ההודעה עודכנה לקראת הבחירות לכנסת ה-19 בתאריך 02.12.12
ארגון ומינהל .3

מינהל מוסדות חינוך

3.7

  הוראות בעניין הבחירות לכנסת התשע-עשרה

3.7-5

1.  הקדמה
1.1 הבחירות לכנסת התשע-עשרה עתידות להתקיים ביום ג', י"א בשבט התשע"ג, 22.1.13.
1.2 מובאות בזה לידיעת עובדי המשרד - הן עובדי הוראה והן עובדים מינהליים שהם עובדי מדינה - ההוראות וההנחיות העיקריות הנוגעות לסייגים ולאיסורים בנוגע לפעילות מדינית ומפלגתית בכלל ובתקופת בחירות בפרט.
1.3 המשרד ממליץ לרשויות החינוך המקומיות ולבעלויות המעסיקות עובדי הוראה לאמץ את ההוראות המפורטות להלן, בשינויים המחויבים.
1.4 ההוראות המפורטות להלן מבוססות על חוק יסוד הכנסת, חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959, חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959, חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953, התקשי"ר, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בקובץ ההנחיות לקראת הבחירות לכנסת ה-19 מיום 7.11.12, וכן הודעת נציב שירות המדינה לקראת הבחירות לכנסת ה-19 (הודעה מס' עג/3 מיום 22.10.12).
1.5 חלק מהוראות אלה חלות על כל עובדי ההוראה ו/או עובדים מינהליים שהם עובדי מדינה, יהיו דירוגם, דרגתם ותפקידם אשר יהיו, וחלקן רק על עובדים ב-4 הדרגות העליונות (ביחס לעובדי הוראה הכוונה למנהלים ולמפקחים בלבד, כפי שיפורט ב-3 להלן), כמפורט לגבי כל סעיף בנפרד.
1.6 הוראות אלה באות להוסיף על גבי הדינים המפורטים לעיל, ואין בהן כדי לגרוע או לנגוד מכל דין כאמור.

2.  בחירות מקדימות (פריימריז)
2.1 בחירות מקדימות (פריימריז): בחירות ישירות שבהן רשאים להשתתף כל החברים הרשומים של מפלגה או גוף מדיני לבחירת המועמד לכהונת ראש הממשלה ו/או לבחירת רשימת המועמדים לכנסת מטעם אותה מפלגה (להבדיל מבחירות הנערכות ב"גוף בוחר"; ראה הגדרה להלן).
2.2 הצבעה בבחירות מקדימות (פריימריז): עובד מדינה, תהא דרגתו אשר תהא, רשאי להצביע בבחירות מקדימות (פריימריז), כאמור לעיל.
2.3 לגבי הצבעה ב"גוף בוחר" ראה ב-5 להלן.

3.  הוראות המתייחסות לעובדי מדינה המועמדים לכנסת התשע-עשרה
3.1 עובד המדינה שדרגתו היא אחת מארבע הדרגות העליונות בכל סולם דירוג כמפורט בסעיף 3.2 להלן, וכן עובד המדינה בדרגה הנמוכה מהדרגה השלישית מתחת לדרגה העליונה שבכל דירוג, אם לתפקידו נקבע מתח דרגות הכולל את הדרגה השלישית האמורה, לא יהיה מועמד לכנסת התשע-עשרה, זולת אם התפטר משירות המדינה עד יום שישי, י' בחשוון התשע"ג (26.10.12), ואינו רשאי לצאת לחופשה ללא משכורת (הודעת נש"מ עג/3 מיום 22.10.12); קרי: יהיה עליו להתפטר מן השירות במועדים האמורים לעיל.
3.2 להלן פירוט ארבע הדרגות העליונות בדירוגים העיקריים:
הדירוג   הדרגות
המינהלי   22 ומעלה
המח"ר   43 ומעלה
מהנדסים   43 ומעלה
הנדסאים וטכנאים   43 ומעלה
עיתונאים   43 ומעלה
משפטנים   4א ומעלה
פרקליטים   4א ומעלה
עובדים סוציאליים   ג ומעלה
בכ"מ ועמ"מ   4א ומעלה
רוקחים   4א ומעלה
רופאים   9 ומעלה
רופאים וטרינריים   9 ומעלה
עובדי מחקר   ג ומעלה
אחיות   18 ומעלה
עובדי רנטגן   14 ומעלה
מרפאים בעיסוק   7 ומעלה
פיזיוטרפיסטים   7 ומעלה
פארה-רפואיים   7 ומעלה
מקצ"ט   14 ומעלה
מקצ"ט-ביטחון   14 ומעלה

