חוזר זה מבוטל
אוכלוסיות מיוחדות .1

חינוך מיוחד

1.2

  עדכון נהלים והנחיות לרישום תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
  ללא ועדות ההשמה

1.2-5

1.  רקע
מובאת בזאת התייחסות להנחיות שנקבעו בתקנות חינוך מיוחד - רישום תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במוסד חינוך מיוחד ללא ועדת ההשמה - מיום י"ג במרחשוון התשס"ו, 15 בנובמבר 2005, שנכתבו לסעיף 7(א1)(1) בחוק החינוך המיוחד התשמ"ח-1998.


2.  תמצית הנהלים החדשים
תקנות אלו עוסקות בבקשה לרישום של תלמיד בעל לקות משמעותית קשה למוסד לחינוך מיוחד על פי בקשת הוריו ובהסתמך על חוות דעת בכתב של אנשי מקצוע ובה אישור כי לילד יש לקות משמעותית המחייבת השמה במוסד לחינוך מיוחד ואי אפשר לשלבו במוסד שאינו מוסד לחינוך מיוחד.

התקנות מפרטות את הליך הגשת הבקשה על ידי ההורים ואת הליך בדיקת חוות הדעת המקצועית על ידי השירות הפסיכולוגי והפיקוח על החינוך המיוחד, וכן את הליך קבלת ההחלטה על ידי מנהל מחלקת החינוך ברשות החינוך המקומית. התקנות מאפשרות, לראשונה, רישום ישיר למסגרות החינוך המיוחד, בלי פרוצדורות של ועדות סטטוטוריות (בכל מקרה של ספק אפשר לדון בעניינו של התלמיד בוועדת ההשמה).

הנהלים המפורטים יפורסמו בחוזר הוראות קבע אשר יפורסם בקרוב ויעסוק בוועדות מתוקף חוק החינוך המיוחד. עד פרסומו של החוזר אפשר להסתייע בקישור שלהלן כדי לקרוא את התקנות כלשונן: http://www.halachot.co.il/dwlfls/kt6436.pdf.בשאלות אפשר לפנות אל הגברת ורד בן דרור, מפקחת ארצית ממונה על ועדות שילוב, השמה וערר, טל' 03-6896104/886.
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/7, א' באדר התשס"ו, 1 במארס 2006