ארגון ומינהל .3

רישום והעברות תלמידים

3.10

  הרישום לבתי הספר העל-יסודיים לשנת הלימודים התשס"ז

3.10-2

1.  מועד הרישום

הרישום לבתי הספר העל-יסודיים לשנת הלימודים התשס"ז ייערך מיום שלישי, ו' בניסן התשס"ו (4 באפריל 2006), עד יום שלישי, י"ג בניסן התשס"ז (11 באפריל 2006).

2.  חייבי הרישום
2.1 תלמידים שסיימו כיתה ו' בבית הספר היסודי ביישובים שעברו חיטוב
2.2 תלמידים שסיימו כיתה ח' בבית הספר היסודי ביישובים שטרם עברו חיטוב
2.3 תלמידים שסיימו כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית, שאינה חטיבה בבית ספר שש-שנתי.

3.  חובת הרישום
3.1 חובת הרישום חלה על ההורים.
3.2 על אף האמור לעיל, נערים ונערות רשאים לרשום את עצמם, בתנאי שיביאו עמם תעודת זהות או דרכון של אחד משני ההורים ומכתב הרשאה מאחד מהם.

4.  מקום הרישום
4.1 א. באין אזור רישום יירשמו נערים ונערות אלה בכל מוסד מוכר שבתחום הרשות המקומית ובתיאום אתה.
ב. הם יירשמו במוסד חינוך מוכר אחר באחד מן המקרים האלה:
1) אם אין ברשות החינוך המקומית שהם גרים בה מוסד חינוך מוכר
2) אם הורי התלמידים רוצים שהם ילמדו במוסד חינוכי מוכר דתי, וברשות החינוך המקומית שהם גרים בה אין אלא מוסד חינוך מוכר שאינו דתי, או להפך
3) אם התירה רשות החינוך המקומית שהם גרים בה את רישומם במוסד חינוך מוכר שמחוצה לה, מסיבות אלו:
א) אם המוסד הוא ישיבה תיכונית, ישיבה טכנולוגית או כיתות המשך ישיבתיות, או אם ההורים מבקשים לרשום את ילדיהם למוסד פלוני משום שיש בו נתיב, מגמה או מסלול שאין במוסד החינוכי ברשות החינוך המקומית שהם גרים בה
ב) אם המוסד הוא בעל אופי ארצי או שהוא מוסד פנימייתי.
4.2 נערים ונערות שסיימו כיתות ט' בחטיבת ביניים עצמאית
א. אם אין בהמשכה כיתה י', הם יירשמו בכל מוסד חינוכי מוכר בתחום הרשות המקומית ובתיאום אתה.
ב. נערים ונערות שסיימו כיתה ט' והמבקשים להירשם למוסד חינוך מחוץ לרשות החינוך המקומית שהם גרים בה יצטיידו באישור לימודי חוץ שיינתן על ידי הרשות המקומית לאחר דיון בבקשה שהוגשה על ידי ההורים. קבלת האישור תאפשר לרשות המקומית לעקוב אחר תהליך הרישום ולקיים את חוק לימוד החובה. אין באישור לימודי-חוץ לתלמידי כיתה י' משום התחייבות מלכתחילה לכסות את הוצאות הנסיעה של התלמיד או הוצאות אחרות.
4.3 אישור העברה לבוגרי כיתות ז' ו-ח' בחטיבות הביניים
א. ביקשו הורים להעביר תלמיד לבית ספר אחר בטרם סיים את לימודיו בחטיבת הביניים, יפנו אל בית הספר הרצוי להם רק לאחר שיצטיידו באישור רשות החינוך המקומית בתחום מגוריהם. אם בית הספר הרצוי להם הוא ברשות מקומית אחרת, על ההורים לדאוג לקבלת אישור הרשות המקומית שבית הספר נמצא בה. זאת לאחר קבלת האישור של הרשות המקומית בתחום מגוריהם.
ב. רשות החינוך המקומית תאשר העברה אם התלמיד מבקש ללמוד במוסד חינוך עם פנימייה או במוסד על-אזורי הקולט תלמידים מכל הארץ שקיבל אישור מהוועדה לבתי ספר ייחודיים על-אזוריים.בשאלות אפשר לפנות אל האגף לחינוך על-יסודי, טל' 02-5603258, ובשאלות הנוגעות לחינוך העי"ס הממ"ד יש לפנות אל המחמ"ד במחוז.
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/6, ג' בשבט התשס"ו, 1 בפברואר 2006