דירוג עובדי הוראה -


(א) מפקחים שהם מנהלי מחוזות, אגפים, מינהליים ומעלה
(ב) מפקחים שהם: 1. פעילים מכוח סימן ו' לתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח);
2. ממונים באופן ישיר על עבודתם של עובדי הוראה
(ג) מנהלי בתי ספר.
עובדים המועסקים בחוזה שכר כולל - דרגתם לעניין החוק היא דרגת השיא בתקן הצמודה למשרה.
3.3 עובד המדינה, כאמור ב-3.1 וב-3.2, אשר מתכוון להיות מועמד לכנסת )בבחירות לכנסת התשע-עשרה, ועל כן חייב להתפטר עד יום שישי, י' בחשון התשע"ג (26.10.12 יודיע על כך מיד למנהל ביחידה ולאחראי, אשר ימלא טופס הודעה על הפסקת עבודה (מדף 2810), וישלח מיד עותק אחד למחלקת הכספים של המשרד ועותק לנציבות שירות המדינה.
3.4 עובד אשר התפטר מן השירות כדי להציג את מועמדותו לבחירות לכנסת זכאי לפיצויי פיטורים ואינו זכאי להודעה מוקדמת על פי חוק, ולא יראו התפטרות כאמור כפיטורים לעניין חוק שירות המדינה (גמלאות), התש"ל-1970.
3.5 מי שמופיע ברשימת מועמדים לכנסת ומבקש להתקבל לשירות המדינה לאחר הבחירות, יוכל להתקבל לתפקיד בהתאם לכללים הנהוגים בשירות המדינה רק אם התפטר קודם לכן מרשימת המועמדים לכנסת.
3.6 מי שהתפטר כאמור משירות המדינה מתפקיד שדרגתו כמפורט ב-3.1 וב-3.2 לעיל ומבקש לחזור לשירות, יוכל להתקבל לתפקיד, כאמור בסעיף קטן זה, בהתאם לכללים הנהוגים בשירות המדינה, רק אם התפטר קודם לכן מרשימת המועמדים לכנסת.

4.  ההוראות המתייחסות למועמדים שאינם נמנים על העובדים המפורטים ב-3 לעיל
4.1 עובד מדינה שאינו נמנה עם סוגי העובדים שפורטו ב-3 לעיל, בין אם הוא עובד הוראה ובין אם הוא עובד מינהלי, חייב להודיע בכתב על כוונתו להציג את מועמדותו בבחירות לכנסת (בין אם מדובר בבחירות מקדימות, פריימריז, או בבחירות הנערכות בגוף בוחר) בשלב מוקדם ככל האפשר, ובכל מקרה בטרם נקט פעולה להכללתו ברשימת המועמדים; העתק מההודעה יועבר לנציבות שירות המדינה.
4.2 עובד מדינה, למעט מורה, שאינו נמנה עם סוגי העובדים שפורטו ב-3 לעיל, בדירוג מינהלי בלבד, אשר שמו נכלל באחת מרשימות המועמדים לכנסת, יופסק שירותו מיום הגשת רשימת המועמדים ועד יום הבחירות, ואם נבחר לכנסת - כל זמן כהונתו כחבר כנסת (ו/או כשר בממשלה). תקופת הפסקת העבודה עד הבחירות תיחשב כתקופה של חופשה ללא משכורת (חל"ת), אם מגיעה לעובד חופשה ללא משכורת על-פי הכללים הנהוגים בתקשי"ר, או, אם העובד ביקש זאת, כתקופת חופשת מנוחה, אם חופשה כזו מגיעה לו.

