אוכלוסיות מיוחדות .1

חינוך מיוחד

1.2

  עדכון נהלים והנחיות למועדי עבודתן של ועדות ההשמה

1.2-3

1.  רקע
מובא בזה עדכון של הנחיות ונהלים למועדי עבודתן של ועדות ההשמה לאור תהליכי הערכה ובקרה שבוצעו באשר להיערכות לפתיחת שנת הלימודים במסגרות החינוך המיוחד. ההקפדה על הנהלים ועל המועדים יש בכוחה להבטיח היערכות מקצועית מיטבית לפתיחת שנת הלימודים העוקבת.

הנהלים וההנחיות המובאים להלן מחליפים הנהלים בסעיף הקטן 2.5 בסעיף 1.2-29 בחוזר הוראות הקבע סב/6(א). נהלים אלה יפורסמו בחוזר הוראות קבע מפורט ומעודכן בנושא ועדות שילוב, השמה וערר אשר יפורסם בקרוב.


2.  הנהלים החדשים
2.1 מועדי עבודתן של ועדות ההשמה
א. התאריך האחרון לדיוני ועדות ההשמה ברשויות מוחלף ואינו עוד 15 ביוני, אלא 15 במאי בכל שנה.

ככלל, הפניית תלמידים הלומדים במסגרות החינוך השונות אל ועדות ההשמה במהלך שנת לימודים מסוימת מיועדת לקבלת החלטה אודות השמתם בשנת הלימודים הבאה. ההפניה תיעשה לא יאוחר מבסוף חודש אפריל בכל שנה, כדי שוועדת ההשמה תסיים את הדיונים בעניינם לא יאוחר מב-15 במאי בכל שנה. זאת למעט דיונים בעניינם של תלמידים בגיל הרך המופנים לראשונה לדיון בוועדת השמה או דיונים בעניין תלמידים העולים לכיתה א', שיתקיימו עד 31 במאי בכל שנה.
ב. רק החלטות של ועדות שתתקיימנה עד תאריך זה תמומשנה בשנת הלימודים העוקבת.
ג. חשוב להדגיש, כי כל ועדה שתתקיים מעבר לתאריך זה, החלטתה תמומש בשנת הלימודים שאחריה.
2.2 מקרים חריגים
א. במקרים בודדים וחריגים מאוד, שבהם חל שינוי משמעותי בנסיבות, עשויה להידרש הפניה של תלמיד לדיון לאחר המועד הנקוב וליישום ההחלטה במהלך שנת הלימודים. מקרים חריגים אלו יעסקו בעניינם של תלמידים אלו:
- תלמידים המשתחררים מאשפוז ומצבם מצריך הפניה לוועדת השמה בהמלצת בית החולים
- תלמידים עולים חדשים או תושבים חוזרים בעלי לקויות מובהקות
- תלמידים אחרי תאונות או טראומות נפשיות או פיזיות
- תלמידים במצב חירום, כגון תלמידים שנשרו מפנימייה או עזבו אותה והעובד הסוציאלי סבור כי יש לדון בעניינם בוועדת השמה, או תלמידים במצב חירום בנסיבות מיוחדות מאוד, מטעמים שיירשמו ויקבלו אישור בוועדת חריגים שתוקם במחוז למטרה זו.
ב. קיומן של ועדות השמה למקרים אלה מחייב אישור של מנהל המחוז.
3. יש להדגיש כי החלטת ועדת השמה איננה אישור לפתיחת כיתה בלי שאושרה הרשאה תקציבית לכך.
4. יש לוודא כי המועדים שהוזכרו לעיל יובאו לידיעת כל הגורמים המפנים לוועדות השמה: הורים, ארגונים ציבוריים, מכונים להתפתחות הילד, מנהלי מוסדות חינוך ועוד.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' ורד בן דרור, הממונה על ועדות על פי חוק
החינוך המיוחד: שילוב, השמה וערר, טל' 03-6896886/105.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/6, ג' בשבט התשס"ו, 1 בפברואר 2006