אורחות חיים במוסדות החינוך .2

זכויות תלמידים

2.8

  יישום זכויות התלמיד - פנקס הזכויות ותקליטור תכניות לימודים

2.8-1

1.  פנקס זכויות התלמיד

היחידה ליישום זכויות התלמיד במינהל החברה והנוער סיימה בימים אלה את חלוקת פנקס זכויות התלמיד לבתי הספר היסודיים.

פנקס זכויות התלמיד מכיל כללים ערכיים המחייבים אותנו על פי אמנות וחוקי המדינה: אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד, חוק זכויות התלמיד (חוקק בשנת התשס"א-2000), תקנות לזכויות התלמיד וחוקי חינוך נוספים.

בחוק זכויות התלמיד נקבע: "הוראות חוק זה יובאו לידיעת התלמידים והוריהם בראשית כל שנת לימודים" (סעיף 4 לחוק), ועל כן חובה לחלק את הפנקסים לתלמידים ולשנן להם את הכתוב בהם.

בשנת לימודים זו נדגיש את הלמידה בשלוש הזכויות הבסיסיות:
א. הענקה: הזכות לחינוך איכותי ומותאם והזכות לשוויון
ב. הגנה: איסור ענישה גופנית וענישה משפילה, חובת הדיווח על אלימות, וחובת השמירה על סודיות וההגנה על פרטיות
ג. השתתפות: הזכות להליך הוגן, לחופש הביטוי ולחופש ההתאגדות.

ליישום זכויות אלו נקבעו הוראות המתפרסמות בחוזרי המנכ"ל ובחוקים אחרים.

באמצעות התהליך החינוכי יקבלו התלמידים וההורים הסבר על מנגנוני האיזון והאחריות המתחייבים ממתן זכויות, על החובה לכבוד הדדי כתנאי לקיומן של זכויות, על האחריות לשימוש מאוזן ומושכל בזכויות ועל הטמעת המסר על הגבולות המתחייבים ממתן הזכויות.

בתי הספר מחויבים לקביעת קוד התנהגות מוסכם לתקנון הבית ספרי, בשיתוף התלמידים וההורים.

הדרכה והשתלמויות ליישום הזכויות תינתן לחדרי מורים וברשת על ידי הרפרנטים במחוזות וצוות ההדרכה של היחידה ליישום זכויות התלמיד.


2.  תקליטור - "תרבות בית-ספרית מקדמת זכויות תלמידים"

לאחרונה הוכן תקליטור המאגד תכניות לימודים ייחודיות המקדמות זכויות תלמידים, והוא יישלח לבתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים.

התקליטור כולל מיצגים, סרטים ופירוט תהליכים המקדמים תרבות בית-ספרית תומכת בזכויות תלמידים, כגון תהליך שבו מורים, הורים ותלמידים לומדים ביחד ולחוד על הזכויות של כל באי בית הספר ובונים ביחד הסכמות לקיומן.

במהלך השבועות הקרובים תישלח לבתי הספר חוברת הדרכה נוספת אשר תתפרסם גם באתר האינטרנט של משרד החינוך.

השתלמויות למנהלי בתי ספר ולמורים מתקיימות במרכזי הפסג"ה. יש לבדוק את פריסת ההשתלמויות אצל מנהלי מינהל החברה והנוער במחוזות, וכן אצל המפקחים הרפרנטים בכל מחוז. מידע נוסף אפשר למצוא באתר האינטרנט: http://www.education.gov.il/zchuyot/index.html.לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' טובה בן ארי, הממונה על יישום חוק זכויות תלמידים, מינהל החברה והנוער, טל' 02-5603005 ו-02-5603384,
פקס' 02-5603277.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/7, א' באדר התשס"ו, 1 במארס 2006