לא עמדו לזכותו של העובד ימי חופשת מנוחה, חייב האחראי לאשר לו חופשה ללא משכורת בטופס (מדף 2470), אם מגיעה לעובד חופשה ללא משכורת כאמור לעיל. עותק אחד מהטופס יועבר למחלקת הכספים של המשרד, ועותק אחד יישלח לנציבות שירות המדינה.
4.3 עובד שהיה מועמד לכנסת ויצא לחופשה ללא תשלום שכר, ולא נבחר, רשאי לחזור לעבודתו בשירות המדינה מיד עם היוודע תוצאות הבחירות, ובלבד שחדל להיות מועמד ברשימת המועמדים לכנסת.
4.4 עובד מדינה שאינו נמנה עם סוגי העובדים שפורטו ב-3 לעיל והינו מורה, אשר שמו נכלל באחת מרשימות המועמדים לכנסת, על-פי סעיף 56(ב) לחוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ"ט-1969, אין עליו החובה להפסיק את שירותו עם הגשת רשימת המועמדים ששמו נכלל בה.
4.5 מורה עובד מדינה כמפורט ב-4.4 לעיל ועובד בדירוג מינהלי, כאמור, אשר נבחר לכהן כחבר כנסת ו/או כשר בממשלה, ובחר לכהן בתפקיד זה או בחר להמשיך להיות מועמד ברשימת המועמדים לכנסת, יחדל לשרת כעובד המדינה ממועד יום הבחירות לכנסת וינותקו ממועד זה יחסי עובד-מעביד בינו לבין המדינה.

5.  איסור השתתפות ב"גוף בוחר"
5.1 "גוף בוחר" הוא גוף שתפקידו או אחד מתפקידיו לבחור מועמדים לכנסת או לכהונת ראש הממשלה או שר בממשלה, או לכל תפקיד ברשות מקומית, בהסתדרות הציונית העולמית או בסוכנות היהודית לארץ ישראל, למעט בחירות ישירות שבהן משתתפים כלל החברים של המפלגה או גוף מדיני ובחירות מקדימות (פריימריז) כהגדרתן ב-2.1 לעיל.
5.2 עובד המדינה שדרגתו היא אחת מארבע הדרגות העליונות בכל סולם הדירוג לא יהיה חבר בגוף בוחר (לעניין דירוג עובדי הוראה ראה ב-3.2 לעיל). לעניין חברות בגוף בוחר שהוא גם ההנהלה הפעילה של המפלגה או של גוף מדיני יחולו ההוראות ב-8 להלן בדבר האיסור להיות חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או גוף מדיני, ולא יחולו הוראות סעיף זה.
5.3 מי שבהיותו חבר בגוף בוחר נתמנה להיות עובד המדינה, תיפסק כהונתו כחבר בגוף הבוחר עם מינויו.

מי שהופסקה חברותו בגוף בוחר כאמור ב-5.2 לעיל, יוכל לשוב ולהיות חבר באותו גוף בוחר, בכפוף להוראות ב-5.2 לעיל, לאחר שחלפו ארבע שנים מיום מינויו לעובד המדינה, ואם הפסיק להיות עובד המדינה קודם לכן - ביום שבו הפסיק להיות עובד המדינה.
5.4 לשאר עובדי המדינה החברים ב"גוף בוחר" מותר להשתתף בבחירות הנערכות באותו גוף שבהן בוחרים מועמדים לתפקידים כאמור ב-5.1 לעיל, ובלבד שההצבעה באותן בחירות היא הצבעה חשאית.

