ארגון ומינהל .3

מבנה שנת הלימודים

3.5

  חופשות לימודים בחודשים מרס ואפריל

3.5-8

1. פורים: הימים שני, שלישי ורביעי, י"ג-ט"ו באדר התשס"ו, 15-13 במרס 2006. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ט"ז באדר התשס"ו, 16 במרס 2006, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
2. פסח: מיום שלישי, ו' בניסן התשס"ו, 4 באפריל 2006, עד יום חמישי, כ"ב בניסן התשס"ו, 20 באפריל 2006. הלימודים יתחדשו ביום שישי, כ"ג בניסן התשס"ו, 21 באפריל 2006, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה, למעט בבתי הספר המיישמים את שלב א' של הרפורמה.
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/7, א' באדר התשס"ו, 1 במארס 2006