' ו-ו'.

פרטים על הקריטריונים, על תנאי ההשתתפות ועוד אפשר למצוא באתר המפמ"רית לגיאוגרפיה, http://www.education.gov.il/geographya, ובאתר המפמ"רית לאמנות במשרד החינוך, http://www.education.gov.il/art.לפרטים נוספים אפשר לפנות אל:
- המפמ"רית לגיאוגרפיה הגב' דליה פניג, טל' 050-6282237;
- המפמ"רית לאמנות ולתיאטרון, ד"ר נעמי יפה, טל' 050-6282114.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/5, א' בטבת התשס"ו, 1 בינואר 2006