6.  איסור חברות בוועדת הבחירות המרכזית

אסור לעובד המדינה לשמש כחבר או כממלא מקום חבר בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת.

מותר לעובד מדינה לעבוד לקראת הבחירות לכנסת וביום הבחירות עצמו כחבר וכמ"מ חבר בוועדת בחירות אזורית ובוועדת הקלפי, וכן בעבודות הדרכה ומתן הרצאות לעובדי ועדת הבחירות, סדרנות ושירותי מידע, והכול בהתאם לנהלים המפורטים בהודעת נש"מ עג/2 שפורסמה ביום ל' בתשרי התשע"ג (16.10.2012).


7.  עובדי לשכות שרים וסגני שרים
7.1 על העובדים המועסקים במשרות אמון מיוחדות, כמפורט בפסקה 01.111 ובפרק משנה 02.5 לתקשי"ר (מנהל לשכה, מזכיר, יועץ, עוזר או נהג), חלים הסייגים והמגבלות על פעילות מפלגתית כעל כל שאר עובדי המדינה.
7.2 על אף האמור לעיל, עובדים המועסקים במשרות אמון, כאמור לעיל, בלשכות שרים וסגני שרים רשאים לעסוק בפעילות מפלגתית בתחום המשרד או מתקן ממשלתי אחר, אם זו נעשית במסגרת פעילות מינהלית כסיוע לשר או לסגן השר. כך, למשל, הנהג רשאי להסיע את השר או את סגן השר ברכב ממשלתי לאספה מפלגתית. מנהל הלשכה, המזכירה והעוזרים רשאים להדפיס נאומים מפלגתיים ולתאם פגישות פוליטיות. לעומת זאת, אסור להם לעסוק בפעילות מפלגתית מהותית וישירה כגון גיוס תומכים, מצביעים ותרומות.

8.  איסורים על פעילות פוליטית החלים על העובדים ועל נושאי המשרות
     המפורטים להלן


האיסורים הבאים חלים רק על עובדי המדינה שדרגתם היא אחת מארבע הדרגות העליונות בסולם הדרגות של הדירוג המינהלי (ראה לעניין עובדי הוראה ב-3.2 לעיל - בעיקר מנהלים ומפקחים), וכן על עובדים בדירוגים המקצועיים כדלקמן:
8.1 עובדי המדינה בדרגה מקצועית שמשכורתם המשולבת התחילית אינה נמוכה מן המשכורת המשולבת התחילית של הדרגה השלישית שמתחת לדרגה העליונה בסולם הדרגות של הדירוג המינהלי (להלן - "דרגה מקבילה")
8.2 עובדי המדינה בדרגה נמוכה מהדרגה השלישית שמתחת לדרגה העליונה בסולם הדרגות של הדירוג המינהלי, אם לתפקידם נקבע מתח דרגות הכולל את הדרגה השלישית האמורה או דרגה מקבילה
8.3 נושאי משרה שיש עמה סמכות להעניק רישיונות או היתרים או סמכות להמליץ על הענקתם
8.4 עובדי השירות המשפטי
8.5 עובדים שהורשו לעשות עסקות מטעם המדינה
8.6 עובדים שבסמכותם לקבל עובדים לשירות המדינה או להמליץ על קבלת עובדים כאמור.
להלן האיסורים:
(א) להיות חברים בהנהלה הפעילה של מפלגה או של גוף מדיני
(ב) לארגן אספה פומבית בעלת אופי מדיני, לשבת בשולחן הנשיאות של אספה כאמור ולנאום בה
(ג) להשתתף בהפגנה או בתהלוכה בעלת אופי מדיני
(ד) להשתתף בתעמולה פומבית, בכתב או בעל-פה, לבחירות או למועצה של רשות מקומית או לבחירות שעליהן חל חוק הבחירות לגופים ציבוריים, התשי"ד-1954
(ה) לבקר את המדיניות של משרדיהם, של משרדים אחרים או של הממשלה, במסיבת עיתונאים, בריאיון עיתונאי, בנאום במקום פומבי, בשידור, בעיתון, בספר או בכל אמצעי מדיה אחר, לרבות העברת ביקורת כאמור על ממשלה שכיהנה בעבר או על מדיניות קודמת של משרדי הממשלה.
(ו) איסור להשתתף באסיפות פומביות של מפלגות או של גופים מדיניים כדי לתת הרצאות על איזה נושא שהוא, כיון שעצם הופעתו של העובד מעל במה מפלגתית עלול ליצור רושם של זיקה מפלגתית.


