ארגון ומינהל .3

רישום והעברות תלמידים

3.10

  דחיית תאריכי הרישום לבתיה"ס היסודיים ולגנה"י לשנה"ל התשס"ז –
  עדכון סעיף 3.10-1 בחוזר "הודעות ומידע" סו/5

3.10-3

עקב קשיים בהעברת קובצי הנתונים של התלמידים לחברה לאוטומציה נענה משרד החינוך לבקשת השלטון המקומי לדחות את הרישום בשבועיים.

הרישום יתקיים אפוא מיום שלישי, ט"ז בשבט התשס"ו (14 בפברואר 2006), עד יום ראשון, ה' באדר התשס"ו (5 במרס 2006), ועד בכלל.

רשויות/בעלויות שנערכו לרישום על פי התאריך שנקבע (טרם הדחייה) וברשותן כל הנדרש לצורך ביצוע הרישום רשאיות לקיימו במועד.בשאלות אפשר לפנות אל האגף לארגון מוסדות חינוך, טל' 02-5604001.
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/6, ג' בשבט התשס"ו, 1 בפברואר 2006