9.  איסורים על פעילות פוליטית החלים על כלל העובדים

על כל עובד המדינה, ללא הבדל דרגה ותפקיד, לרבות העובדים המנויים ב-8 לעיל ולרבות עובדי מדינה שהם מורים, מנהלים ומפקחים, חלים הכללים והאיסורים המפורטים להלן:
9.1 על העובד להקפיד שמעשיו או התנהגותו לא יתפרשו כאילו נועדו לקדם אינטרס של מפלגה כלשהי או מועמד מסוים. על העובד להביא בחשבון כי עקב מעמדו כעובד המדינה עלול הציבור לפרש התנהגויות או מעשים מסוימים שלו כאילו נועדו לסייע למפלגה זו או אחרת, או למועמד זה או אחר, ועקב רגישות זו עליו לנהוג משנה זהירות בעניין זה.
9.2 עובד המדינה לא יבקר בצורה מעליבה או פוגעת את הכנסת וועדותיה, ובכלל זה חוקים והחלטות שנתקבלו על ידם, את הממשלה ומשרדיה, ובכלל זה את מדיניותם, במסיבות עיתונאים, בריאיון עיתונאי, בנאום במקום פומבי, בשידור, בעיתון, בספר או בכל אמצעי מדיה אחר.
איסור פעילות מפלגתית במוסדות ממשלתיים
9.3 אסור לערוך במשרד ממשלתי, במוסד או במתקן ממשלתי, בשעות העבודה או לאחר שעות העבודה, אספה, הרצאה או פעילות דומה מטעם מפלגה או על בסיס של השתייכות מפלגתית או בעלת אופי מפלגתי.
9.4 אסור לעובד לעסוק בשעות העבודה בפעילות מטעם מפלגה או למען מפלגה, כגון שכנוע אדם להצטרף כחבר למפלגה, עריכת מפקד של חברי מפלגה, הפצת הזמנות לפעילות מפלגתית, תליית מודעות מטעם מפלגה במשרד וכדומה.
9.5 אסור לעובד לעסוק בפעילויות המפורטות לעיל בין כותלי המשרד, המוסד או המתקן הממשלתי, גם אחרי שעות העבודה.
9.6 אסור לעובד להשתמש ברכוש ובשירותים המשרדיים לפעילות מטעם מפלגה או למען מפלגה. הוראה זו אינה חלה על פעילות מינהלית של נושא משרת אמון בלשכת השר או סגן השר כשהיא נעשית כסיוע לשר או לסגן השר.
9.7 עובד המדינה לא ייתן את הסכמתו, בעל-פה או בכתב, לפרסם את שמו מטעם מפלגה אם צורף לו תואר תפקידו בשירות המדינה.
9.8 אסור לקיים אספת בחירות במשרדי הממשלה, במתקני הממשלה ובמוסדות השייכים לממשלה.
9.9 אסור להציג ולהפיץ בין כותלי מוסדות ממשלתיים כרוזים ופרסומים אחרים בעלי אופי מדיני או מפלגתי, לרבות הצבת קלפיות או כל צורה אחרת העלולה להתפרש כתעמולה מדינית או מפלגתית (למעט קלפיות שהוצבו על-ידי ועדת הבחירות המרכזית).
תעמולת בחירות
9.10 אסורה תעמולת בחירות מכל סוג בתוך מוסדות ממשלתיים, בין על-ידי העובדים ובין על-ידי אנשים או מוסדות אחרים.
9.11 המונח "תעמולת בחירות", אף שהוא מופיע בחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959, אינו מוגדר באופן ברור. את התכנים בו יצר בית המשפט העליון בשורה של פסקי דין. בהקשר זה נקבעו כמה כללים שבאמצעותם אפשר להבחין בין התבטאויות ומעשים שאין בהם משום תעמולת בחירות לבין כאלה שהם בגדר תעמולה כזאת. להלן הכללים המרכזיים הקובעים מה נופל בגדר "תעמולת בחירות":
א. הטפה ישירה למען מפלגה כלשהי או מועמד כלשהו מבין אלה המתמודדים בבחירות או מתיחת ביקורת על מפלגה או על רשימה או על מועמד כאמור
ב. הצגת מצעיהן ותכניותיהן של מפלגה או רשימה המתמודדות בבחירות, וכן דברי שבח לתכונות ולכושר של מועמדיהן - לצד ביקורת על אלו של יריביהן
ג. דברים שעניינם ומטרתם השפעה על הבחירות או העשויים להתפרש ככאלה
ד. תעמולה שתוכנה מתייחס במישרין לנושאים השנויים במחלוקת בין המפלגות.
9.12 בגדר תעמולת בחירות נכנסים גם פרסומים המתיימרים לסכם או לתאר את תוכן פעילותו של המפרסם, אם יש בהם, מבחינת העיתוי וקרבת הזמן לבחירות, וכן מבחינת תוכנם ונוסחם, משום תעמולת בחירות כאמור ב-9.10 וב-9.11 לעיל.

האיסור על הוצאת פרסומים שיש בהם תעמולת בחירות כאמור משתרע על פרסום מכל סוג, לרבות דברי דפוס, מודעות בעיתונים, סרטי קולנוע ווידיאו או פרסום באמצעות האינטרנט וכל אמצעי מדיה אחר. ניתן להיעזר לצורך זה גם בהנחיות משרד המשפטים לקראת הבחירות המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד.
9.13 עובד שהוא בעל סמכות מינהלית או תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל לא ייקח חלק בתעמולת בחירות לכנסת, ברבים או שלא ברבים, בכל אזורי הארץ. "סמכות מינהלית" לצורכי סעיף זה - כל סמכות, לפי דין ושלא לפי דין, שיש עמה כוח להחליט החלטות או להקצות משאבים, לרבות סמכותם של הממונים על בעלי סמכויות על-פי דין.
תעמולת בחירות במוסד חינוך
9.14 סעיף 19 לחוק חינוך ממלכתי התשי"ג-1953 קובע כך: "מורה, וכן עובד אחר במוסד-חינוך, לא ינהל תעמולה לטובת מפלגה או ארגון פוליטי אחר בקרב תלמידים של מוסד חינוך." איסור תעמולת בחירות במוסד החינוך מתקיים ככלל לאורך כל ימות השנה ובפרט במשך תקופת הבחירות.
פעילות ב"חוג בית"
9.15 לעובד מדינה, בכל דרגה שהיא, שהוא בעל סמכות מינהלית או בעל תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל, לרבות עובדי הוראה - מורים, מנהלים ומפקחים - אסור לארח "חוג בית" המיועד לתעמולת בחירות לכנסת או לנאום ב"חוג בית" כאמור.
איסור שימוש בכספי ציבור וברכושו לתעמולת בחירות
9.16 אסור להשתמש בקשר לתעמולת בחירות בכספים של הגופים האלה:
א. משרד ממשלתי
ב. מפעל או מוסד של המדינה
ג. אגף או גף המחזיק, שלא לפי חוזה, ברכוש של המדינה או מנהל רכוש כזה או מפקח עליו מטעם המדינה
ד. תאגיד שהממשלה משתתפת בהנהלתו או בהונו.
יוער כי כל מוסדות החינוך בארץ מפוקחים ומתוקצבים, ולו בחלקם, על ידי הממשלה (משרד החינוך), ועל כן ממילא הם בגדרי הוראה זו, וחל איסור להשתמש בהם לצורך תעמולת בחירות לכנסת.
9.17 אסור להשתמש בקשר לתעמולת בחירות במקרקעין של הגופים המנויים ב-9.16 לעיל, לרבות מוסדות חינוך.

"מקרקעין" - כולל משרדים, מבנים, מתקנים ושטחים פתוחים ולרבות מוסד חינוך.
9.18 אסור להשתמש בקשר לתעמולת בחירות בכל רכוש אחר של גופים המנויים ב-9.16 לעיל, לרבות מוסד חינוך, ובין השאר בכלי רכב, בטלפון, בפקס', בשירותי דואר ובכל שירות או ציוד אחר העומד לרשות העובד בעבודתו בשירות המדינה.
איסור להתרים כספים
9.19 אסור לעובד המדינה להתרים, לגבות או לקבל כספים למטרה כלשהי, זולת לאוצר המדינה ובתוקף המדינה ובתוקף תפקידו, ובכלל זה תשלומי הורים, למעט תשלומים לפי החלטת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ועל-פי האמור בחוזרי מנכ"ל בנושא תשלומי הורים.

10.   עריכת אירועים על-ידי משרדי הממשלה בתקופת בחירות
10.1 כנסים, טקסים ואירועים שונים הנערכים על-ידי משרדי הממשלה צריכים לעמוד אף הם באיסור לעשות שימוש בכספי גוף מבוקר בקשר עם תעמולת בחירות. איסור זה נכון גם מחוץ לתקופת בחירות, אך בתקופה זו יש לשים לב ביתר שאת לכך שאירועים אלה לא יגלשו לכדי תעמולת בחירות.
10.2 קשה לקבוע מראש קווי תיחום ברורים אימתי ייחשב אירוע כזה לאירוע פוליטי מפלגתי המהווה תעמולה שלא ניתן לממן מכספי המשרד ואימתי ייחשב לאירוע ממלכתי המותר במימון המשרד. הדבר ייקבע לפי הצטברות הנסיבות הכרוכות בכל אירוע קונקרטי. להלן יוצגו מבחני עזר לבחינת האירוע:
א. העיתוי - עד כמה האירוע סמוך למועד הבחירות?
ב. לגבי בחירות שמועדן אינו ידוע מראש - האם נקבע האירוע מבעוד מועד, לפני יצירת העילה לבחירות?
ג. האם מדובר באירוע המתקיים במהלך הדברים הרגיל של המשרד?
ד. האם מדובר באירוע המתרחש תקופתית (כגון טקס הענקת פרס עובד מצטיין, המתקיים מדי שנה)?
ה. אם מדובר באירוע תקופתי - האם יש סיבה עניינית לקיימו דווקא במועד זה?
ו. היקף האירוע - האם יש חריגות במספר האנשים שהוזמנו אליו ברמת האכסניה שבו הוא ממוקם, בכיבוד המוגש בו, בהסעות המאורגנות אליו?
ז. מהותו של האירוע - עד כמה הוא קשור לעבודת המשרד?
ח. מי הם הדוברים באירוע - עד כמה האירוע משמש במה לשר או לפוליטיקאים אחרים העומדים לבחירה?
ט. תוכן הדברים שיינשאו בו - ברכות לעומת תעמולה - עד כמה התוכן עוסק בשכנוע ובהשפעה על הבוחר או ביצירת אהדה או הסתייגות כלפי המתמודדים?
הצטברותם של מבחנים אלה עשויה לתת תמונה לגבי כל אירוע, האם ובאיזו מידה הוא מהווה תעמולה אסורה על פי החוק.

11.  עריכת אירועים במוסדות חינוך

בשנת לימודים שבמהלכה מתקיימות בחירות לכנסת אין להזמין לבית הספר נציגי מפלגות 21 ימים טרם התקיימותן של הבחירות ועד למחרת יום הבחירות לכנסת.

חל איסור לקיים שיחות עם תלמידים ו/או הרצאות בפני התלמידים בעניין הבחירות לכנסת, בין על ידי מורים ובין על ידי אנשים אחרים, בתקופה הנ"ל. לפיכך יש להימנע, ב-21 הימים שלפני הבחירות לכנסת ועד למחרת יום הבחירות, מלהזמין אל בית הספר לצורך שיחה או הרצאה כל אדם שהוא מועמד לכנסת ו/או אדם שיש יסוד סביר לחשוב כי בדבריו תהיה תעמולת בחירות.

למען הסר ספק נבהיר, כי טרם 21 הימים שלפני מועד הבחירות ובכלל ניתן להזמין אנשי ציבור להיפגש עם תלמידים ולהרצות בפניהם, אך זאת בסייגים האלה:
א. בתנאי שניתן ייצוג לדעות השונות הקיימות בחברה הישראלית
ב. בתנאי שהדעות המוצגות מובעות באופן תרבותי
ג. בתנאי שהדעות המוצגות אינן נוגדות את חוקי המדינה
ד. בתנאי שאין בהרצאה או במפגש האמורים משום פעילות בעלת אופי מפלגתי או פוליטי ושאין בה משום תעמולת בחירות.
נדגיש כי אין במתן ההיתר להזמין אנשי ציבור להיפגש ולהרצות בפני תלמידים בכדי לסתור את הוראת סעיף 19 לחוק חינוך ממלכתי התשי"ג-1953, הקובע כך: "מורה, וכן עובד אחר במוסד-חינוך, לא ינהל תעמולה לטובת מפלגה או ארגון פוליטי אחר בקרב תלמידים של מוסד-חינוך."

כמו כן, אין לקיים בתקופה הנ"ל בבית הספר קלפיות ניסיוניות של תלמידים ומורים.

12.  עריכת סקרים על ידי משרדי ממשלה בתקופת הבחירות

לאור הנחיה 1.901 בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה על משרדי הממשלה להימנע בתקופה שעד הבחירות מעריכת סקרים שאינם בנושאים מקצועיים מובהקים. זאת מחשש לניהול תעמולת בחירות אסורה.


13.  תפקידים שמותר לעובד המדינה למלא ביום הבחירות ולקראתו

התפקידים שמותר לעובד המדינה למלא ביום הבחירות ולקראתו מפורטים בהודעת נציבות שירות המדינה עג/2 מיום ל' בתשרי התשע"ג (16.10.2012).


14.  תחולה ועונשין
14.1 ההוראות המפורטות בהודעה זו חלות על עובדי המדינה בכל מקום הימצאם, הן בארץ והן בחו"ל. ההוראות חלות הן על עובדים קבועים והן על עובדים שאינם קבועים (כגון עובדים ארעיים ועובדים בחוזה מיוחד).
14.2 על כל מנהל מוסד חינוך/יחידה אשר מועסקים בהם עובדי מדינה לוודא כי הוראות אלו תובאנה לידיעת כל העובדים בכל מקומות עבודתם ולהבטיח את קיומן הלכה למעשה.
14.3 העובר על ההוראות המפורטות בהודעה זו צפוי להליכים פליליים או להליכים משמעתיים, על פי הדין.הודעות


חוזר מנכ"ל סו/6, ג' בשבט התשס"ו, 1 בפברואר 2006